Om att vara Gästkollega

Hur kan naturvetenskap stötta kulturarvsarbetet? Har din organisation behov av laborativ utrustning och naturvetenskaplig kompetens? Vi välkomnar kollegor till Kulturarvslaboratoriet. Tillsammans löser vi tvärvetenskapliga frågor och utvecklar kulturarvet.

Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium i Visby är en resurs för kulturvården i hela landet. Här tillämpar vi naturvetenskapliga och tekniska metoder för att få en djupare förståelse för kulturhistoriskt material, till exempel hur det är tillverkat och hur det har, eller kommer att påverkats av åldring. Vi undersöker även hur olika konserveringsmetoder kan påverka föremål, samlingar och byggnader. Kulturvården omfattar ett stort område och vi tar emot frågor om allt från färgflagor till pansarkryssare. Resultaten av analyserna används för att förstå och göra än mer väl underbyggda beslut om vård, konservering och långsiktig förvaltning.

Gästkollegekonceptet är en samarbetsidé där Riksantikvarieämbetet går in i gemensamma projekt för att stödja och lyfta tvärvetenskapliga kulturarvsfrågor och utvecklingsområden som har intresse för många. Inom Gästkollegesamarbetet erbjuder vi professionella utförare och förvaltare att använda Kulturarvslaboratoriet och dess utrustning kostnadsfritt. Här får Gästkollegorna tillgång till personal med konserveringsvetenskaplig kompetens samt handledning till avancerad analysutrustning och dokumentationsmetoder.

Frågeställningarna kan röra material, metoder, inomhusmiljö, byggnader eller samlingsförvaltning. Frågan ska vara knuten till en verksamhet eller ett objekt som finansieras med offentliga medel. Genom att ta vara på de frågeställningar som ni som gästkollegor tar med er skapar vi ett ökat kunskapsunderlag för det naturvetenskapliga arbetet inom kulturarvssektorn.

Som Gästkollega får du arbeta laborativt och tvärvetenskapligt. Gemensamt utformar vi ett projekt och skräddarsyr en försöksplan samt bearbetar resultaten. Som Gästkollega utför du analyserna tillsammans med oss i Visby och är med och sammanställer en slutrapport. Vi stöder förmedlingen av forskningsresultat och implementering av metodutveckling till sektorn, och kan medverka i eventuella publikationer. Vi kan också ge stöd genom att förmedla kontakter och utveckla samarbeten med andra institutioner. Ett Gästkollegesamarbete kan leda till gemensamma ansökningar till större forsknings- och utvecklingsprojekt.

Du som ansöker om att bli Gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet skall vara knuten till eller arbeta på en offentligt finansierad verksamhet, till exempel ett museum, en länsstyrelse, ett universitet eller en högskola. Även projekt inom Svenska kyrkan som finansieras med Kyrkoantikvarisk ersättning och arbete med byggnadsminnen kan komma ifråga. Att bli antagen som Gästkollega innebär att det upprättas ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och den institution som förvaltar det objekt som ska undersökas eller som äger frågeställningen.

Beroende på projektets omfattning kan Gästkollegans tid i laboratoriet variera. Vanligt är att en Gästkollega arbetar laborativt under en eller två arbetsveckor, men är projektet av mindre slag kan arbetet komprimeras till några enstaka dagar. Vanligen delas arbetet upp i flera åtskilda perioder, där Gästkollegan återkommer för kompletterande analyser. Om Gästkollegans projekt är omfattande finns inget formellt hinder för att utöka det laborativa arbetet till längre perioder.

Kulturvård och konserveringsvetenskap behöver varken vara svårt eller kostsamt då man samverkar mot gemensamma mål. Tillsammans löser vi problem.

Ansök om att bli Gästkollega hos oss på Riksantikvarieämbetet. Ansökningstiden inför 2018 gick ut den 30 september 2017.