Civila samhället

Riksantikvarieämbetet ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. Med begreppet det civila samhället avses en arena, skild från stat, kommun och landsting, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Bidrag

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen två typer av bidrag som riktar sig mot det civila samhällets organisationer inom kulturmiljöområdet. Det ena är ett projektbidrag till arbetslivsmuseer och styrs av Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer. Det andra stödet är ett organisationsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.

Även inom anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård kan ideella organisationer söka bidrag för vård av byggnader som de förvaltar. I samband med projektet Hus med historia tog SHF fram en handledning som stöd för hembygdsföreningar inför ansökningar om bidrag till kulturmiljövård inom anslag 7:2.

Forskning

Inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2012-2016 för kulturmiljöområdet är ett av sex forskningsteman samverkan och dialog med andra aktörer och civila samhället.

Tidigare aktiviteter

Flertalet aktiviteter har tidigare år haft bäring på det civila samhället. I regleringsbrevet för 2011 fick Statens kulturråd i uppdrag att i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern ta fram en rapport om goda exempel på hur kulturinstitutionerna kan involvera det civila samhällets organisationer och andra ideella krafter i sina respektive verksamheter. I januari 2012 presenterades slutligen rapporten Kulturinstitutionerna och det civila samhället. Även Riksantikvarieämbetets höstmöte den 6-8 november 2012 hade temat Kulturarvet och det civila samhället.

Projektet Hus med historia

Riksantikvarieämbetet lämnade i slutet av mars 2013 in slutrapporten av projektet Hus med historia till Kulturdepartementet. Projektet Hus med historia pågick under åren 2010-2012 och var en regeringssatsning på totalt 40 miljoner kronor. Under dessa tre år fördelade länsstyrelserna bidrag till vård- och informationsinsatser genomförda av hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund. Stödet var riktat till byggnader som inte tidigare har kunnat prioriteras inom Riksantikvarieämbetets anslag 7:2 till bidrag till kulturmiljövård. Sveriges Hembygdsförbund samordnade projektet nationellt.

För frågor om de olika bidragen se kontaktuppgifter för respektive bidrag via länkarna ovan