Designmetodik – mellan problem och lösning

Designmetodiken har utvecklats för att i en grupp bearbeta problem och finna lösningar genom nyskapande. Med hjälp av tekniken kan deltagarna tillägna sig kunskaper, utveckla gemensamma värderingar och skapa förutsättningar för kreativa lösningar.

Kunskapsprocessen innehåller olika moment som måste få ta tid. Å ena sidan finns designtänkandet som är spiralformat och sökande där allt handlar om att finna ”det som ännu inte finns”, vilket förutsätter reflektion. Å andra sidan finns vetenskapliga tänkandet som är lineärt och logiskt samt utgår från de lagar som styr samhället.

Med designmetoden kan man till exempel ta fram ett beslutsunderlag som belyser konsekvenser av olika förändringar. Detta kan genomföras som en kreativ skapelseprocess där personer med olika kompetenser utbyter information stegvis.

Designmetodiken består av fem steg. Först formulerar man problemet (1) för att ta fram förslag/utkast (2) som illustrerar frågan. Sedan skissas (3) de olika sätten att lösa problemet samt utvärderas och testas (4) de olika förslagen. Sist reflekterar man över vad som hänt under och efter processen.

Lästips:

Lawson, Bryan. (1980, fourth edition 2006). How Designers think. The design process demystified. Arcitectural Press. Oxford.
Lawson, Bryan. (2004). What Designers Know. Architectural Press. Oxford.
Lundequist, Jerker. (1995). Design och produktutveckling – Metoder och begrepp. Studentlitteratur. Lund.
Liedtka, Jeanne. (2004). Strategy as design. IN: Rothman Management Magazine, Univ. of Toronto. Toronto.
Schön, Donald. (1983). The reflective Practitioner. How professionals think in action. Basic Books Cop. New York.
Schön, Donald. (1987) Educating the Reflective Practitioner. Jossey-Bass Cop. San Fransisco.

Frågor innan arbetet startar: Visa eller stäng

Förslagsrätt: Vilka ska finnas med i rummet där lösningar formuleras?

Kunskapsprocess: Vilka ska delta i de lösningsinriktade diskussionerna och därmed ha möjlighet att bidra med sin kunskap och utveckla sina frågor?

Syfte: Vilket är syftet med kunskapen? Vilka beslut ska underlättas?

Mandat: Hur är aktörerna förankrade i sin egen organisation? Med vilket mandat deltar olika aktörer: som förhandlare, budbärare eller lyssnare?

Möten och dialog: Vet alla att arbetssättet förutsätter flera möten?

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: