Fysisk planering

Fysisk planering handlar om att samhället och enskilda personer ska komma överens om bästa sättet att använda mark, vatten och övrig fysisk miljö i framtiden. Målet är att uppnå hållbar utveckling genom att använda olika resurser till det som de är bäst lämpade för.

Fysisk planering bedrivs främst av kommuner och infrastrukturverk. Under arbetet måste många olika intressen vägas mot varandra. Hänsyn ska tas till miljömässiga, kulturella, ekonomiska och sociala frågor.

Lagar och miljömål kräver hänsyn

Hänsynen till kulturmiljön i den fysiska planeringen styrs främst av plan- och bygglagen men även av väglagen och lagen om byggande av järnväg. Miljökvalitetsmålen innehåller krav på hänsyn till kulturmiljön, bland annat målet om god bebyggd miljö. De nationella målen för kulturmiljöarbetet är också relevanta för den fysiska planeringen.

Kommuner ansvarar för planering enligt plan- och bygglagen. Trafikverket har huvudansvar för planeringen av vägar och järnvägar.

Läs mer under Lagar och ansvar samt Planering av vägar och järnvägar. På miljömålsportalen finns mer att läsa om de nationella miljökvalitetsmålen.

Metoder och vägledning

Riksantikvarieämbetet arbetar med att utveckla kunskaper och metoder som kan stödja kommuner och andra aktörer att arbeta aktivt med kulturmiljön i sin planering.

Det finns olika metoder för att arbeta systematiskt med att analysera och lyfta fram kulturmiljön i planeringen. Läs mer under länken Metoder och kunskapsunderlag.

Boverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en gemensam webbaserad vägledning för hur kulturvärden hanteras med stöd av plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Vägledningen vänder sig främst till kommunala planerare och bygglovhandläggare som dagligen hanterar kulturvärden i den byggda miljön. Vägledningen Tema kulturvärden finns i PBL-Kunskapsbanken på Boverkets webbplats.

Översiktsplanen är vägledande

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en kommuntäckande och aktuell översiktsplan som ger vägledning för hur mark och vatten ska utnyttjas på ett hållbart sätt. En fördjupning av översiktsplanen kan innehålla mer detaljerad vägledning för mindre områden. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan utgöras av ett kulturmiljöprogram eller innehålla rekommendationer för hur kulturmiljön bör hanteras i förhållande till exempelvis vindkraft.

Detaljplaner ger skydd

Genom bestämmelser i juridiskt bindande detaljplaner kan kulturvärden i landskapet och bebyggelsen skyddas på olika sätt.

 

Information om fornlämningar i planering och byggande finns i Fornlämningar i planering och byggande och i Den uppdragsarkeologiska processen.