Riksintresset Ängsfruktodlingsområdet kring södra Åsnen. Sveriges sista sammanhängande odlingsområde för fruktträd som växer på ängsmark. Foto: (CC BY)

Revidering av riksintressen

När länsstyrelsen föreslår revidering av ett riksintresseområde presenterar de en ny riksintressebeskrivning. I en del fall föreslås också en revidering av områdets avgränsning.

Riksintressebeskrivningen ska ge en koncentrerad redogörelse av de kulturhistoriska värden som utgör riksintresseområdet. Den ska bestå av två delar: motivering och uttryck:

Motivering

Här anges områdets landskaps- och kulturmiljötyper, det vill säga de kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp och verksamheter med mera som motiverar att det är ett riksintresse. Landskaps-och kulturmiljötyperna skrivs ut kursiverat. Använd vår uppdaterade ordlista.

Exempel, motivering Grinda [AB 614] (Värmdö kommun):

Sommarnöjesmiljö av socialhistoriskt intresse med tältplats och uthyrningsstugor uppförda på 1940-och 1970-talen av Stockholms stad för att ge ”mindre bemedlade storstadsbor” möjlighet att komma ut i skärgården och uppleva havsbad och ett levande skärgårdsjordbruk.

 

Uttryck

Här redogörs för de objekt, egenskaper och värdebärare som ska värnas. Beskriv landskapstyper, lämningar, öppna ytor, samband och sammanhang i landskapet eller stadsmiljön, utformning, karaktärsdrag, siktlinjer, med mera. Här beskrivs också karaktärsbärande material och färgsättning (sånt som är till hjälp för en kommunal planerare/bygglovshandläggare).

Exempel, uttryckstext Grinda [AB 614] (Värmdö kommun):

Område med enkla och små fritidsstugor i tidstypiskt utförande, med faluröd, brun eller grön träpanel, sadeltak täckta med papp eller enkupigt tegel, utplacerade på ett terränganpassat sätt i skogsbackarna. Utedass, brunnar och grillplatser. Vandrarhemmets expedition och servicelokaler. Tältplats. Småskaliga grusvägar samt ett finmaskigt välordnat stigsystem i skogsterrängen. Öppen betad jordbruksmark med lövskog centralt på ön. Obebyggda skogspartier och bryggor. 

 

Fördjupat kunskapsunderlag

Som komplement till den nya riksintressebeskrivningen utarbetas ofta ett fördjupat kunskapsunderlag. Det sammantagna materialet skickas till Riksantikvarieämbetet för granskning och beslut. Nedan finns exempel på underlag. Observera att de föreslagna riksintressebeskrivningarna i kunskapsunderlagen ofta har ändrats i den slutliga versionen. De beslutade riksintressetexterna finns under Riksintressebeskrivningar.

Kronobergs län

Stockholms län

Kalmar län

Uppsala län

Ytterligare tips och information inför arbete med revideringar hittar du i länkarna nedan: