Energiplanering

Omställningen från fossila till förnyelsebara energikällor kommer att förändra landskapet i en omfattning som ännu inte går att överblicka.

Riksantikvarieämbetets verkar för att omställningen sker på ett sätt som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Vi vill i samverkan med andra myndigheter och organisationer föra en dialog om framtidens landskap och skapa förutsättningar för en omställning som tar tillvara landskapets värden.

Energiproduktionen tar plats

Hittills har produktionen av energi inte varit lika synlig som till exempel jord- och skogsbruk. Energiskogar, energigrödor, sol-, vind- och vattenkraft kommer nu att bli alltmer påtagliga inslag som på sikt förmodligen förändrar landskapet minst lika mycket som till exempel de stora jordbruksreformerna under 1800-talet.

Fler anspråk ska rymmas

Samtidigt kommer landskapet att bli en arena för allt fler intressenter. Därför är det avgörande att i ett tidigt skede av omställningen uppmärksamma och hantera olika anspråk på landskapet så att bra och mångsidiga lösningar kan utformas.

Vindkraft

Riksantikvarieämbetet samarbetar med andra myndigheter för att planering och utbyggnad av vindkraft ska ske på ett bra sätt. Vindkraftverkens lokalisering och anpassning till landskap och kulturmiljöer är viktiga i den fortsatta utbyggnaden.

Länsstyrelser och kommuner planerar och handlägger ansökningar om uppförandet av vindkraftsanläggningar enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Vindkraftsanläggningar som berör områden som har ett skydd enligt bestämmelserna i Kulturmiljölagen prövas i särskild ordning av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet yttrar sig över vindkraftsprojekt i särskilda fall, främst i samband med överprövning.

Vägledning

Vägledning för planering och prövning av vindkraftsanläggningar finns i Vindkraftshandboken som Boverket tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Lantmäteriverket och Energimyndigheten.  Webb-platsen Vindlov har till stora delar ersatt skriften Vindkraftshandboken.

Riksantikvarieämbetet har en checklista som kan vara stöd i framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraftsprojekt. Som ett supplement till vindkraftshandboken finns skriften Vindkraften och landskapet.

I Riksantikvarieämbetets söktjänster Fornsök och Bebyggelseregistret finns möjlighet att söka geografisk information om bland annat fornlämningar, byggnadsminnen och riksintressen för kulturmiljövården.

Områden av riksintresse för kulturmiljövården visas på länsstyrelsernas gemensamma webbplats LstGIS  och på webbplatsen Vindlov. I Jordbruksverkets söktjänst Tuva finns information om ängs- och hagmarker m.m. I Skogsstyrelsen söktjänst Skogens Pärlor ingår också kulturbiotoper och kulturlämningar i skogen. Kommunerna har ofta egna kulturmiljöprogram som redovisar kulturmiljöer.

Webbplatsen Vindlov

Webbplatsen Vindlov riktar sig till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som behöver information om tillståndsprocessen för vindkraftverk. Här kan den intresserade få pålitlig och aktuell information samlad på ett och samma ställe. På webbplatsen finns information om vad man bör tänka på när man ska sätta upp vindkraftverk, oavsett om det handlar om ett litet vindkraftverk på gården eller en stor vindkraftpark till havs. Här finns även information om kulturmiljölagen och hur fornlämningar ska hanteras i tillståndsprocessen.

Vindkraft och fornlämningar

De flesta vindkraftsprojekt kan komma att beröra fornlämningar som är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Den som vill genomföra ett byggprojekt som medför ett ingrepp i en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om över 250.000 kända fornlämningar och många övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Vindkraftverk planeras ofta att uppföras i skogen och i havet där inventeringen av fornlämningar ofta varit översiktlig eller saknas helt. I många fall behövs därför kompletterande inventeringar vid planering för vindkraft. Enligt 2 kap. 11 § i Kulturmiljölagen kan länsstyrelsen om så behövs besluta om en arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämningar berörs av ett vindkraftsprojekt. Utgångspunkten är att länsstyrelsen behöver ett fullgott kunskapsunderlag för att bedöma ett arbetsföretags tillåtlighet enligt lagen.

Det finns mer information på Riksantikvarieämbetets hemsida om fornlämningar i planering och byggande och om uppdragsarkeologi samt om fornlämningar under vatten.

Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens generaldirektörer presenterade 28 januari 2021 en gemensam nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Initiativet till strategin är en åtgärd inom ramen för Miljömålsrådet. Strategin syftar till att utbyggnaden av vindkraft framöver kan ske hållbart samt med ett större mått av samsyn och förutsebarhet. Läs mer om strategin på Energimyndighetens webb-plats. Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad (energimyndigheten.se)

Tematiska dokument har upprättats som stöd för framtagande av planeringsunderlag. Riksantikvarieämbetet har upprättat ett om kulturmiljö och landskap som kan laddas ned . Dokumentet kan komma att utvecklas framöver.