Miljökonsekvensbeskrivningar

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en bedömning av vilka effekter ett visst beslut kan få för miljön. För att kulturmiljöfrågorna ska tydliggöras och få tillräcklig vikt i miljökonsekvensbeskrivningarna granskar Riksantikvarieämbetet större infrastrukturprojekt.

Riksantikvarieämbetet har sedan mitten av 1990-talet utvecklat metoder för att arbeta med kulturvärden i miljökonsekvensbeskrivningar.

Utgångspunkter för det nuvarande arbetet är att:

  • Förtydliga kulturmiljöns betydelse som en tillgång i landskapet och nyttan med långsiktigt hållbara lösningar
  • Utveckla konsulternas och kulturmiljösektorns kunskap och kompetens, om kunskapsunderlag, urvalsmetoder, målformuleringar, konsekvensbedömningar och kompensationstänkande
  • Utveckla beställarnas kunskaper och kompetens om behovet av underlag, tid för målanalys och problemlösning mm.
  • Utveckla kulturmiljöfrågan i MKB-utbildningarna
  • Bygga upp ett uppföljningssystem

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) är ett sätt att verka för att natur och kulturmiljöer inte tar (orimlig) skada vid exploatering. En MKB utgör en beskrivning av den planerade verksamheten, en bedömning av dess effekter på miljön och människors hälsa och förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Kraven på miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar ställs i miljöbalkens sjätte kapitel. De innebär i korthet att en exploatör eller verksamhetsutövare är skyldig att som underlag för beslut beskriva konsekvenserna av olika tänkta förändringar. Påverkan på kulturmiljön är en av de frågor som ska behandlas.

Miljökonsekvensbeskrivningen upprättas i samråd med länsstyrelsen, andra myndigheter och enskilda intressenter. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska kungöras och kungörelsen publiceras i ortstidningen så att alla intressenter får tillfälle att reagera.

Kontakt: Anders Hedlund,Kulturmiljöavdelningen kulturmiljöintegrering tfn. 08-5191 8589 anders.hedlund@raa.se
Håkan Slotte,Kulturmiljöavdelningen kulturmiljöintegrering , tfn. 08-5191 8171hakan.slotte@raa.se

Dela sidan på