Utbildningar för självstudier

Här har vi samlat aktuella e-utbildningar –  digitala utbildningar för självstudier – inom kulturarvsområdet. De riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma och är i regel öppna för alla, men kan kräva vissa förkunskaper. Du deltar på distans och i regel i din egen takt.

Riksantikvarieämbetet erbjuder utbildningar via webb, i publikationer, genom seminarier, möten och workshoppar och även genom mottagande av praktikanter och stipendiater. Här har vi samlat aktuella e-utbildningar. Utbildningarna fungerar bäst i nyare, uppdaterade webbläsare. Använd gärna Chrome, Safari och Edge i första hand.

Vill du även veta vilka andra konferenser, möten eller utbildningar som vi anordnar så håll utkik under Konferenser och event samt i vårt Kalendarium.

Tillgängliga natur- och kulturområden

En e-utbildning för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Utbildningen Tillgängliga natur- och kulturområden är framtagen av Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket, och är baserad på den gemensamma handboken med samma namn. Handboken finns på Naturvårdsverkets webbplats. Där finns också information om Naturvårdsverkets arbete samt vägledning och stöd.

Utbildningen Tillgängliga natur- och kulturområden riktar sig till dig som arbetar med förvaltning, information, områdesskydd och friluftslivsfrågor i skyddade natur- och kulturmiljöer. Den huvudsakliga målgruppen är anställda på länsstyrelsen, även chefer. Vi välkomnar också dig som arbetar med tillgänglighet inom kommun liksom andra berörda att ta del av utbildningen.

E-utbildningen är uppdelad i 6 kapitel, med flera avsnitt i varje kapitel, som handlar om:

  1. Begrepp och myndigheters roll och ansvar.
  2. Lagar och regler
  3. Universell utformning för tillgänglighetsarbetet
  4. Planering, kartläggning och målformulering
  5. Utformning av åtgärder
  6. Genomförande av åtgärder

Öppna kursen här. Du behöver inte registrera dig.

Fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är speciellt riktad till dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Öppna kursen här. Du behöver inte registrera dig.

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Museisamlingar kan innehålla en mängd olika gifter som kan innebära arbetsmiljörisker. E-kursen Ohälsosamma ämnen i samlingar riktar sig särskilt till dig med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar, som samlingsförvaltare, konservatorer, kuratorer eller lokalvårdare.

Kursen är uppdaterad 2021 och numera syntolkad och tillgänglig för alla enligt internationella standarder baserade på webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG) 2.1. Kursen tar ca 30 minuter att genomföra. Den fungerar på alla datorer, plattor och telefoner.

Öppna kursen här direkt utan att registrera dig.

Vill du veta mer om samlingsförvaltning så hittar du det under För museer/Samlingsförvaltning.

PBL och kulturvärden

E-utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskap om hur allmänintresset kulturvärden ska hanteras i plan- och byggprocesser enligt plan- och bygglagen (PBL). Den togs fram 2019 av Boverket i samarbete med Riksantikvarieämbetet efter initiativ från länsstyrelserna.

Utbildningen utgörs av sex olika delar som tar cirka 20–30 min vardera och är gratis. Den vänder sig i första hand till kommunernas handläggare av ärenden kopplade till plan- och bygglagen, men även till andra som tjänstepersoner på länsstyrelser och inom privat sektor.

Det finns också ett handledarmaterial med mer information och diskussionsfrågor. Allt finns tillgängligt genom inloggning på Boverkets webb där det också finns mer information att hämta om utbildningen.

Utbildningen ligger tillgänglig på Boverkets webbplats, där du kan läsa mer om utbildningen och hur du loggar in.

Till e-utbildningen: PBL och kulturvärden – PBL kunskapsbanken (boverket.se)