Öppna data från Kulturmiljöregistret

Här hittar du information om Riksantikvarieämbetets Öppna data.

Vår öppna data för kulturhistoriks bebyggelse, forn- och kulturlämningar, arkeologiska uppdrag och världsarv finns tillgängliga på Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår. Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på bebyggelseregistret@raa.se eller fornsok@raa.se.

Tänk att kvalitén på informationen kan variera, använd inte innehållet för att detaljplanerna projekt eller markarbeten utan först att kontakta aktuell tillsynsmyndighet.

Till Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal

 


Upphovsrätt

Nedladdningsbar data och wms:er

Dataseten som går att ladda ner eller visa via Öppna data är fria att använda men ange gärna Riksantikvarieämbetet som källa. Till exempel:

Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR). ÅÅÅÅ-MM-DD

I löpande text kan man t ex ange “Lämning L2022:123 i KMR“.

Bilder på lämningar och arkeologiska rapporter

Bilder på lämningar som är länkade via lämningskortet och rapporter/dokumentation över arkeologiska uppdrag som är länkade via uppdragskortet lagras i vårt e-arkiv där varje objekt också har en rättighetsmärkning som du hittar i respektive objekts metadata.

Bebyggelseregistret

Rättigheterna till både text, foton och andra dokument i Bebyggelseregistret tillhör den institutioner som ansvarar för informationen. Uppgifter om ansvarig institution hittar du under fliken Beskrivning på respektive inventering, eller i anslutning till det dokument, foto eller liknande som du är intresserad av.

Bakgrundskartor i våra söktjänster

Bakgrundskartorna som visas i våra söktjänster ägs av Lantmäteriet och får inte spridas utan medgivande. Kontakta Lantmäteriet för tillstånd.

 


Öppna data från andra från myndigheter

 

Skogsstyrelsen

I Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor finns närmare 100 000 lämningar som p.g.a. okänd kvalitet ännu inte överförts till Kulturmiljöregistret.

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

DIGG tillgängliggör geodatatjänster från en rad olika myndigheter via Sveriges dataportal. 

Lantmäteriet

Här finns en flertalet produkter, bland annat dataset med socknar och städer, Lantmäteriets geodataprodukter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en gemensam karttjänst med exempelvis informationslager över Riksintressen och Kultur- och naturreservat, Sveriges länskarta.

Sverige geologiska undersökningar

SGU har karttjänster över Jordarter och över Berggrunder.