Erfarenheter från E4

Här presenteras lärdomar och erfarenheter från hur en mångårig intressekonflikt vändes till lösningsorienterad förhandlings-process, där landskapet blev en förutsättning och vägen – en möjlighet för framtida utveckling.

Genom riksintresset Kvissleby – Nolby

Bakgrund

Som underlag för en bedömning av hur kulturmiljön påverkades av vägen förbi Kvissle – Nolby delades det öppna landskapet in i olika landskapsrum. Indelningen baserades på landskapets form samt på möjligheten att uppleva och förstå dess historiska innehåll och samband i framtiden.

Projektledarens reflektioner

Utgångspunkten för projektet var att finna en gemensam värdegrund, baserad såväl på fakta som på värderingar, där tillräcklig kompetens var det viktigaste. För att gruppen skulle lyckas med projektet behövdes kunskap och förtroende, tillit och respekt, acceptans och förståelse samt motivation och öppenhet för andras uppfattningar.

Det var väsentligt att redan från starten klara ut hur bilden såg ut. Vi började med att undersöka om det fanns dolda agendor, olika mål och incitament, otydliga mandat, central styrning och prestige. Dessutom försökte vi kartlägga om de olika aktörernas målbilder sammanföll, var olika men ledde åt samma håll eller var fullständigt oförenliga. Det ovanliga i detta projekt var att såväl regionala som centrala myndigheter var representerade.

Deltagarnas kommentarer

En helt gemensam värdegrund var svår att uppnå. Det handlade snarare om gemensam förståelse för kulturmiljön i landskapet och för projektet. En bredare vägkorridor hade å ena sidan medfört större handlingsfrihet och enklare anpassning. Å andra sidan hade det upplevts som ett större hot av markägare och brukare. Det var viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan mandatet att medverka i gruppen och mandatet att acceptera resultatet för myndighetens räkning.