Hitta viss typ av arkivmaterial

I Arkivsök kan du söka efter specifika typer av innehåll som finns i Riksantikvarieämbetets e-arkiv, till exempel fotografier, ritningar eller rapporter.

Här kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga för att söka efter vissa typer av innehåll i Arkivsök. Mer generella råd eller hjälp kring hur sökfunktionen i Arkivsök fungerar finns på sidan Så söker du i Arkivsök. Om det är något du saknar på sökhjälpsidorna eller något som du tycker skulle behöver förtydligas, tipsa oss gärna via e-post: se kontakt på sidan.

 

Så hittar du information om:

Byggnader

Testa att avgränsa din sökning genom att skriva in *byggnad* i fältet Ämnesord. Detta fungerar bäst för bildmaterial, som fotografier eller ritningar.Om du är ute efter en specifik byggnad, sök då hellre på den byggnadens namn i något av fälten Platsnamn, Titel eller Beskrivning (se “Hur hittar jag information om en specifik byggnad”). Tänk på att det kan finnas många olika namnformer för byggnaden. Oftast är den registrerad på den namnform som förekommer i Bebyggelseregistret.

Så hittar du en specifik byggnad:

Skriv in byggnadens namn i fältet Platsnamn (topografiskt). Byggnadsnamn kan även förekomma i fälten Titel eller Beskrivning. Tänk på att det kan finnas många olika namnformer för byggnaden. Oftast är den registrerad på den namnform som förekommer i Bebyggelseregistret.

Använd gärna * före och efter namnet för att täcka upp för olika former av namnet, om du inte får några träffar. 

Så hittar du kyrkobyggnader:

Testa att avgränsa din sökning genom att skriva in *kyrk* i fältet Ämnesord. Detta fungerar bäst för bildmaterial, som fotografier eller ritningar.Om du är ute efter en specifik kyrkobyggnad, sök då hellre på kyrkans namn i något av fälten Platsnamn, Titel eller Beskrivning (se “Hur hittar jag information om en specifik byggnad”). Tänk på att det kan finnas många olika namnformer för kyrkan. Oftast är den registrerad på den namnform som förekommer i Bebyggelseregistret.

Arkeologisk undersökning

Är du ute efter en rapport, fyndlista eller undersökningsredovisning från ett särskilt uppdrag, hittar du enklast dokumentationen via uppdraget när du söker i Fornsök. Under fliken ”Rapporter och dokumentationsmaterial” i Fornsök hittar du den dokumentation som rapporterats in på uppdraget. Uppdragsnumret kan också användas till att söka med i Arkivsök, i fältet Uppdragsnummer.

Arkeologisk dokumentation kan finnas även i sådant material som inte arkiverats via Fornreg, till exempel bilder från Kulturmiljöbild och ritningar från Ritningsregistret. Dessa har inte de nya uppdragsnumren, utan är sökbara på Riksantikvarieämbetets diarienummer. Sök i fältet Diarienummer (RAÄ) eller fritextsök i det enkla söket. En referens till ett äldre ATA-diarienummer, t.ex. ATA 291/57 eller ATA 1756/34 ska skrivas på formen 291-1957 respektive 1756-1934. Det vill säga, årtalet ska skrivas med fyra siffror och mellan löpnumret och årtalet ska det vara bindestreck istället för snedstreck. (Detta för att följa formen för diarienummer i Riksantikvarieämbetets ärendehanteringssystem).

Fornlämning

Dokumentation som handlar om fornlämningar finns både knutna till lämningens post i Fornsök, men också i bilder som migrerats från Kulturmiljöbild och ritningar från Ritningsregistret. Även arkeologiska rapporter innehåller information kopplad till lämningar. Lämningens identitet har tyvärr inte alltid registrerats på arkivhandlingens post vilket gör att sökningen inte innehåller allt som finns.

