Vanliga frågor om Gästkollegesamarbetet

Nedan kan du se svar på vanliga frågor kring Gästkollegesamarbetet vid Kulturarvslaboratoriet. Om du har andra frågor, eller inte får det svar du behöver, är du välkommen att höra av dig till oss med din fråga.

Vad händer med min ansökan?

Kulturarvslaboratoriet på Riksantikvarieämbetet har en beredningsgrupp som bedömer relevansen på det projekt som du som Gästkollega vill göra i fyra steg:

 1. En första bedömning av om frågeställningen lämpar sig för ett gästkollegesamarbete tillsammans med Kulturarvslaboratoriet.
 2. En av våra utredare tillsammans med den presumtiva Gästkollegan utformar den gemensamma frågeställningen och tar fram ett projektförslag.
 3. Beslut tas av beredningsgruppen med utgångspunkt från en rad urvalskriterier (se nästa fråga).
 4. En överenskommelse skrivs mellan Riksantikvarieämbetet och den som förvaltar objektet eller på annat sätt äger den fråga som ska utredas.

Hur sker urvalet för att bli Gästkollega?

Gästkollegeprojektet bedöms utifrån hur stor relevans frågeställningen har för det pågående kulturarvsarbetet i Sverige. Prioritering sker beroende på följande förutsättningar:

 • vem som har gjort ansökan (organisation, offentlig kulturarvsinstitution, museum, enskild utövare), samt vilken bakgrund och förkunskaper av naturvetenskapligt, laborativt eller analytiskt arbete den sökande har,
 • vad det är som ska undersökas, och hur undersökningen är tänkt att ske,
 • vad som är syftet med projektet och hur den grundläggande frågeställningen ser ut,
 • vilka tidsramar som finns, inklusive efterarbete,
 • vilka avgränsningar och begränsningar som kan gälla för det tänkta projektet,
 • vilka eventuella kostnader som kan åligga projektets alla delar,
 • om frågeställningen motsvarar Riksantikvarieämbetets prioriterade utvecklingsområden,
 • om Riksantikvarieämbetet kan tillhandahålla den kompetens som efterfrågas,
 • hur projektets resultat är tänkta att förmedlas till kulturmiljösektorn och kommuniceras till allmänheten.

Varför ska frågan vara knuten till en verksamhet eller ett objekt som förvaltas/finansieras med offentliga medel?

Riksantikvarieämbetet är en myndighet som finansieras med statliga medel och vi arbetar därför tillsammans med andra statliga myndigheter, landsting och kommuner för att stödja kulturmiljövården i Sverige.

Måste Gästkollegesamarbetet vara ett naturvetenskapligt och laborativt arbete?

Nej, som Gästkollega kan du föreslå ett projekt som du tycker är viktigt. Det kan handla om utveckling av en metod, utveckling av din egen färdighet eller liknande. Det som är viktigt är att ditt projekt har relevans för kunskapsuppbyggnaden för kulturarvsarbetet i landet och att det kommuniceras och kommer många till del. I Kulturarvslaboratoriet har du tillgång till en inspirerande miljö och kollegor med olika kompetenser.

Vilken utrustning finns på Kulturarvslaboratoriet?

Hos oss finns bland annat instrument för grundämnesanalyser, spektroskopiska undersökningar, röntgen, klimatmätning, ljusåldring, ljushärdighet (microfading) samt för att utföra hållfasthetstester. Här finns även basutrustning för konservering, så som tvättbord, mikroblästrar, vakuumugnar och vakuumfrystork. Laboratorierna är utrustade för sedvanligt våtkemiskt arbete. Inom Gästkollegekonceptet erbjuder vi utan kostnad de personalresurser som krävs för att ni skall få handledning till specifika instrument eller till att använda avancerade dokumentationsmetoder. Kontakta oss gärna för att få reda på om vi har de instrument som krävs för att lösa din fråga.

Läs mer om Kulturarvslaboratoriet 

Läs mer om vår utrustning

Läs mer om metoder för analys och dokumentation

Vad händer med mina prover?

