Så här söker du i Fornsök

På den här sidan finns stöd och hjälp för dig som söker information i Fornsök.

Fornsök är Riksantikvarieämbetets webbaserade söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. I Fornsök finns även ett sökbart register för planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Du kan söka fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält.

Planerar du arbeten vid en fornlämning eller har du frågor om tillstånd?

Länsstyrelsen har det regionala kulturmiljöansvaret och ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Kontakta länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd eller en oregistrerad fornlämning
 • vill använda en metallsökare
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

 

 

Att använda kartan

Det första du ser när du kommer till Fornsök är en karta, det är den så kallade topografiska kartan (fastighetskartan) som är i utzoomat läge.

För att zooma in och ut i kartan så kan du antingen dubbelklicka i kartan, scrolla med musen eller klicka på + eller – längst ner till höger i kartan. Använder du Fornsök i mobil zoomar du ut och in med hjälp av två fingrar. För att förflytta dig använder du musen genom att hålla ner höger musknapp och dra eller drar med ett finger om du använder mobil.

Nedan är en översikt över de olika funktionerna i kartfönstret.

Teckenförklaring

Längst upp till höger i kartan kan du öppna en teckenförklaring för de symboler som visas i kartan. En lämning kan bestå av en eller flera geometrier, det vill säga ytor, punkter eller linjer. Till varje lämning hör en symbol i samma färg som visar vilken antikvarisk bedömning som lämningen har.
Alla uppdrag visas som rödskrafferade ytor. Grävda ytor visas i grönt.

Positionera kartan

Via Positionera kartan kan du söka efter ett Om du har koordinater för en position och vill panorera kartan dit kan du ange dessa genom att klicka på symbolen Positionera kartan. Till vänster kan du sedan ange koordinater i SWEREF 99 TM.

Välj bakgrundskarta och informationslager

När du klickar på Välj lager  till höger i kartan får du upp en meny med olika val för hur informationen ska presenteras. Överst väljer du vilken bakgrundskarta du vill ska synas i Fornsök. I mitten väljer du vilka informationslager som ska vara tända. Här finns också röda pilar i kanten, klickar du på dessa kan du förfina dina inställningar kring vilken information som ska synas för respektive informationsmängd.
Längst ner har du möjlighet att lägga till ett eller flera skikt med olika typer av gränser.

Visa din position

Klickar du på symbolen för att Visa din position så panorerar kartan till där du befinner dig om du använder en enhet med GPS, till exempel en mobiltelefon. En blå punkt visar din position. När du använder funktionen kan du behöva godkänna att app.raa.se får tillgång till din position via din GPS.

Zooma

Med + och – kan man zooma in och ut i kartan.

Kartmätning

Med kartmätning kan du mäta avstånd. Klicka på symbolen och klicka därefter i kartan för att starta mäta. När du är klar dubbelklickar du för att visa sammanlagda sträckan. För att avsluta kartmätning så klickar du på symbolen för kartmätning igen.

 


Sök lämningar och uppdrag

Sök via kartan

Du kan söka efter lämningar direkt i kartan genom att panorera kartan till det område som du är intresserad av och klicka på den lämning som du vill veta mer om. När du klickat på en lämning kommer en vit ruta upp i anslutning till lämningen som visar vilken typ av lämning det är och vilket lämningsnummer som lämningen har. Om du klickar i den vita rutan visas Lämningskortet till vänster i bild. Använder du mobil visas bara Lämningskortet.

Bild som visar markerad lämning i Fornsök.

Uppdrag kan sökas fram på samma sätt, tänk på att du måste tända Informationslagret Undersökningsområden för att se dessa i kartan.

Om flera lämningar och/eller uppdrag ligger på varandra i kartan får du en lista över dessa. När du för muspekaren över listan markeras den geometri i kartan som motsvarar de uppdrag eller den lämning du pekar på.

Söka via formulär

Vill du söka lämningar eller uppdrag via textformulär så klickar du på Sök längst upp till höger. Du får därefter välja mellan Sök lämning eller Sök Uppdrag.

Sökformulär

Sök lämningar

Vill du söka i de textfält som beskriver lämningen använder du fältet Sök. Där skriver du ett eller flera ord. I sökresultatet ser du vilket ord som du fått träff på. Om du skriver in flera sökord kommer du få träff på de lämningar där samtliga sökord finns inskrivna. Till exempel ”stenålder” OCH ”yxa”. När du söker efter ord i lämningens textfält är det bra att känna till följande:

 • Det saknas inskriven text på ett stort antal lämningar i lämningsregistret. Där finns beskrivningarna av lämningen istället i den skannade inventeringsboken. Det innebär att du inte får träff på dessa lämningar när du gör en fritextsökning.
 • Bland de äldre registreringarna i lämningsregistret finns sådana som har en beskrivningstext som innehåller flera lämningar. De kommer från inventeringsboken där ett uppslag kunde innehålla flera undernummer. Dessa är inte upprättade och samma text kan därför finnas på flera lämningar. Det innebär att du kan få träff på flera lämningar där ordet du söker egentligen inte finns.
 • Begränsa gärna din sökning genom att filtrera på till exempel ett geografiskt område. Sökning kan annars ta längre tid.

Söker du efter en specifik lämning och vet lämningens lämningsnummer eller RAÄ-nummer så kan du fylla i detta under Sök på lämningsnummer eller RAÄ-nummer och klicka på Sök nere till höger.

Under Ange geografiskt område kan du filtrera din sökning genom att ange ett eller flera geografiska områden. Du kan också rita ett eget område som du vill söka inom genom att välja rita geografiskt område. Du ritar genom att klicka i kartan och dubbelklickar vid sista punkten, klicka sedan på Klar i kartans överkant så läggs området till din sökning.

Är du intresserad av en särskild lämningstyp kan du filtrera din sökning genom att lägga till en eller flera typer av lämningar under Lämningstyp. Du öppnar listan med lämningstyper genom att klicka på den röda pilen till höger. Du kan även börja skriva i fältet under Lämningstyp och får då förslag du kan välja ifrån.

Har du svårt att hitta rätt lämningstyp så kan du först ange en kategori under Filtrera på kategori. Väljer du till exempel Agrara lämningar under Filtrera på kategori så visas bara agrara lämningar under Lämningstyp.

Under Egenskaper kan du ytterligare filtrera din sökning. Valet är tillgängligt när du valt en (inte flera) lämningstyp ovan och den lämningstypen har egenskaper kopplat till sig. Man kan välja en eller flera egenskaper.

Fler sökalternativ som filtrerar din sökning finns under Visa fler sökalternativ.

Sökresultat lämningar

För lämningar listas sökresultatet i ordningen geografiskt område (län, kommun, landskap, socken), lämningstyp (A-Ö), antikvarisk bedömning (fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning, möjlig fornlämning, ej kulturhistorisk lämning, ingen antikvarisk bedömning). Sökträffarna visas 25 stycken i taget. Lämningarna i listan visas på kartbilden med turkos färg tillsammans med det totala antalet träffar.

Sök uppdrag

Du kan också söka arkeologiska uppdrag via Uppdragsnummer eller via Diarienummer. Uppdragsnummer är den identitet som uppdraget har i Kulturmiljöregistret. Uppdragsnummer kan till exempel se ut så här; 201900846, där de första fyra siffrorna speglar det årtal när uppdraget skapades.

Diarienummer är den identitet som uppdraget har i länsstyrelsens diarium. Ett diarienummer kan se ut så här; 431-345-2019. Äldre uppdrag kan ha andra format på diarienumret, till exempel 345-2019, 345-19 eller 431-345-19.

Under Ange geografiskt område kan du filtrera din sökning genom att ange ett eller flera geografiska områden. På samma sätt kan du välja en eller flera utförande organisationer under Utförare, en eller flera uppdragstyper under Uppdragstyp och välja vilken Uppdragsstatus som uppdraget ska ha.


Läs informationen om en lämning

Informationen om en lämning visas på det som kallas Lämningskortet. Lämningskortet visas om du klickar på en lämning i kartan eller väljer en lämning efter en sökning.

Uppdragskort i Forsök

Lämningskortet

I lämningskortets huvud ser du lämningens grundläggande uppgifter:

 • L2013:4905 Boplats – den första delen är lämningsnumret för lämningen. Det är lämningens identitet och består av L samt årtal och ett löpnummer. Efter lämningsnumret visas lämningstypen, i detta fall en boplats.
 • Fornlämning – den antikvariska bedömning lämningen fick vid inventeringstillfället. I detta fall är det angett till Fornlämning men det kan även vara Möjlig fornlämning, Övrig kulturhistorisk lämning eller Ingen antikvarisk bedömning.
 • RAÄ-nummer: Botkyrka 570 – om lämningen är migrerad från den äldre databasen FMIS så visas här det äldre så kallade RAÄ-numret.
 • Publicerad av Riksantikvarieämbetet: 2018-08-27 – visar av vilken organisation och när den senaste versionen av lämningen är publicerad. Lämningar som migrerades från FMIS till KMR får ett publiceringsdatum under hösten 2018 även om de tidigare varit publicerade i den äldre databasen.
 • Geografiska uppgifter – beskriver var lämningen finns i för län och kommun, samt landskap och socken.

Skriv ut eller dela en lämning

Längst upp på lämningskortet finns två länkar. Till höger kan du klicka på Dela, du får då en beständig eller persistent länk till lämningen som du kan använda i andra sammanhang för att länka direkt till lämningen.

Till höger kan du välja Utskriftsversion om du klickar här får du en ny flik med all textinformation för en lämning samlad på en utskriftsvänlig webbsida.

Balkarna på lämningskortet

Under lämningskortets huvud finns information indelad i balkar. När du klickar på en balk så fälls balken ner och du kan läsa informationen.

Beskrivning

Under balken Beskrivning visas överst Lämningstyp och de eventuella egenskaper som har lagts till lämningen vid registreringen. Beskrivning av lämning är en kortfattad redogörelse över vilka fysiska spår som finns kvar av lämningen.

I vissa fall är beskrivningen inte inskriven från inventeringsboken, det kan då istället finnas följande text; Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok. För att läsa beskrivningen få man då gå till den skannade inventeringsboken. Om lämningen består av flera ingående lämningar listas dessa längst ner under balken.

Antikvarisk bedömning och lämningens status

Överst syns Antikvarisk bedömning där det visas vilken antikvarisk bedömning som angetts vid inventeringstillfället eller vid det senaste tillfället som lämningens uppdaterades.

Det finns fem olika värden för Antikvarisk bedömning;

 • Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömdes som fornlämningar och skyddade av 2 kap i kulturmiljölagen. Fornlämningar är har röd markering i kartan.
 • Möjlig fornlämning är en lämning som vid inventeringstillfället inte kunde bedömas som fornlämning men omständigheter kring lämningen gör att det kan vara en fornlämning. Lämningar som i den äldre databasen hade den antikvariska bedömningen Bevakningsobjekt har i KMR fått denna antikvariska bedömning. Möjliga fornlämningar har blå markering i kartan.
 • Övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte uppfyller lagens rekvisit eller krav för att kunna vara en fornlämning, men som ändå bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Även övriga kulturhistoriska lämningar har blå markering i kartan.
 • Ingen antikvarisk bedömning samlar alla lämningar som saknar fysiska spår i landskapet. Det kan vara en Uppgift om en lämning som inte har kunnat bekräftas i fält, lämningen kan vara Helt undersökt vid en arkeologisk undersökning eller Förstörd. Även rättelser av lämningar som blivit felaktigt införda eller överförda till andra lämningar får denna status. Ingen antikvarisk bedömning har grå markering i kartan.
 • Ej kulturhistorisk lämning är den antikvariska bedömning som ges till lämningstypen Fornlämningsliknande bildning. Statusen får en grå markering i kartan.

