Att arbeta med standarder

Med standarder som verktyg blir det enklare att jämföra resultat, ange riktvärden och utbyta tjänster och erfarenheter kring de utmaningar som rör bevarandet av det fysiska kulturarvet. För att underlätta finns  europeiska standarder inom kulturarvsområdet att läsa utan kostnad.

Att arbeta med standarder kan innebära att du arbetar som expert med framtagning av standarder i en arbetsgrupp eller är med och kommenterar en remiss. Men det kan också innebära att du som aktör använder en eller flera standarder som stöd i ditt arbete.

Standarderna baseras på internationella överenskommelser och konventioner och arbetet är behovsstyrt, tvärvetenskapligt och samlar kompetenser från olika branscher och länder inom Europa.

Det europeiska samarbetet

Det europeiska samarbetet, CEN/TC 346 Conservation of Cultural Property, drivs av CEN (European Committee for Standardization).

På svensk nivå sker samarbetet genom SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv. Arbetet bedrivs inom Svenska institutet för standarder, SIS. I det svenska samarbetet deltar museer, universitet, myndigheter såväl som Svenska kyrkan och privata företag. Riksantikvarieämbetet har en aktiv roll i arbetet och deltar med flera svenska representanter.

Riksantikvarieämbetet arbetar utifrån följande övergripande mål:

  • Ökad svensk tillämpning av standarder i kulturvården och angränsande sektorer
  • Ökat svenskt deltagande i standardiseringsarbetet
  • Fler, bättre och anpassade standarder för kulturvården och angränsande sektorer

I filmen berättar Helen Simonsson, utredare på Riksantikvarieämbetet om hur och vilka som kan ha nytta av standarder i kulturmiljöarbetet.

Helen Simonsson, utredare på Riksantikvarieämbetet, om hur och vilka som kan ha nytta av standarder i kulturmiljöarbetet.

Tre röster om att använda standarder

Här hittar du artiklar som berättar om sin erfarenhet av att använda standarder:

Din kompetens behövs

Det finns ett stort behov av ytterligare kompetens i standardiseringsarbetet där fler svenska organisationer, representanter och kompetenser behövs i de olika arbetsgrupperna liksom i den svenska kommittén.

Ett starkare svenskt samarbete ger större möjligheter att påverka inriktningen av arbetet och möjligheterna för svensk tillämpning. Samarbetet ger också tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk med åtskilliga kompetenser och möjlighet till ett brett erfarenhetsutbyte. Genom att engagemanget stöds också svenska aktörers möjligheter att bevara, använda och utveckla kulturarvet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Anmäl ditt intresse för utvecklingsarbete för standarder här

Kommentera blivande standarder

Du kan alltid vara med och kommentera de standarder som tas fram. Mer information om vilka standarder som är på remiss kan du läsa om på SIS tjänst för kommentering: Se kategorin ”Hem, hushåll, underhållning och sport.”

Kika på vilka blivande standarder som är på remiss just nu inom området ”Bevarande av kulturarv”.
Standarder på remiss | Riksantikvarieämbetet (raa.se)