Du som gästkollega ansvarar för de prover du tar med till och från laboratoriet. Beroende på projektets art kan önskemål finnas om att prover ska registreras i Riksantikvarieämbetets samling av referensprover. För att ingå där ska vissa kriterier om dokumentation vara uppfyllda, och detta kan du som Gästkollega få hjälp med av oss.

Jag tänker ta med värdefulla föremål – hur fungerar det med säkerhet och försäkringar?

I Kulturarvslaboratoriet finns säkerhetsklassade förråd, ett med 20%RH och ett med 45%RH. Riksantikvarieämbetet omfattas av statliga försäkringar via Kammarkollegiet.

Vad händer med mina analysresultat?

Vi bearbetar, diskuterar och utvärderar analysresultaten tillsammans för att få fram ett så heltäckande svar som möjligt. Du som Gästkollega har expertkunskap om det föremål eller den frågeställning som du har tagit med dig, och vi kan bidra med konserveringsvetenskaplig kompetens. Alla analysresultat som kan fungera som referenser för andra kommande analyser lagras i Riksantikvarieämbetets databas och blir tillgängliga för andra att använda. Resultat som hör samman med ett forskningsprojekt kan ligga dolda fram till forskningsarbetet publicerats. I sådana fall upprättas en särskild överenskommelse.

Jag vill utföra analyser på ett objekt som inte går att flytta, går det?

Riksantikvarieämbetet har till viss del en portabel instrumentpark för att möjliggöra analyser och mätningar i fält. Som Gästkollega finns därmed möjligheten att få analyser genomförda utanför Kulturarvslaboratoriet. Vi har även viss teknik och utrustning som inte kräver provtagning eller på annat sätt skadar föremålet som undersöks, så kallade nip-instrument (non-invasive portable instruments). Kontakta oss för att få reda på om vi har de instrument som krävs för att lösa din fråga.

Kan jag skicka ett prov för analys till er?

Det är ofta komplicerat att tolka resultaten från en analys. Erfarenhet har visat att frågeställningen behöver formuleras gemensamt mellan den som utför analysen och den som äger frågan. Ofta har den som formulerat ett problem en djup kunskap om det kulturhistoriska material som ska undersökas.  För att vi ska kunna tolka och förstå frågeställningarna och resultaten på bästa sätt önskar vi att du som Gästkollega är med och utför analyserna tillsammans med oss i Visby. Undantag är samarbete med länsstyrelserna i frågor som gäller inlösen av ädelmetaller enligt Kulturmiljölagen.

Kan jag skicka ett prov för analys till er – om jag betalar?

Nej, vi utför inte analyser mot betalning.

Kan jag ansöka om Gästkollegeprojekt om jag arbetar i ett annat land?

Vi tar bara emot Gästkollegor som arbetar med föremål som förvaltas/finaniseras med offentliga medel i Sverige. MEN, vi kan mycket väl arbeta i och med projekt i andra länder. Då gör vi särskilda överenskommelser om det.

Jag är egen företagare, kan jag bli Gästkollega?

Ja, om du arbetar med ett objekt som ägs av en offentlig institution eller där arbetet finansieras med offentliga medel. I sådana fall görs ett avtal med ägaren, inte med ditt företag, och det är ägaren som får resultaten. Statens fastighetsverk (SFV) är ett bra exempel. SFV har underentreprenörer som utför såväl åtgärdsprogram som praktiska åtgärder i deras byggnader. Riksantikvarieämbetet och SFV gör en överenskommelse om samarbete kring analyser och SFV uppdrar åt sin underleverantör att vara vår samarbetspartner, det vill säga Gästkollega.

Jag är student vid ett universitet, kan jag bli Gästkollega?

Vi samarbetar i första hand med studenter genom arbetsplatsförlagda praktikperioder. Läs mer om det på sidan Studenter och doktorander. Särskilda överenskommelser om samarbete kan göras med landets universitet vad gäller doktorand- och masterstudenter. Dessa räknas inte som Gästkollegeprojekt.

Var ligger Kulturarvslaboratoriet och hur hittar jag någonstans att bo?

Kulturarvslaboratoriet ligger i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby. Det går färjor och och direktflyg till flera orter på fastlandet. Det finns ett stort antal hotell, vandrarhem och B&B som är åretruntöppna, bra information kan fås genom Gotlands turistbyrå.