Utblick genom stiglucka vid riksintresset Ytterlännäs gamla kyrka, Västernorrland februari 2018 Foto: ( CC BY)

Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

Handboken med bilagor ska stödja länsstyrelserna i arbetet med revideringar av riskintressen. Boken beskriver relationen mellan stat och kommun, tillvaratagande av kulturhistoriska värden och bedömning av påtaglig skada samt innebörd och utveckling av riksintresseområden.

Handboken är också användbar för kommunernas handläggare av planer och bygglov samt för konsulter som arbetar med kulturhistoriska utredningar och underlag.

Ansvar och roller, rättsfall, checklistor och processbeskrivningar

 

Handbokens bilagor  innehåller bland annat ansvar och roller enligt Hushållningsförordningen. Här finns också rättsfallsreferat, checklistor och processbeskrivningar.