Landskapsanalys

Arbetet med landskapsanalyser är en framgångsfaktor. Rätt utförda och anpassade till olika planeringsnivåer blir de förutsättningar för att ta fram adekvat kunskaps-underlag i lämpligt skede.

För att en sådan kunskapsprocess ska bli resultatrik krävs personliga möten, en tydlig beställning av vilka frågor som ska besvaras i de olika skeden samt vilken kunskap som ska ”tankas ur” och när. Man får inte låta sig nöja med den kunskap eller de kunskapsunderlag som redan finns, utan aktivt söka det som behövs för det specifika projektet och skedet. Därför är möten och dialoger helt avgörande för förståelsen.

När kan landskapsanalyser användas?

Landskapsanalyserna ska kunna användas både för utvecklingen av projektet eller planen och för miljökonsekvensbeskrivningen. Det betyder att kunskapsstödet måste finnas under hela planeringsprocessen.

Metoden underlättar mötet mellan olika intressenter i återkommande dialoger där beskrivningar av kulturmiljöns kvaliteter och bedömningar av projektets påverkan kan växa fram och förankras successivt.

Fördelar med landskapsanalys

Landskapanalysen ger ömsesidig förståelse för underlagsmaterialet, landskapet och projektet samt hjälper att definiera relevanta kriterier för konsekvensbedömningen. Med skissningsprocessen får man en gemensam insikt för projektets möjligheter. Vid fördjupad analys av skiljaktiga meningar och låsningar hittar man sätt att tänka nytt samt förståelse för behovet av att uppdatera underlagsmaterialet. Slutligen ger möten ute i terrängen en allmän uppfattning för de problem och utvägar som finns.

Så lyckas du med en kreativ process:

 

  • Se landskapanalysen som en förutsättning för att hitta en acceptabel lösning för kulturmiljön
  • Se landskapanalysen som ett öppet och tydligt arbetssätt där varje möte alltid sammanfattar alla beslut
  • Se förändringen som en möjlighet med positiva konsekvenser för landskapet och inte som ett hot
  • Gör beställningen till något som ger tillräcklig kompetens i gruppen
  • Välj en prestigelös projektledare och en kreativ projektlots
  • Se till att det finns öppenhet och förståelse för de olika uppfattningarna
  • Se till att det finns samsyn mellan regional och central nivå
  • Se till att det finns gruppdynamik som innebär att alla hela tiden deltar och är motiverade
  • Ge tydliga mandat och en rak koppling till respektive ledning
  • Gör tvådagarsmöten med tid för umgänge.