Planering av vägar och järnvägar

Riksantikvarieämbetet arbetar för att landskapets och bebyggelsens kulturhistoriska kvaliteter ska tas tillvara som resurser när nya vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur planeras och byggs.

Remissinstans
Riksantikvarieämbetet är remissinstans för väg- och järnvägsprojekt som ska prövas av regeringen enligt miljöbalken. När vi yttrar oss över sådana projekt bedömer vi hur väl man behandlat landskapets och bebyggelsens kulturhistoriska kvaliteter som förutsättningar för projektet och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Fungerar utredningen av detta som ett bra underlag för bedömning och beslut om, var och hur den nya vägen eller järnvägen ska byggas?

Följer och stödjer projekt
Vi följer och stödjer även projekt, som är intressanta när det gäller möjligheten att utveckla synsätt och metoder för att ta tillvara landskapets och bebyggelsens kulturhistoriska kvaliteter.

Vi försöker då hjälpa till med stöd och synpunkter för att kulturmiljön ska kunna tas tillvara på bästa sätt i planeringen.

Utvecklar kunskap och metoder

För att utveckla kunskaper och arbetssätt deltar vi även i forskning och metodutveckling om landskap och transporter, under senare år bland annat i de båda projekten Include och VisaVäg (se länkar till vänster).

Aktuella projekt som vi jobbar med:

Landskapet och kulturmiljön behöver tillgodoses i stora infrastrukturprojekt

  • Ostlänken, Järna-Linköping
  • Västlänken, tågtunnel under centrala Göteborg
  • Utbyggnad av höghastighetsnätet

Långsiktiga infrastrukturplaner påverkar landskap och kulturmiljö

  • Nationell transportplan 2018-2029

Kontakt: Anders Hedlund, tfn. 08-5191 8589, anders.hedlund@raa.se

Dela sidan på