Hjälp för Fornsök

På den här sidan finns stöd och hjälp för dig som söker information i Fornsök.
Fornsök är Riksantikvarieämbetets webbaserade söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. I Fornsök finns även ett sökbart register för planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Du kan söka fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält.

Vad är Fornsök?

Fornsök är utvecklat av Riksantikvarieämbetet och informationen om fornlämningar och uppdrag är sökbar för alla. De enda tekniska kraven för att använda Fornsök är en webbläsare och internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du använder Google Chrome eller Mozilla Firefox för bästa funktionalitet och prestanda. Har du en äldre webbläsare bör du uppdatera till senaste version.

För dig som är fastighetsägare

Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning utan tillstånd från länsstyrelsen. Läs mer om vad du behöver tänka på om du planerar ett arbetsföretag på våra sidor om den arkeologiska processen och i broschyren Bygga och bevara (PDF).

Fornsök ger dig som fastighetsägare en indikation på om det finns fornlämningar på din fastighet. Söktjänsten ska dock inte användas för att planera markingrepp, eftersom informationen om kända lämningar är av varierade kvalité och ständigt uppdateras. Dessutom kan felmarginalen på lämningarnas position vara upp till 20 meter.

Vad innehåller Fornsök?

Fornsök innehåller information om registrerade lämningar och planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige som visas via en karta. All information hämtas från Kulturmiljöregistret (KMR) som är Riksantikvarieämbetets geografiska informationssystem för kulturmiljöinformation. De arkeologiska uppdragens dokumentationsmaterial, som till exempel arkeologiska rapporter, lagras i Riksantikvarieämbetets digitala arkiv Forndok. Dokumentationen för varje enskilt arkeologiskt uppdrag nås också via länkar när du är inne i det aktuella uppdraget i Fornsök.

Läs mer i de olika avsnitten nedan vad de olika delarna innehåller och hur du söker i materialet.

Att använda kartan

Det första du ser när du kommer till Fornsök är en karta, det är den så kallade topografiska kartan (fastighetskartan) som är i utzoomat läge.

Zooma och förflytta dig

För att zooma in och ut i kartan så kan du antingen dubbelklicka i kartan, scrolla med musen eller klicka på + eller – längst ner till höger i kartan. Använder du Fornsök i mobil zoomar du ut och in med hjälp av två fingrar. För att förflytta dig använder du musen genom att hålla ner höger musknapp eller drar med ett finger om du använder mobil.

Du kan flytta dig i kartan genom att hålla ner höger musknapp och samtidigt dra i kartan.

Välj informationslager

När du klickar på Välj informationslager nere till höger i kartan kan du välja att slå på eller av informationslager på kartan. Lämningar geometrier och Lämningar symboler är förvalda när du startar Fornsök. Du kan också välja om du vill att Lämningar etiketter, Undersökningsområden och Grävda ytor ska visas i kartan. Du kan inte släcka alla informationslager, minst ett måste vara tänt.

Utsnitt från Fornsök som visar rutan som ses om man klickar på Informationslager i kartan.

Välj karta

Under funktionen Välj karta kan du ändra bakgrundskarta. Den topografiska kartan är förvald men du kan istället välja att ha Ortofoto, Terrängskuggning eller Terränglutning som bakgrundskarta. Under Välj karta kan du också tända och släcka lager för fastighetsgränser och sockengränser på din bakgrundskarta.

Bild som visar Välj karta i Fornsök.

Kartmätning

Ner till höger i kartan kan du välja kartmätning. Klicka på symbolen och klicka därefter i kartan för att starta mäta. När du är klar dubbelklickar du för att visa sammanlagda sträckan. För att avsluta kartmätning så klickar du på symbolen för kartmätning igen.

Bild som visar Kartmätning i Fornsök.

Visa din position

Klickar du på symbolen för att Visa din position så panorerar kartan till din position. En blå punkt visar din position, den blåa ringen runt punkten visar vilken felmarginal positionen har. Om du förflyttar dig kan en vit riktningspil ange åt vilket håll du rör dig. När du använder funktionen kan du behöva godkänna att app.raa.se får tillgång till din position via din GPS.

Bild som visar Visa din position i Fornsök.

Positionera kartan

Om du har koordinater för en position och vill panorera kartan dit kan du ange dessa genom att klicka på symbolen Positionera kartan. Till vänster kan du sedan ange koordinater i SWEREF 99 TM.

Bild som visar Positionera kartan i Fornsök.

Teckenförklaring

Längst upp till höger i kartan kan du öppna en teckenförklaring för de symboler som visas i kartan.

Teckenförklaring för lämningsgeometrier:

En lämning kan bestå av en eller flera geometrier, det vill säga ytor, punkter eller linjer. Till varje lämning hör en symbol i samma färg som visar vilken antikvarisk bedömning som lämningen har

Bild som visar hur lämningsgeometrier visas i Fornsök.

Teckenförklaring för uppdragsgeometrier:

Alla uppdrag visas som rödskrafferade ytor. Grävda ytor visas i grönt.

Bild som visar hur uppdragsgeometrier visas i Fornsök.

Geometrinummer

Varje punkt, yta och linje har ett eget geometrinummer. Det är ett ID-nummer för den enskilda geometrin som genereras när geometrin sparas i Kulturmiljöregistret. Om du har sökt fram en lämning och klickar på dess geometri i kartan ser du geometrinumret. Ett geometrinummer kan se ut så här Geometrinr. L1975:3646-1, alltså lämningsnumret följt av ett – och ett löpnummer.

Sök lämningar och uppdrag

Sök via kartan

Du kan söka efter lämningar direkt i kartan genom att panorera kartan till det område som du är intresserad av och klicka på den lämning som du vill veta mer om. När du klickat på en lämning kommer en vit ruta upp i anslutning till lämningen som visar vilken typ av lämning det är och vilket lämningsnummer som lämningen har. Om du klickar i den vita rutan visas Lämningskortet till vänster i bild. Använder du mobil visas bara Lämningskortet.

Bild som visar markerad lämning i Fornsök.

Uppdrag kan sökas fram på samma sätt, tänk på att du måste tända Informationslagret Undersökningsområden för att se dessa i kartan.

Om flera lämningar och/eller uppdrag ligger på varandra i kartan får du en lista över dessa. När du för muspekaren över listan markeras den geometri i kartan som motsvarar de uppdrag eller den lämning du pekar på.

Söka via formulär

Vill du söka lämningar eller uppdrag via textformulär så klickar du på Sök längst upp till höger. Du får därefter välja mellan Sök lämning eller Sök Uppdrag.

Sök lämningar

Vill du söka i de textfält som beskriver lämningen använder du fältet Sök. Där skriver du ett eller flera ord. I sökresultatet ser du vilket ord som du fått träff på. Om du skriver in flera sökord kommer du få träff på de lämningar där samtliga sökord finns inskrivna. Till exempel ”stenålder” OCH ”yxa”. När du söker efter ord i lämningens textfält är det bra att känna till följande:

 • Det saknas inskriven text på ett stort antal lämningar i lämningsregistret. Där finns beskrivningarna av lämningen istället i den skannade inventeringsboken. Det innebär att du inte får träff på dessa lämningar när du gör en fritextsökning.
 • Bland de äldre registreringarna i lämningsregistret finns sådana som har en beskrivningstext som innehåller flera lämningar. De kommer från inventeringsboken där ett uppslag kunde innehålla flera undernummer. Dessa är inte upprättade och samma text kan därför finnas på flera lämningar. Det innebär att du kan få träff på flera lämningar där ordet du söker egentligen inte finns.
 • Begränsa gärna din sökning genom att filtrera på till exempel ett geografiskt område. Sökning kan annars ta längre tid.

Söker du efter en specifik lämning och vet lämningens lämningsnummer eller RAÄ-nummer så kan du fylla i detta under Sök på lämningsnummer eller RAÄ-nummer och klicka på Sök nere till höger.

Under Ange geografiskt område kan du filtrera din sökning genom att ange ett eller flera geografiska områden. Du kan också rita ett eget område som du vill söka inom genom att välja rita geografiskt område. Du ritar genom att klicka i kartan och dubbelklickar vid sista punkten, klicka sedan på Klar i kartans överkant så läggs området till din sökning.

Sökformulär

Är du intresserad av en särskild lämningstyp kan du filtrera din sökning genom att lägga till en eller flera typer av lämningar under Lämningstyp. Du öppnar listan med lämningstyper genom att klicka på den röda pilen till höger. Du kan även börja skriva i fältet under Lämningstyp och får då förslag du kan välja ifrån.

Har du svårt att hitta rätt lämningstyp så kan du först ange en kategori under Filtrera på kategori. Väljer du till exempel Agrara lämningar under Filtrera på kategori så visas bara agrara lämningar under Lämningstyp.

Under Egenskaper kan du ytterligare filtrera din sökning. Valet är tillgängligt när du valt en (inte flera) lämningstyp ovan och den lämningstypen har egenskaper kopplat till sig. Man kan välja en eller flera egenskaper.

Fler sökalternativ som filtrerar din sökning finns under Visa fler sökalternativ.

Sökresultat lämningar

För lämningar listas sökresultatet i ordningen geografiskt område (län, kommun, landskap, socken), lämningstyp (A-Ö), antikvarisk bedömning (fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning, möjlig fornlämning, ej kulturhistorisk lämning, ingen antikvarisk bedömning). Sökträffarna visas 25 stycken i taget. Lämningarna i listan visas på kartbilden med turkos färg tillsammans med det totala antalet träffar.

 

Sök uppdrag

Du kan också söka arkeologiska uppdrag via Uppdragsnummer eller via Diarienummer. Uppdragsnummer är den identitet som uppdraget har i Kulturmiljöregistret. Uppdragsnummer kan till exempel se ut så här; 201900846, där de första fyra siffrorna speglar det årtal när uppdraget skapades.

Diarienummer är den identitet som uppdraget har i länsstyrelsens diarium. Ett diarienummer kan se ut så här; 431-345-2019. Äldre uppdrag kan ha andra format på diarienumret, till exempel 345-2019, 345-19 eller 431-345-19.

Under Ange geografiskt område kan du filtrera din sökning genom att ange ett eller flera geografiska områden. På samma sätt kan du välja en eller flera utförande organisationer under Utförare, en eller flera uppdragstyper under Uppdragstyp och välja vilken Uppdragsstatus som uppdraget ska ha.

Läs informationen om en lämning

Informationen om en lämning visas på det som kallas Lämningskortet. Lämningskortet visas om du klickar på en lämning i kartan eller väljer en lämning efter en sökning.

Uppdragskort i Forsök

Lämningskortet

I lämningskortets huvud ser du lämningens grundläggande uppgifter:

 • L2013:4905 Boplats – den första delen är lämningsnumret för lämningen. Det är lämningens identitet och består av L samt årtal och ett löpnummer. Efter lämningsnumret visas lämningstypen, i detta fall en boplats.
 • Fornlämning – den antikvariska bedömning lämningen fick vid inventeringstillfället. I detta fall är det angett till Fornlämning men det kan även vara Möjlig fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning eller Ingen antikvarisk bedömning.
 • RAÄ-nummer: Botkyrka 570 – om lämningen är migrerad från den äldre databasen FMIS så visas här det äldre så kallade RAÄ-numret.
 • Publicerad av Riksantikvarieämbetet: 2018-08-27 – visar av vilken organisation och när den senaste versionen av lämningen är publicerad. Lämningar som migrerades från FMIS till KMR får ett publiceringsdatum under hösten 2018 även om de tidigare varit publicerade i den äldre databasen.
 • Geografiska uppgifter – beskriver var lämningen finns i för län och kommun, samt landskap och socken.

Skriv ut eller dela en lämning

Längst upp på lämningskortet finns två länkar. Till höger kan du klicka på Dela, du får då en beständig eller persistent länk till lämningen som du kan använda i andra sammanhang för att länka direkt till lämningen.

Till höger kan du välja Utskriftsversion om du klickar här får du en ny flik med all textinformation för en lämning samlad på en utskriftsvänlig webbsida.

Balkarna på lämningskortet

Under lämningskortets huvud finns information indelad i balkar. När du klickar på en balk så fälls balken ner och du kan läsa informationen.

Beskrivning

Under balken Beskrivning visas överst Lämningstyp och de eventuella egenskaper som har lagts till lämningen vid registreringen. Beskrivning av lämning är en kortfattad redogörelse över vilka fysiska spår som finns kvar av lämningen.

I vissa fall är beskrivningen inte inskriven från inventeringsboken, det kan då istället finnas följande text; Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok. För att läsa beskrivningen få man då gå till den skannade inventeringsboken. Om lämningen består av flera ingående lämningar listas dessa längst ner under balken.

Antikvarisk bedömning och lämningens status

Överst syns Antikvarisk bedömning där det visas vilken antikvarisk bedömning som angetts vid inventeringstillfället eller vid det senaste tillfället som lämningens uppdaterades.

Det finns fem olika värden för Antikvarisk bedömning;

 • Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömdes som fornlämningar och skyddade av 2 kap i kulturmiljölagen. Fornlämningar är har röd markering i kartan.
 • Möjlig fornlämning är en lämning som vid inventeringstillfället inte kunde bedömas som fornlämning men omständigheter kring lämningen gör att det kan vara en fornlämning. Lämningar som i den äldre databasen hade den antikvariska bedömningen Bevakningsobjekt har i KMR fått denna antikvariska bedömning. Möjliga fornlämningar har blå markering i kartan.
 • Övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte uppfyller lagens rekvisit eller krav för att kunna vara en fornlämning, men som ändå bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Även övriga kulturhistoriska lämningar har blå markering i kartan.
 • Ingen antikvarisk bedömning samlar alla lämningar som saknar fysiska spår i landskapet. Det kan vara en Uppgift om en lämning som inte har kunnat bekräftas i fält, lämningen kan vara Helt undersökt vid en arkeologisk undersökning eller Förstörd. Även rättelser av lämningar som blivit felaktigt införda eller överförda till andra lämningar får denna status. Ingen antikvarisk bedömning har grå markering i kartan.
 • Ej kulturhistorisk lämning är den antikvariska bedömning som ges till lämningstypen Fornlämningsliknande bildning. Statusen får en grå markering i kartan.

Under Rekommendation för antikvarisk bedömning anges vad som är den rekommenderade antikvariska bedömningen för lämningen enligt lämningstypslistan. Motivering till antikvarisk bedömning och Antikvarisk kommentar kan beskriva omständigheter kring hur den antikvariska bedömningen tillkommit. Grad av skada och Undersökningsstatus kan ange skador på lämningen eller om lämningens undersökts vid en arkeologisk undersökning.

Läge och utbredning

Under Läge och utbredning kan du ladda ner lämningens geometrier, det vill säga lämningens utbredning på kartan. Den nedladdade filen kan sedan användas i ett GIS-program. Vidare visas Centrumkoordinater, vilken Mätmetod som använts när man mätt in lämningen i fält och Registreringsunderlag och Höjd över havet. Orientering kan beskriva hur du hittar till lämningen utifrån andra företeelser i landskapet.

Övrig lämningsinformation

Fältet Datum för senaste fältbesök berättar när en registrerare senast var på plats vid lämningen. Terräng kring lämning och Vegetation på lämning kan beskriva förhållandena kring lämningen. Om det finns en Tradition om lämningen anges det här och likaså om det finns ett Namn på lämning.

Referenser

Här under sorteras litteratur, publikationer och andra skriftliga handlingar under Skriftlig källa och historiska kartor och specialkartor som berör lämningen under Kartmaterial.

Dokument och bilder

Öppnar du denna balk så hittar du arkiverat material kopplat till lämningen. Om du klickar på det som listas öppnas innehållet i en ny flik. Det är tre typer av underlag som du kan hitta här:

 • Inventeringsbok är en skannad kopia av lämningens uppslag i inventeringsboken efter senaste fornminnesinventering. Inventeringsbok finns för de lämningar som är dokumenterade under fornminnesinventeringen.
 • Händelselogg före 2018 finns för de lämningar som migrerats från den äldre databasen FMIS till nuvarande KMR. Här kan finnas information om äldre inventeringar, undersökningar och länsstyrelsebeslut som har berört lämningen.
 • Bild om det finns bilder på lämningen så listas dessa här.

Versioner

Här kan du se alla versioner av lämningen sedan lämningens skapades eller sedan den migrerades från den äldre databasen under 2018. Under Aktivitet till vänster kan du se inom vilket sammanhang som lämningen uppdaterades. Under Version till höger kan du klicka på äldre versioner, dessa öppnas då i en ny flik och visar hur lämningen var registrerad vid detta tillfälle. Flertalet lämningar har bara en nuvarande version som migrerades från FMIS.

Läs informationen om ett uppdrag

Informationen om ett uppdrag visas på det som kallas Uppdragskortet. Uppdragskortet visas om du klickar på ett uppdrag i kartan eller väljer ett uppdrag efter en sökning.

Uppdragskort i Fornsök

Uppdragskortet

I Uppdragskortets huvud ser du uppdragets grundläggande uppgifter:

 • Arkeologisk utredning: 201700010 – den första delen beskriver vilken typ av uppdrag som har genomförts. Andra delen är det unika uppdragsnummer eller identitet som uppdraget har tilldelats i KMR.
 • Geografiska uppgifter – beskriver var uppdraget har genomförts, i vilket län och kommun, samt landskap och socken. Sträcker sig uppdraget över ett större område så listas alla de geografiska områden som berörs.
 • Planerat, Pågående, Avslutat eller Importerat – den blåa listen visar uppdragets status. Ett nytt uppdrag kan ha status Planerat, Pågående eller Avslutat. I Fornsök visas även äldre uppdrag som genomfördes innan Kulturmiljöregistret skapades år 2017/2018. Dessa uppdrag har status Importerad. Läs mer om importerade uppdrag här.

Dela ett uppdrag via en beständig länk

Längst upp kan du klicka på Dela, du får då en beständig eller persistent länk till uppdraget som du kan använda i andra sammanhang för att länka direkt till uppdraget.

Balkarna på uppdragskortet

Under uppdragskortets huvud finns information indelad i balkar. När du klickar på en balk så fälls balken ner och du kan läsa informationen.

Uppdragsinformation

Under denna balk kan du se kortfattad information om uppdraget. Om uppdraget är ett länsstyrelseuppdrag så är Diarienummer länsstyrelsens diarienummer och Beslutsdatum datum för länsstyrelsens beslut. Om du har öppnat ett uppdragskort för ett uppdrag som har status Importerat eller för ett uppdrag av typen Inventering, Utredning utan KML-beslut eller Övrig fältregistrering så kan det finnas ytterligare information under denna balk.

Lämningar

Här visas de lämningar som har berörts av uppdraget.

Rapporter och dokumentationsmaterial

De rapporter, publikationer eller annat material som är kopplade till uppdraget listas här som klickbara länkar som går direkt till materialet i Forndok.

Fyndfördelning

Om det framkommit arkeologiska fynd inom uppdraget så är rutan i bockad före Det finns fynd att fördela på uppdraget. Om fynden är fördelade via beslut av Riksantikvarieämbetet visas information om beslutet och var fynden förvaras.

Forndok

Under balken Rapporter och dokumentationsmaterial finns även en direkt länk till Forndok som är Riksantikvarieämbetets arkiv för dokumentation från arkeologiska uppdrag. Forndok säkerställer att de filer som laddas upp sparas i ett arkivbeständigt format så att innehållet bevaras långsiktigt. Om du går till Forndok kan du söka efter publikationer och dokumentationsmaterial utifrån kombinationer av fler sökkriterier än i Fornsök, till exempel författare, publikationstyp, publiceringsår, uppdragstyp, lämningstyp, tidsperiod och så vidare.

Varför har vi information om fornlämningar i Sverige?

Den fysiska miljön präglas av mer eller mindre tydliga avtryck efter mänskliga verksamheter och aktiviteter från olika tider. För att fånga detta perspektiv talar vi ofta om kulturmiljön. Man kan säga att en kulturmiljö är en plats med en kontext som kan innehålla byggnader, ortnamn eller traditioner. Även de kulturhistoriska lämningarna är delar av kulturmiljön.

Kulturmiljön är en källa till kunskap, bildning och upplevelser. Den bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet, delaktighet och förståelse för vår plats i tiden. För att skydda och ta tillvara dessa värden i olika samhällsprocesser finns lagar och förordningar. Vissa delar av kulturmiljön har ett starkt skydd som avsevärt påverkar den som vill göra ett ingrepp i landskapet.

Både för att få historisk förståelse och för att kunna hantera regelverket är det angeläget att veta var någonstans olika typer av kulturmiljöer finns. De olika platserna behöver därför dokumenteras och registreringarna måste bli allmänt tillgängliga. För att informationen ska bli användbar måste även de registrerade uppgifterna vara pålitliga, korrekta och likartat uppbyggda så att de kan jämföras med varandra.

Vad säger lagen?

Kulturmiljön hanteras i flera olika lagstiftningar. När det gäller de kulturhistoriska lämningarna är särskilt kulturmiljölagen av vikt. Hela dess andra kapitel handlar om fornminnen.

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Det betyder att skyddet av fornlämningar är mycket starkt och därför är det väldigt viktigt att den registrerade lämningsinformationen är korrekt. Om en lämning registreras med ett felaktigt lagskydd eller på fel plats, kan det drabba kommuner och enskilda vid till exempel en exploatering eller försäljning av mark. Det kan också leda till att fornlämningar blir förstörda. En oriktig registrering kan också resultera i att staten måste betala skadestånd.

En fornlämning är en varaktigt övergiven lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk. Till detta kommer att lämningen måste ha tillkommit före 1850. För att en lämning ska bedömas som fornlämning krävs att alla dessa kriterier är uppfyllda. Till exempel kan inte en övergiven plogplöjd åker från 1820 bedömas som fornlämning, eftersom plogplöjning inte kan ses som äldre tiders bruk. Länsstyrelsen kan dock fornlämningsförklara en lämning som är yngre än 1850, men då måste de övriga kriterierna vara uppfyllda.

I egentlig mening är det lagen som avgör en lämnings skydd och inte hur den blivit registrerad i Riksantikvarieämbetets system. Det är länsstyrelsen som i det enskilda fallet tolkar lagen och avgör hur en lämning ska bedömas. I praktiken har dock de registrerade uppgifterna stor betydelse både för länsstyrelsens arbete och vid planeringen av åtgärder i landskapet. Därför är det viktigt att informationen registreras i enhetlighet med länsstyrelsens tillämpning.

Det finns tillfällen då ett ingrepp i en fornlämning inte går att undvika. Det sker när andra samhällsintressen bedöms väga tyngre än de kulturhistoriska. Bygget av en väg kan i vissa fall anses vara viktigare än bevarandet av en stensättning. Det är länsstyrelsen som gör denna avvägning och kan i samband med tillståndet bestämma villkor för ingreppet. Ett sådant kan vara att en arkeologisk undersökning måste göras eller att viss hänsyn måste tas så att skadan på lämningen minimeras. För att kunna hantera dessa ärenden är det viktigt att lämningsinformationen är pålitlig.

Det är viktigt att komma ihåg att länsstyrelsen enbart kan besluta om en arkeologisk insats om markanvändningen ändras, till exempel om en åker ska bebyggas. I andra fall, som när ett skogsområde ska föryngras (avverkas och planteras), går det inte att besluta om uppdragsarkeologi. Då är den registrerade lämningsinformationen ofta det enda som länsstyrelsen har för att hantera ärendet. Därför är det viktigt att dessa uppgifter är korrekta.

Alla lämningar uppfyller inte kriterierna för fornlämning. Dessa kallar vi för övriga kulturhistoriska lämningar och de saknar skydd i kulturmiljölagen. Vilka lämningar som bör bedömas som fornlämningar utvecklas dock över tid, framför allt beroende på att den kulturhistoriska kunskapen ständigt förändras. Det gör att lämningar som idag inte omfattas av skyddet mycket väl kan bedömas som fornlämningar om tio år. Därför är det viktigt att även informationen om de övriga kulturhistoriska lämningarna är pålitlig.

Även om de övriga kulturhistoriska lämningarna inte skyddas av kulturmiljölagen kan de hanteras i annan lagstiftning. Det gäller främst skogsvårdslagen som Skogsstyrelsen ansvarar för. Markägare och entreprenörer inom skogsnäringen ska inför en avverkning meddela vilka hänsyn som kommer att tas till kulturmiljön. Det betyder i praktiken att det finns ett hänsynskrav när det gäller de övriga kulturhistoriska lämningarna. I det perspektivet är det viktigt att informationen är korrekt när det gäller de dessa.

Ordlista

Antikvarisk kommentar

: Förtydligande kommentar.

Datum för senaste fältbesök: Datum då lämningen senast bedömdes på plats.

Exploateringsområde: Område för exploateringen, ska inte registreras eller användas i Fornreg.

Fornlämning: I kulturmiljölagen (KML) anges vad som är en fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. I andra kapitlet i kulturmiljölagen finns en uppräkning som inleds med tre kriterier: Fornlämningar ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider, de ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna.

Detta gäller dock inte en lämning som tillkommit 1850 eller senare, om inte länsstyrelsen gjort en särskild fornlämningsförklaring.Samma regler gäller för fartygslämningar. Så räknas till exempel ett ålderdomligt järnbruk som ännu är i drift inte som fornlämning i lagens mening, medan en hyttruin från samma tid gör det.

Forndok: Forndok är ett arkiv för digitala publikationer, handlingar, dokument och databaser från arkeologiska uppdrag. Forndok ingår i Kulturmiljöregistret och är integrerad med registreringsverktyget Fornreg och söktjänsten Fornsök.

Fornreg: Fornreg är ett webbaserat registrerings- och sökverktyg för yrkesverksamma att registrera den fornminnes- och uppdragsinformation som lagras i Kulturmiljöregistret.

Fornsök: Fornsök är en webbaserad söktjänst öppen för alla att söka information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

GeoJSON/JSON-fil: JavaScript Object Notation (.JSON) är en öppen standard för format att sända dataobjekt som består av attributvärdes-par användbara för kartdata. Dessa filformat för kartor (inklusive zippade shape-filer) som är uppladdningsbara i Fornreg.

Grad av skada: Beskriver lämningens skick samt om den är skadad och i vilken omfattning en lämning har blivit skadad. Skadan kan vara orsakad av människan eller av naturen. En boplats i åkermark bedöms enligt praxis inte vara skadad medan däremot en boplats i markberedd skogsmark kan bedömas som det.

Grävda ytor: Områden som har schaktats/undersökts på något sätt, kan vara från både utredning, förundersökning och slutundersökning.

Kulturmiljölagen (KML): Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

Kulturmiljöregistret (KMR): Kulturmiljöregistret är ett samlingsnamn för det IT-system där Riksantikvarieämbetet lagrar information om arkeologiska uppdrag och lämningar.

Lämningsgeometrier: Ytor, linjer eller punkter för lämningar.

Lämningstyp: Benämning på kulturhistorisk lämning som kan registreras separat, enligt praxis i lämningstypslistan. En enkel lämningstyp består av en enstaka lämning, med ibland särskiljande egenskapstyper och egenskapsvärden. Exempelvis ett röse eller en kolbotten. En sammansatt lämningstyp består av områden av lämningar som bedöms höra ihop funktionellt och kronologiskt. Exempelvis ett gravfält eller ett område med skogsbrukslämningar.

Lämningstypslistan: Lämningstypslistan listar möjliga lämningstyper.

Motivering till annan antikvarisk bedömning: Anges om den antikvariska bedömningen skiljer sig från den rekommenderade i lämningstypslistan.

Namn på lämningen: Lämningens egennamn.

Rekommenderad bedömning: Antikvarisk bedömning enligt rekommendationen i lämningstypslistan.

Shape-fil: Ett filformat för att lagra geografisk data i vektorform, förkortas vanligtvis ”.shp”. Zippade shape-filer (samt GeoJSON/JSON-filer) är de uppladdningsbara formaten för kartor i Kulturmiljöregistret.

Skriftlig källa: Litteratur, publikationer och handlingar som berör lämningen.

Sweref 99 TM: Kulturmiljöregistret använder sig av Sweref 99 TM som enda koordinatsystem, vilket är ett projicerat koordinatsystem för att ange geografiska positioner i Sverige.

Terräng kring lämning: Kortfattad beskrivning av lämningens läge i terrängen med jordart samt markslag/markanvändning och övergripande växtlighet, t.ex. Mindre krön på kuperad moränmark. Skogsmark, barrskog.

Tradition: Skriftlig eller muntlig tradition knuten till lämningen.

Undersökningsområde: Det område inom vilket undersökningen sker, baseras på det område som länsstyrelsen uppger. Se bild nederst i ordlistan.

Undersökningsstatus: Om och i vilken omfattning en lämning har blivit arkeologiskt undersökt.

Vegetation på lämning: Växtlighet direkt på lämningen, främst eventuella träd och buskar.

Ytor med geometrier: Tre typer av ytor med geometrier ska registreras i Fornreg i samband med uppdrag och lämningar, dessa är: Undersökningsområde, Grävda ytor och Lämningsgeometrier.