Möjligheterna att bevara kulturarvet för framtida generationer förbättras av gemensamt fastställda definitioner, specifikationer och rutiner. Foto: ( CC BY)

Standarder

Med standarder som verktyg blir det enklare att jämföra resultat, ange riktvärden och utbyta tjänster och erfarenheter kring de utmaningar som rör bevarandet av det fysiska kulturarvet. För att underlätta finns 40-talet europeiska standarder inom kulturarvsområdet att kan ladda ned kostnadsfritt.

Bakgrunden är det avtal som Riksantikvarieämbetet och Svenska institutet för standarder, SIS, har slutit och som gör att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga till december 2023. Standarderna kan laddas ner utan kostnad av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer.

Standarderna riktar sig till alla som arbetar med kulturvårdsfrågor och till branscher som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kulturarvet. De fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, planering, utförande och dokumentation av åtgärder. De är relevanta för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, stift, museer och företag samt för byggnadsvårdare, arkitekter, konservatorer, ingenjörer, med flera.

Dessa standarder får du tillgång till i digital form. Standarderna tillhandahålls utan utskriftsmöjlighet. Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till SIS inloggningsformulär

Hur kan man jobba med standarder?

Helen Simonsson, utredare på Riksantikvarieämbetet, om hur och vilka som kan ha nytta av standarder i kulturmiljöarbetet.

Några röster om att använda standarder i kulturmiljöarbetet

– God beprövad praxis ger kvalitetssäkring och hållbarhet,
Föremålsantikvarie Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum.
– Underlättar arbetet och sparar resurser,
Byggnadsantikvarie Katja Meissner, Byggkult AB.
– Förutsägbara processer som är lätta att genomföra och följa upp,
Stiftsantikvarie Heikki Ranta, Lunds stift.

Det europeiska samarbetet

Det europeiska samarbetet, CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property, drivs av CEN (European Committee for Standardization). På svensk nivå sker samarbetet genom SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Arbetet bedrivs inom Svenska institutet för standarder, SIS.

Standarderna baseras på internationella överenskommelser och konventioner och arbetet är behovsstyrt, tvärvetenskapligt och samlar kompetenser från olika branscher och länder inom Europa.

Riksantikvarieämbetet har en aktiv roll i arbetet och deltar med flera svenska representanter. I det svenska samarbetet deltar flera museer, universitet, myndigheter såväl som Svenska kyrkan och privata företag.

Riksantikvarieämbetet arbetar utifrån följande övergripande mål:

  • Ökad svensk tillämpning av standarder i kulturvården och angränsande sektorer
  • Ökat svenskt deltagande i standardiseringsarbetet
  • Fler, bättre och anpassade standarder för kulturvården och angränsande sektorer

46 standarder är publicerade inom området för bevarande av kulturarv, varav 7 är översatta till svenska, därutöver pågår arbete med ytterligare ett tiotal och fler är planerade framöver.

Din kompetens behövs!

Det finns ett stort behov av ytterligare kompetens i standardiseringsarbetet. Fler svenska representanter och kompetenser behövs i de olika arbetsgrupperna. Fler organisationer behövs också i det svenska samarbetet.

Ett starkare svenskt samarbete ger större möjligheter att påverka inriktningen av arbetet och möjligheterna för svensk tillämpning. Samarbetet ger också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk med åtskilliga kompetenser och möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte. Genom att engagera sig stödjer man också svenska aktörers möjligheter att bevara, använda och utveckla kulturarvet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Intresseanmälan

Standarder på remiss

Innan en europeisk standard fastställs, skickas den alltid ut på remiss. Du har då möjlighet att påverka och tycka till om innehåll och detaljer i standardförslaget, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för berörda i Sverige. Läs mer här om vilka standarder som är ute på remiss just nu.

Läs mer

Här du läsa mer och ta del av nyheter och information som har publicerats inom området standardisering.

Informationsblad - standarder inom kulturarvsområdet

Här finns informationsblad till några av de vanligaste standarderna. Observera att detta inte är själva standarden utan en kortfattad information om dess innehåll.

Allmänna informationsblad

Flyttbart kulturarv

Generella termer och definitioner

Kulturvårdsprocess -Beslut, planering och implementering

Historiska träkonstruktioner

Historiska träkonstruktioner -Riktlinjer för att på plats bedöma bärande träkonstruktioner

Klimat, miljö och belysning

Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader

Riktlinjer för hantering av
miljöförhållanden – Rekommendationer för montrar till
utställning och bevarande av kulturarv – Del 1: Allmänna krav

Riktlinjer för ljussättning av utställningar

Specifikationer för styrning av inomhusklimat Del 1: Riktlinjer för uppvärmning kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse

Porösa oorganiska material

Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material

Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material

Artificiellt åldrande genom
simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller
behandlade porösa oorganiska material

Rengöring av porösa oorganiska material – Rengöring av kulturminnen med laserteknik

Ytskydd för porösa
oorganiska material – Tekniska och kemiska
datablad för vattenavvisande produkter 

Samlingar och magasin

Nybyggnation för förvaring och användning av samlingar

Skådemagasin: Rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik

Skadedjur

Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet IPM

Tillståndsbedömning och provtagning

Metodik för provtagning från kulturobjekt -Generella krav och riktlinjer

Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv

Tillståndsbedömning av fast kulturarv

Transport

Packmetoder för transport

Transportmetoder

Upphandling

Upphandling av bevarandetjänster