Arkivmaterial knutet till en lämning kan du hitta genom Fornsök, via lämningens post i Fornsök och fliken “Dokument och bilder”. Antingen finns det dokument och bilder som går att nå direkt via lämningens post, eller så kan du klicka på länken “Dokumentation i Arkivsök” och göra en direktsökning på lämningens identitet. Detta söker fram allt som har länkats mellan Arkivsök och Fornsök. Det finns dock mycket dokumentation som inte har länkats på detta sätt.

Så söker du efter specifika lämningar:
  • Sök via fältet Lämningsnummer: T.ex. L1975:432
  • Sök via RAÄ-nummer: T.ex. Tingstäde 30:1 eller Tingstäde 30*
  • Sök via Titel, Plats eller Beskrivning. T.ex. *Tingstäde 30* eller *Bulverket*

När du söker på RAÄ-nummer kan du gärna skriva in början av lämningens RAÄ-nummer och ersätta kolon-tecken och undernummer med *. Detta för att i äldre system (T.ex. Ritningsregistret) finns det många registreringar som inte innehåller undernumret.

Arkeologiska fynd

Fyndlistor kan arkiveras till e-arkivet i strukturerat format sedan 2019. Välj Dokumenttyp = Fyndlista för att filtrera din sökning på enbart fyndlistor. Fyndlistor och information om fynd finns annars ofta som bilaga inuti arkeologiska rapporter i ostrukturerat format. Läs mer om hur du söker efter rapporter längre ned på denna sida.

Är du ute efter en fyndlista från ett särskilt uppdrag, hittar du enklast dokumentationen via uppdraget när du söker i Fornsök. Under fliken ”Rapporter och dokumentationsmaterial” i Fornsök hittar du den dokumentation som rapporterats in på uppdraget. Uppdragsnumret kan också användas till att söka med i Arkivsök, i fältet Uppdragsnummer.

Runstenar och runinskrifter 

Information om run- och bildstenar och runinskrifter har registrerats på olika sätt i sina ursprungssystem före de levererats till e-arkivet och kan därför behöva sökas fram via olika fält. En runsten kan ha registrerats utifrån att den betraktats som en fornlämning, med RAÄ-nummer och/eller lämningsnummer, eller utifrån runinskriftens runsignum. Ibland används även ett så kallat populärnamn som är en mer vardaglig benämning eller namn. Som exempel kan nämnas lämningen L2011:9303, med RAÄ-nummer Rök 1:1, som även kallas för Rökstenen. Runinskriften på Rökstenen har runsignum Ög 136.  För bilder som migrerats från Kulturmiljöbild har dessutom runsignumet angivits utan mellanslag, dvs Ög136 (fast registrerat som Ög136 Rök).  

Så kan du söka efter specifika runstenar och inskrifter:
  • Sök via fältet Lämningsnummer: L2011:9303 
  • Sök via fältet RAÄ-nummer eller platsnamn: Rök 1:1
  • Sök via fältet Runsignum eller titel/beskrivning: *Ög*136* (Asterisker för att täcka upp för eventuella saknade mellanslag eller tillägg efter signumet) 
  • Sök via fältet Titel eller beskrivning: *Rökstenen* 

Du kan också testa att filtrera din sökning genom att skriva in något av följande i fältet för ämnesord: Runstenar, *runsten*, Runinskrifter, *runinskr*. Tänk på att långt ifrån allt arkivmaterial är uppmärkt med ämnesord! Så det kan finnas innehåll om runor som inte har blivit uppmärkta med ämnesord.

Bildbeteckning eller objekt-ID från Kulturmiljöbild

Om du har ett gammalt ID från Kulturmiljöbild kan du använda det för att söka efter samma bild i e-arkivet. Exempel på objekt-ID är 16001000293444. Bildbeteckningar ser till exempel ut som fd865716 eller 1790-2.TIF. Dessa ID kan du skriva in med asterisker på båda sidor (ex. *16001000293444*, * fd865716* eller *1790-2.TIF*) och söka i fritextsökfältet i enkelt sök. Du kan också söka i fältet Identifierare i avancerat sök.

Diarienummer

  • Referenser till ATA-diarienummer (eller Riksantikvarieämbetets diarienummer före 1994)

Sök i fältet Diarienummer (RAÄ) eller fritextsök i det enkla söket. En referens till ett äldre ATA-diarienummer, t.ex. ATA 291/57 eller ATA 1756/34 ska skrivas på formen 291-1957 respektive 1756-1934. Det vill säga, årtalet ska skrivas med fyra siffror och mellan löpnumret och årtalet ska det vara bindestreck istället för snedstreck. (Detta för att följa formen för diarienummer i Riksantikvarieämbetets ärendehanteringssystem).

  • referenser till Riksantikvarieämbetets diarienummer efter 1994

Sök i fältet Diarienummer (RAÄ) eller fritextsök i det enkla söket. Riksantikvarieämbetets diarienummer efter 1994 anges på formen RAÄ-2020-02233. Det vill säga, RAÄ-år-löpnummer. Det förekommer även inledande klassificering eller dossier istället för “RAÄ”. Inledande klassificering kan också saknas, precis som för diarienummer före 1994. Ritningarna som registrerades i Ritningsregistret har exempelvis diarienummer på formen löpnummer-år även om de tillkommit efter 1994. Därför är det säkrast att söka på *2020-02233 för det första exemplet ovan, samt 2233-2020 om det rör en ritning. Det kan också förekomma olika antal inledande nollor efter bindestrecket,

  • referenser till Länsstyrelsens diarienummer

Sök i fältet Diarienummer (LST) eller fritextsök i det enkla söket. Länsstyrelsediarienummer kan vara angivna på många olika sätt. T.ex. löpnummer-år, dossier-löpnummer-år och där år kan vara två eller fyra siffror och löpnummer olika många siffror. Till exempel 44749-2017  431-67163-2020 435-8879-19. Diarienummer skrivs in av handläggare själva, eller så som de är angivna på inkomna handlingar. Därför kan man behöva testa att söka på olika varianter om man inte får träff.

Hitta material som skapats av en specifik upphovsperson

Namnformer

Namnen i fälten Upphovsman och Författare är angivna som Efternamn, Förnamn i e-arkivet. (T.ex. Curman, Carl).

Ibland kan namn vara angivna som Efternamn, Initialbokstav (T.ex. Svensson, A), och ibland punkt efter bokstaven. Det kan också förekomma flera initalbokstäver för mellannamn. Därför kan det vara bra att söka även med asterisk (T.ex. Efternamn* eller *Efternamn*) för att täcka in flera namnformer.

Upphovsman

I fältet Upphovsman söker du efter många typer av upphovspersoner, som fotografer, konstnärer, tecknare och i vissa fall textförfattare. (Arkivsök: Fältet Upphovsman är tillgängligt på arkivobjektet Arkivhandling)

Författare

Söker du i fältet Författare får du träff på sådant som har registrerats som publikationer och rapporter. (Arkivsök: Fältet författare är tillgängligt på arkivobjekten Publikation och Arkeologiska publikationer Länsstyrelsens uppdrag)

Arkiv/Samling

Du kan också söka på vissa personer via fältet Arkiv/Samling för att hitta arkivhandlingar som skapats eller samlats in av en viss person eller så kallad arkivbildare. Det är då inte säkert att arkivbildaren är upphovsperson till allt material som återfinns i dennes arkiv eller samling, men det är ett annat sätt att hitta arkivmaterial kopplad till en viss person.

Hitta material från ett specifikt arkiv eller  samling?

Det du hittar i e-arkivet är oftast de arkivbildare som har något digitalt material kopplat till sig. Vi har inte lagt in samtliga arkiv som sökbara i e-arkivet utan bara de som ger träff på digitalt innehåll. Söker du sådant som även är analogt, rekommenderas du att söka i Nationell arkivdatabas, NAD (https://sok.riksarkivet.se/nad).

Arkiv/Samling

Arkiv/samling är inte alltid angivet för alla typer av arkivobjekt. Du hittar främst digitaliserade fotografier, ritningar och publikationer genom detta fält.

