Revidering av riksintressen

Riksintressebeskrivningen består av två delar: motivering och uttryck.

Det är viktigt att riksintressebeskrivningen är tydlig. Uttryckstexten ska beskriva det  som motiverar riksintresset.

Motivering
Här anges de landskaps- och kulturmiljötyper som hör till området samt de kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp, verksamheter och aktiviteter som präglar området och motiverar att det är ett riksintresse. Här beskrivs inte objekten eller anläggningarna. De angivna landskaps-och kulturmiljötyperna skrivs ut kursiverat.

Uttryck
Här beskrivs de miljöer, markslag, landskapstyper, byggnader, lämningar, anläggningar och andra objekt som tydliggör och förklarar de kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp, verksamheter och aktiviteter som anges i motiveringen. Redogör för objektens egenskaper, utseende och karaktärsdrag samt deras samband och sammanhang i landskapet eller stadsmiljön.

Vem gör vad? Läs mer i: Pm roller och ansvar.

Sammanfattande checklista och exempel inför revidering

Exempel på kunskapsunderlag

När länsstyrelsen föreslår ändring av ett riksintresse tar de fram ett förslag med motivering. Som utgångspunkt ligger ofta ett fördjupat kunskapsunderlag. Förslaget skickas till Riksantikvarieämbetet som fattar beslut i ärendet. Nedan finns exempel på underlag. Observera att de föreslagna riksintressebeskrivningarna i kunskapsunderlagen ofta har ändrats i den slutliga versionen. De beslutade riksintressetexterna finns under Riksintressebeskrivningar.

Kronobergs län

Kalmar län

Blekinge län

Gävleborgs län

Södermanlands län

Uppsala län

Örebro län

Ytterligare tips och information inför arbete med revideringar hittar du i länkarna nedan: