Svartvit illustration med människor och föremål.
Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Foto: (CC BY)

Det här gör Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls. Vi utgår från målen och de uppdrag regeringen ger oss i instruktion och regleringsbrev.

Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba, vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda. Läs mer om Riksantikvarieämbetets organisation här.

Det uppdrag vi har är att tillsammans med andra

 • se till att kulturarvet tas tillvara i samhällsutvecklingen
 • följa, analysera, stödja och utveckla musei- och kulturarvsarbetet
 • skapa och förmedla användbar information och kunskapsunderlag
 • se till att styrmedlen och arbetssätten fungerar väl

Mer i uppdraget

 • Integrera jämställdhets-, mångfalds- barn-, och ungdomsperspektiv i vår verksamhet, samt verka för internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
 • Sektorsansvar för funktionshinderfrågor med anknytning till kulturlandskap, kulturmiljöer och kulturföremål.
 • Bidra till att generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen nås.

De mål vårt uppdrag ska uppfylla är

Nationella mål för kulturmiljöarbetet

Enligt de nationella kulturmiljömålen ska det statliga kulturmiljöarbetet främja:

 • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.
 • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
 • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser.
 • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Målen är hämtade från propositionen 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald (sidan 35).

Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

 • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
 • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Målen är hämtade från propositionen 2009/10:3 Tid för kultur (sidan 26).

Vad vi gör för att uppnå dessa mål

Vi samordnar och stödjer arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet.

Vi har en centrumfunktion för att utveckla kulturarvsarbetet. I den ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet till exempel genom att samla in och förmedla kunskaper till och för museer. Vi erbjuder även teknik- och metodstöd bland annat för utveckling av utställningsmediet och genom vår utställningsverkstad i Visby kan olika aktörer samarbeta kring nya koncept och lösningar.

I vårt uppdrag ingår även att främja kunskapsförsörjning och bedriva informations- och rådgivningsverksamhet. Vi förvaltar nationella databaser för kulturhistorisk information såsom Arkivsök, Kulturmiljöregistret med Fornreg och Fornsök, Kringla, K-samsök och Bebyggelseregistret.

Riksantikvarieämbetet initierar, leder och deltar i olika typer av samarbeten och projekt kring kulturarv och kulturmiljö, såväl inom som utom landets gränser.

Vi leder arbetet för ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete. För att möta framtidsutmaningarna har vi tillsammans med länsstyrelserna och i bred dialog med kulturmiljöarbetets andra aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet 2030.

Vi fördelar bidrag till länsstyrelserna för vidarefördelning till insatser för bland annat byggnadsvård, fornvård, kulturreservat och arkeologiska insatser. Myndigheten fördelar också bidrag till ideella organisationer och arbetslivsmuseer.

Genom ett forskningsanslag, FoU-anslaget, stödjer myndigheten ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett aktivt forskningsområde i många akademiska miljöer. Hos vårt arkiv och bibliotek finns enorma mängder information som kan nyttjas av både allmänheten och forskare.

Vårt kulturarvslaboratorium är anpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov.

Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du information om vilka särskilda regeringsuppdrag vi arbetar med just nu.

Alla tänker i tid

Vår långsiktiga vision, alla tänker i tid, står för ett önskvärt framtida tillstånd i samhället där alla tar sitt ansvar för kulturarvet, så att det är väl känt, använt och utvecklas i takt med tiden.

Här finns vi

Vi har kontor i Stockholm, Visby och Tumba och vi driver även besöksmålet Glimmingehus.
Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Mer om Riksantikvarieämbetet

Vi lyder under Kulturdepartementet och får anslag fördelade på Förvaltningsanslag, Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet samt Bidrag till kulturmiljövård.

När du vill veta mer

 • Är du nyfiken på att höra hur vi låter ska du lyssna till vår podcast: K-podd.
 • Är du nyfiken på att läsa mer om några av våra medarbetares arbete så gå till vår blogg: K-blogg.