EU:s kemikalieförordning – Reach

Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och är EU:s kemikalieförordning som trädde i kraft under 2007.

Syftet med Reach är att förbättra skyddet för människor och miljö från risker som orsakas av kemikalier. Reach berör alla kemiska ämnen, oavsett om de finns i en målarfärg eller i en möbel.

I praktiken innebär Reach att om du tillverkar eller importerar mer än ett ton/år av ett kemiskt ämne måste det registreras hos EU:s kemikaliemyndighet Echa. Efter den 31 maj 2018 måste alla ämnen ha registrerats hos Echa för att få spridas inom EU. Man kan också ha skyldigheter som användare av ett ämne.

Vad är ett kemiskt ämne?

Inom Reach skiljer man på kemiska ämnen, blandningar och produkter. En blandning kan bestå av flera kemiska ämnen, liksom en produkt kan innehålla flera kemiska ämnen. Om du till exempel tillverkar en målarfärg som innehåller olika pigment och bindemedel kan du vara registreringspliktig för flera av beståndsdelarna.

Här kan du ta reda på dina skyldigheter hos Echa.

Särskilda restriktioner

Om ett ämne anses medföra oacceptabla hälso- eller miljörisker så kommer det att hamna under bevakning och kanske förbjudas inom EU. Det finns flera olika restriktionsnivåer. Ett ämne kan åtföljas av upplysningsplikt, kräva speciella tillstånd eller helt förbjudas.

Reach och kulturvården

Kulturvården berörs i hög grad av Reach – till exempel måste tjära, pigment och bindemedel registreras. Många ämnen är ännu inte registrerade. Av de ämnen som har registrerats och förekommer inom kulturvården finns flera som åtföljs av särskilda restriktioner, till exempel blymönja, blyvitt och asbest.

Aktuell information om specifika ämnen kan man söka fram hos Echa

Andra förordningar och direktiv

Kemiska ämnen och produkter berörs av ett mycket omfattande regelverk. Alla lagar och regler finns sammanfattade hos Kemikalieinspektionen och det är där man i första hand ska söka information. Till exempel CLP-förordningen berör klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och VOC-direktivet, även kallat färgdirektivet, berör utsläpp av flyktiga organiska föreningar från färger och lacker.

Behöver du hjälp?

Frågor som rör Reach eller andra förordningar och direktiv ska ställas direkt till Echa eller Kemi för att få dagsaktuella svar om ämnen och lagar.
Fråga Echa: https://echa.europa.eu/sv/contact/reach.
Fråga Kemi: http://www.kemi.se/fraga/.