Nyheter
Gammal fasad som tornar upp sig.
Fasaden Gamla apoteket, Visby. Foto: (CC BY)

Standarder inom bevarande av kulturarv har översatts till svenska

Nu finns det ytterligare standarder som har översatts till svenska inom området bevarande av kulturarv. De handlar om energiprestanda i historiska byggnader, dokumentation, upphandling samt provtagning inför konserveringsåtgärder och om termer och definitioner inom kulturvård.

Standarderna har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage, i samarbete med den svenska kommittén SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Inom kulturarvsområdet finns det idag 48 standarder att fritt ta del av både på engelska och svenska och många fler är på gång.

De översatta standarderna

 • Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader SS-EN 16883:2017
  Standarden riktar sig främst till fastighetsägare, myndigheter och yrkespersoner som arbetar med byggnader med kulturvärden. Det vill säga byggnader som ofta är uppförda i en äldre byggnadsteknik och kan innehålla ömtåliga interiörer, inventarier eller dekorationer.
 • Metodik för provtagning från kulturobjekt – Generella krav och riktlinjer SS-EN 16085:2012
  Standarden är både ett verktyg för den som utför provtagningen och för analyslaboratorier, men också för beställare och tillståndsgivande myndigheter. Standarden tar bland annat upp hur material ska beskrivas, bedömning av objektens tillstånd, identifiering av orsaker till nedbrytning samt beslut och utvärdering av konserveringsåtgärder.
 • Generella termer och definitioner  SS-EN 15898:2019
  Standarden listar och definierar termer som används inom kulturvård. Den riktar sig till yrkesverksamma inom byggnadsvård, samlingsförvaltning och fornlämningsvård.
 • Upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom kulturvård SS-EN 17429:2020
  Syftet med standarden är dels att se till att tjänster och åtgärder upphandlas på ett korrekt och rättvist sätt, dels att de beställda åtgärderna utförs under bästa möjliga förhållanden. Denna standard beskriver principer, processer och best practice för inköp av tjänster och åtgärder för bevarande av kulturarv. Det kan t.ex. handla om förebyggande åtgärder, konservering, utredningar, planering, policyskapande eller projektledning.

Informationsblad om standarderna

Här kan du läsa i informationsbladen om vad standarderna handlar om:

Ta del av standarderna utan kostnad

Du kan utan kostnad ladda ner standarderna inom kulturarvsområdet genom ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och Svenska Institutet för standarder, SIS. Här kan du ta del av de översatta standarderna eller ser vilka andra standarder som finns, genom att registrera ett konto på SIS webbplats. Om kostnadsfri nedladdning

Det internationella standardiseringsarbetet

Sverige deltar aktivt i det internationella standardiseringsarbetet med framtagning av standarder med representanter från såväl museer, universitet och myndigheter, såväl som från Svenska kyrkan och privata företag. Arbetet med att ta fram standarder bedrivs i kommittéer på internationell och nationell nivå.

I den svenska kommittén finns representanter från bland andra myndigheter, museer och företag med anknytning till kulturarvsområdet. Arbetet med att formulera konkreta standardtexter utförs i olika arbetsgrupper bestående av experter inom respektive område. Är du intresserad av att vara med i en sådan arbetsgrupp? Arbeta med standarder

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: