Nyheter

Ny rapport visar på möjligheter att öka mångfalden av kulturmiljöer

Riksantikvarieämbetet presenterar i veckan en ny rapport som visar på hur fördelningen av medel till kulturmiljöer ytterligare kan bidra till en mångfald av kulturmiljöer.

Varje år får länsstyrelserna drygt 200 miljoner kronor att fördela till vård och bevarande av kulturmiljöer i länet. Rapporten Prioritera att variera – Kulturmiljövårdsanslagets bidrag till en mångfald av kulturmiljöer undersöker vilka framgångsfaktorer och utmaningar länsstyrelserna har att i fördelningen av medel bidra till en mångfald av kulturmiljöer.

– Att kulturarvet ska bli en angelägenhet för alla är en av regeringens övergripande prioriteringar för kulturarvsarbetet. Det ställer krav på att det offentliga kulturarvsarbetet synliggör en variation av his­toriska miljöer och perspektiv, säger Petter Frizén, projektledare för rapporten.

Undersökningen visar att samtliga länsstyrelser visserligen gör punktvisa insatser för att bidra till en mångfald av kulturmiljöer men att det också finns exempel på de som arbetar efter en mer medveten arbetsprocess, något som lyfts fram i utvärderingen.

Fortsatt uppföljning rekommenderas

Utvärderingen visar också att länsstyrelsernas precisering av begreppet en mångfald av kulturmiljöer ofta är otydlig och sällan preciseras i till exempel kulturmiljöprogram eller kulturmiljöstrategier. Avsaknaden av en dokumenterad precisering kan medföra att handläggningen av bidragsärenden inte i tillräcklig utsträckning beaktar en mångfald av kulturmiljöer. Det kan också göra det svårare att kommunicera länsstyrelsens prioriteringar till dem som söker medel.

– Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt och en öppen redovisning kring urvalet av kulturmiljöer. Ytterligare ett sätt att öka medvetenheten och lärandet om konsekvenserna av länsstyrelsernas prioriteringar är att i större utsträckning än idag följa upp fördelningen av medlen, säger Petter Frizén.

Utvärderingsrapporten bygger på dokumentstudier och statistikbearbetning av länsstyrelsernas olika redovisningar, strategier och planer samt intervjuer med ett urval av länsstyrelser som på olika sätt har arbetat aktivt för att genom KMV-fördelningen bidra till en mångfald av kulturmiljöer.

Ladda hem rapporten från DiVA

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: