Standarder

Banner standarderFoto: Helen Simonsson (CC BY-SA)Möjligheterna att bevara kulturarvet för framtida generationer förbättras av gemensamt fastställda definitioner, specifikationer och rutiner. Standarder är gemensamma lösningar på ofta förekommande problem och utmaningar.

Det pågår ett europeiskt samarbete för att ta fram standarder inom kulturvården. Arbetet omfattar samlingsförvaltning, byggnadsvård, fornlämningsvård och konserveringsvetenskap.

Standarderna riktar sig både till dem som arbetar med kulturvårdsfrågor såväl som till andra branscher som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kulturarvet. De fungerar som process- och metodstöd i såväl den löpande förvaltningen, som i upphandling, planering, utförande och dokumentation av åtgärder.

Arbetet är behovsstyrt, tvärvetenskapligt och samlar kompetenser från olika branscher och länder inom Europa. Standarderna baseras också på internationella överenskommelser och konventioner.

Riksantikvarieämbetet har en aktiv roll i arbetet och deltar med flera svenska representanter. I det svenska samarbetet deltar flera museer, universitet, myndigheter såväl som Svenska kyrkan och privata företag.

Riksantikvarieämbetet arbetar utifrån följande övergripande mål:

  • Ökad svensk tillämpning av standarder i kulturvården och angränsande sektorer
  • Ökat svenskt deltagande i standardiseringsarbetet
  • Fler, bättre och anpassade standarder för kulturvården och angränsande sektorer

Drygt tjugo standarder är redan publicerade. Därutöver pågår arbete med ytterligare ett tiotal och fler är planerade framöver. Standarderna omfattar bland annat byggnadsvård, fornlämningsvård, samlingsförvaltning, konserveringsvetenskapliga metoder, inomhusklimat och uppvärmning. De är relevanta för både myndigheter, länsstyrelser, kommuner, stift, museer och företag samt för byggnadsvårdare, arkitekter, konservatorer, ingenjörer, med flera.

Din kompetens behövs!

Det finns ett stort behov av ytterligare kompetens i standardiseringsarbetet. Fler svenska representanter och kompetenser behövs i de olika arbetsgrupperna. Fler organisationer behövs också i det svenska samarbetet.

Ett starkare svenskt samarbete ger större möjligheter att påverka inriktningen av arbetet och möjligheterna för svensk tillämpning. Samarbetet ger också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk med åtskilliga kompetenser och möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte. Genom att engagera sig stödjer man också svenska aktörers möjligheter att bevara, använda och utveckla kulturarvet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det europeiska samarbetet, CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property, drivs av CEN (European Committee for Standardization). På svensk nivå sker samarbetet genom SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Arbetet bedrivs inom SIS (Swedish Standards Institute).

Det europeiska samarbetet

Samarbetet omfattar en rad olika områden inom bevarande av kulturvård:

WG 1   General methodologies and terminology
WG 2   Characterisation and analysis of porous inorganic materials constituting cultural heritage
WG 3   Evaluation of methods and products for conservation works on porous inorganic materials constituting cultural heritage
WG 4   Protection of collections
WG 5   Packing and transport
WG 7   Specifying and measuring Indoor/outdoor climate
WG 8   Energy efficiency of historic buildings
WG 9   Waterlogged wood
WG 10 Historic timber structures
WG 11 Conservation process
WG 12 Showcases
WG 13 Investigation of architectural finishes – Procedure, methodology and documentation of results

Se även:
https://www.raa.se/kulturarvet/byggnader/kyrkor/sis-standarder-for-kyrkoomradet/
samt
https://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/cen-standardisering/

Kontakt: Stefan Nilsson, tfn 08-5191 8197, stefan.nilsson@raa.se

Dela sidan på