Idéer på små lappar
Utveckla idéer och arbeta tillsammans. Foto: ( CC BY)

Utveckla verksamheten och skriv en handlingsplan

Ibland kan det kan vara bra att sätta sig ner med sina kollegor och fundera över hur man kan utveckla verksamheten. Det kan handla om att ta fram nya erbjudanden, arbeta på nya sätt eller inrikta sig på att nå nya målgrupper.

Webben är ett bra sätt att nå nya målgrupper. Här är ett par modeller som man kan använda sig helt eller delvis av i arbetet med att utveckla verksamheten. Skriva gärna ut dokumenten och arbeta igenom modellerna tillsammans. Börja med verksamhetsmodellen, fortsätt sedan med målgruppsanalysen och avsluta med handlingsplanen. Genom svaren kan man börja analysera vilka områden och målgrupper som är lämpliga att arbeta vidare med. Målet för den här övningen är att ta fram genomförbara aktiviteter som går att omsätta i praktiken.

Verksamhetsmodellen

Klicka på bilden och spar ner dokumentet innan du börjar skriva. Fri licens (CC BY SA)

Verksamhetsmodellen ger överblick och en beskrivning av de områden och processer som är viktiga för er verksamhet. Modellen är inspirerad av Business Model Canvas som ursprungligen är metodik för företag där man beskriver vad som skapar nytta och levererar värde för kunder i en affärsverksamhet. Modellen utgår från nio områden som man kan arbeta sig igenom i nummerordning genom att svara på ett par frågor inom varje område.

 1. Målgrupper. Vilka är era viktigaste målgrupper? Vilka är deras intressen? Vilka behov och önskemål har de? Vilka upplevelser, produkter och tjänster tycker de om?
 2. Erbjudanden. Vilka är era erbjudanden? Vad är det ni gör? Vilka värden skapar det för era målgrupper?
 3. Kanaler. Hur når ni era målgrupper? Vilka kanaler finns och hur används dessa?
 4. Relationer. Vad har ni för relationer med era besökare?
 5. Resurser. Hur ser era resurser ut? Vad är det ni förbrukar för att leverera? Vad är styrkan i ert varumärke?
 6. Aktiviteter. Vad behöver ni göra för aktiviteter för att leverera till målgrupperna?
 7. Samarbeten. Vilka samarbetar ni med? Har ni leverantörer och konsulter i er verksamhet?

+ Intäkter. Vilka olika typer av intäkter finns i verksamheten?
Kostnader. Vilka olika typer av kostnader finns i verksamheten?

Verksamhetsmodellen är ett bra stöd för att ta fram och definiera mål med verksamheten. Övergripande kan dessa mål vara att få fler besökare, bli mera kända bland allmänheten och öka intresset för våra ämnesområden.

Målgruppsanalysen

Klicka på bilden och spar ner dokumentet innan du börjar skriva. Fri användning (CC0)

När man kartlägger målgrupper kan man utgå från demografiska egenskaper så som ålder, medievanor, utbildning, familjeförhållanden, kön och bostadsort. Utifrån denna bakgrund är det viktigt är att ringa in målgruppens intressen. Verktyg för att ta fram information kan vara fokusgrupper, enkätundersökningar eller uppsökande verksamhet i form av intervjuer. I målgruppsanalysen arbetar man vidare med de fem viktigaste utvalda målgrupperna från verksamhetsmodellen. Man kan också arbeta med användningsfall och persona. Här är några råd och tips i arbetet med målgruppsanalysen:

 • Eftersträva homogena målgrupper eftersom det är lättare att nå ut till en väl definierad målgrupp. Samma intressen är viktigare än samma ålder.
 • Ta fram kriterier för målgrupperna. Det kan vara att de eftersträvar samma innehåll, nås via samma medier, använder samma kanaler och är tillräckligt många för att marknadsföringsinsatser ska löna sig.
 • Rangordna de fem viktigaste målgrupperna. Här kan man också arbeta med en typisk person, en så kallad persona, ur målgruppen för att göra egenskaper och beteenden mer tydliga.
 • Placera ut målgrupperna i matrisen och var de befinner sig idag. Känner de till vår verksamhet? Hur ofta besöker de oss? Vilken prioritet har dessa målgrupper för oss?
 • Placera ut målgrupperna i trappstegsmodellen. Var befinner sig målgrupperna idag? Var vill vi att de befinner sig efter våra insatser? Vad kan vi göra för att få våra målgrupper att ta nästa steg på trappan?

Handlingsplanen

Klicka på bilden och spar ner dokumentet innan du börjar skriva. Fri användning (CC0)

Syftet med handlingsplanen är planera in de aktiviteter som man tar med sig från målgruppsanalysen. Matrisen är enkel och finns i många varianter. I en projektplan kan den kallas aktivitetsplan. Håller man på med kommunikation kan den kallas kommunikationsplan. I sin enklaste form svarar den på vad som ska göras, när det ska göras, vem som ska göra vad, och för vem ska man göra det. Handlingsplanen är generell och fungerar både för arbete på webbplatsen och för marknadsföring i andra kanaler. Om målet är att få fler besökare, att bli mera kända bland allmänheten eller att öka intresset för vårt ämnesområde, så sätt siffror på hur många ni vill nå, så att målen blir mätbara. Några råd och tips till handlingsplanen:

 • Målgrupp. Välj ut de fem viktigaste och väl definierade målgrupperna.
 • Aktivitet. Den aktivitet som vi ska genomföra för att nå de uppsatta målen.
 • Tid. Datum då insatsen börjar och slutar.
 • Ansvarig. Den person som är ansvarig för att insatsen genomförs.
 • Status. Mät måluppfyllelse och hur insatserna fungerar. Rubriker kan vara påbörjad och avslutad.
 • Kommentarer. Ta med erfarenheter till nästa omgång av handlingsplanen.

Migrera en webbplats

Under arbetet med Att arbeta med sin webbplats så har det kommit fram olika behov när det gäller att utveckla sin webbnärvaro. Ett av behoven handlar om att migrera en webbplats från en gammal plattform till en som upplevs nyare och enklare att arbeta med. Vi tog wordpress som exempel då det är en förhållandevis vanlig lösning men det finns många fler plattformar och system att välja mellan. Vi frågade Jerker Pettersson på Psykiatriska museet i Västervik om råd och tips när man ska migrera en webbplats.