Riksintressebeskrivningar

Beskrivningens upplägg

Av riksintressebeskrivningen ska det framgå vilket eller vilka riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som området genom sitt innehåll återspeglar och som utgör motiveringen för riksintresset. Texterna har två rubriker: motivering och uttryck.

Motivering
Här anges den/de landskaps- och kulturmiljötyper som området kan hänföras till samt det/de kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp och den/de verksamheter och/eller aktiviteter som präglar området och motiverar att det är ett riksintresse. De angivna landskaps-och kulturmiljötyperna skrivs ut kursiverat.

Uttryck
Här anges de karaktärsbärande miljöer, markslag, delmiljöer, byggnader, anläggningar, lämningar och andra företeelser vilka medverkar till att återspegla och förklara de kulturhistoriska utvecklingsskeden, händelseförlopp, verksamheter och aktiviteter som anges i motiveringen. Redovisa beståndsdelarnas egenskaper och karaktärsdrag samt landskapets rumsliga samband och sammanhang som är viktiga för förståelsen av motiveringen.

Kartor över riksintresseområden

I länsstyrelsernas gemensamma karttjänst webbGIS hittar du kartor över samtliga riksintresseområden för kulturmiljövården.

Riksintressebeskrivningar i text

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gotland (pdf)
Gävleborg (pdf)
Halland (pdf)
Jönköping (pdf)
Kronoberg (pdf)
Kalmar (pdf)
Jämtland (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)
Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Västernorrland (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)