Arkivreferenskod

Arkivreferenskoden ska anges på samma sätt som arkivreferenskoden i NAD. Exempel: SE/ATA/ENSK_71-1/J 1 A/1 (som är volym J1A:1 i Agi Lindegrens samling).

Eftersom sökningen kommer att söka exakt på det du skriver in i fältet, rekommenderas att du använder tecknet * för att söka på delar av söktexten.  Sök t.ex. hellre på arkivets kod för att bredda sökningen. T.ex. *ENSK_71-1*, då långt ifrån alla volymer är digitaliserade och levererade till e-arkivet.

Hitta material utifrån tid

Senast inlagt i arkivet

I sökfälten för senast inlagt i arkivet kan du filtrera din sökning efter när arkivmaterialet lades in i arkivet. Till exempel om du vill hitta de senast inlagda rapporterna eller bilderna. Du kan välja att antingen söka från ett visst datum eller fram till ett visst datum. Du kan också söka inom ett tidsspann genom att ange datum i båda fälten.

Skapat datum (tillkomstdatum)

I sökfälten Skapat datum du filtrera din sökning efter arkivmaterial som har skapats inom ett visst tidspann.

För att söka efter hela år: I ”Från”-fältet fyller du i första januari för det året som sökningen ska starta i (ex. 2003-01-01). I ”Till”-fältet fyller du i sista december för det året som sökningen ska sluta i (ex. 2003-12-31). OBS! Om du enbart fyller i årtal kommer sökformuläret att automatiskt fylla i ”-01-01” på slutet av årtalet du skrev in.

För att söka efter ett exakt datum: Fyll i samma datum i båda fälten.

Utgivningsår

I fälten för utgivningsår kan du filtrera din sökning efter utgivningsår för publikationer och rapporter. Årtal anges med fyra siffror, t.ex. 1996. Du kan välja att antingen söka från ett visst år eller fram till ett visst år. Du kan också söka inom ett tidsspann genom att ange år i båda fälten.

Tid som ämnesord

I fältet Tidsperiod kan du filtrera innehåll efter arkeologiska tidsperioder, när dessa förekommer som ämne för exempelvis rapporter.

Hitta bildmaterial

Alla typer av bilder

Använd fältet ”Informationstyp” för att filtrera din sökning att endast söka efter bilder. Välj alternativet ”Bild”.

Tänk också på att bilder kan förekomma i textmaterial eller som bilagor till andra typer av arkivhandlingar, som t.ex. publikationer. När du söker på Informationstyp=Bild söker du på sådant som har registrerats som rent bildmaterial.

Specifik typ av bild (fotografi, teckning, ritning, plansch, etc)

För att smalna ner sökningen att endast innehålla ev viss bildtyp, väljer du istället fältet ”Handlingstyp” att filtrera efter, där du kan välja t.ex. fotografi, teckning, ritning. Vissa bilder är registrerade på handlingstypen Plansch, eftersom bilderna har klistrats upp på en och samma plansch. Bilderna kan då var för sig ha olika handlingstyper, t.ex. fotografi eller teckning.

Tänk också på att bilder kan förekomma i textmaterial eller som bilagor till andra typer av arkivhandlingar, som t.ex. publikationer. När du söker på olika handlingstyper söker du på sådant som har registrerats som rent bildmaterial.

Exteriörer, interiörer, bilder från en viss vy eller riktning

Många fotografier och ritningar har en angivning om vy eller orientering, eller om de föreställer exteriörer eller interiörer.

Du kan använda fältet Vy/Orientering för att avgränsa på detta.

Det finns många bilder som inte har någon märkning för vy/orientering så dessa kommer inte att dyka upp i sökresultatet om du använder detta fält.

Flygbilder

Skriv in Flygbilder eller *flygbild* i fältet för ämnesord för att filtrera sökningen på flygbilder.

Den största andelen flygbilder finns i Jan Norrmans samling – välj “Norrmans flygbilder, Jan” i listan för att söka i Jan Norrmans flygbildsamling.

Hitta rapporter eller publikationer

Se vår sökguide för rapporter