Motivering till antikvarisk bedömning

och Antikvarisk kommentar kan beskriva omständigheter kring hur den antikvariska bedömningen tillkommit. Grad av skada och Undersökningsstatus kan ange skador på lämningen eller om lämningens undersökts vid en arkeologisk undersökning.

Läge och utbredning

Under Läge och utbredning kan du ladda ner lämningens geometrier, det vill säga lämningens utbredning på kartan. Den nedladdade filen kan sedan användas i ett GIS-program. Vidare visas Centrumkoordinater, vilken Mätmetod som använts när man mätt in lämningen i fält och Registreringsunderlag och Höjd över havet. Orientering kan beskriva hur du hittar till lämningen utifrån andra företeelser i landskapet.

Övrig lämningsinformation

Fältet Datum för senaste fältbesök berättar när en registrerare senast var på plats vid lämningen. Terräng kring lämning och Vegetation på lämning kan beskriva förhållandena kring lämningen. Om det finns en Tradition om lämningen anges det här och likaså om det finns ett Namn på lämning.

Referenser

Här under sorteras litteratur, publikationer och andra skriftliga handlingar under Skriftlig källa och historiska kartor och specialkartor som berör lämningen under Kartmaterial.

Dokument och bilder

Öppnar du denna balk så hittar du arkiverat material kopplat till lämningen. Om du klickar på det som listas öppnas innehållet i en ny flik. Det är tre typer av underlag som du kan hitta här:

 • Inventeringsbok är en skannad kopia av lämningens uppslag i inventeringsboken efter senaste fornminnesinventering. Inventeringsbok finns för de lämningar som är dokumenterade under fornminnesinventeringen.
 • Händelselogg före 2018 finns för de lämningar som migrerats från den äldre databasen FMIS till nuvarande KMR. Här kan finnas information om äldre inventeringar, undersökningar och länsstyrelsebeslut som har berört lämningen.
 • Bild om det finns bilder på lämningen så listas dessa här.
Versioner

Här kan du se alla versioner av lämningen sedan lämningens skapades eller sedan den migrerades från den äldre databasen under 2018. Under Aktivitet till vänster kan du se inom vilket sammanhang som lämningen uppdaterades. Under Version till höger kan du klicka på äldre versioner, dessa öppnas då i en ny flik och visar hur lämningen var registrerad vid detta tillfälle. Flertalet lämningar har bara en nuvarande version som migrerades från FMIS.


Läs informationen om ett uppdrag

Informationen om ett uppdrag visas på det som kallas Uppdragskortet. Uppdragskortet visas om du klickar på ett uppdrag i kartan eller väljer ett uppdrag efter en sökning.

Uppdragskort i Fornsök

Uppdragskortet

I Uppdragskortets huvud ser du uppdragets grundläggande uppgifter:

 • Arkeologisk utredning: 201700010 – den första delen beskriver vilken typ av uppdrag som har genomförts. Andra delen är det unika uppdragsnummer eller identitet som uppdraget har tilldelats i KMR.
 • Geografiska uppgifter – beskriver var uppdraget har genomförts, i vilket län och kommun, samt landskap och socken. Sträcker sig uppdraget över ett större område så listas alla de geografiska områden som berörs.
 • Planerat, Pågående, Avslutat eller Importerat – den blåa listen visar uppdragets status. Ett nytt uppdrag kan ha status Planerat, Pågående eller Avslutat. I Fornsök visas även äldre uppdrag som genomfördes innan Kulturmiljöregistret skapades år 2017/2018. Dessa uppdrag har status Importerad.

Dela ett uppdrag via en beständig länk

Längst upp kan du klicka på Dela, du får då en beständig eller persistent länk till uppdraget som du kan använda i andra sammanhang för att länka direkt till uppdraget.

Balkarna på uppdragskortet

Under uppdragskortets huvud finns information indelad i balkar. När du klickar på en balk så fälls balken ner och du kan läsa informationen.

Uppdragsinformation

Under denna balk kan du se kortfattad information om uppdraget. Om uppdraget är ett länsstyrelseuppdrag så är Diarienummer länsstyrelsens diarienummer och Beslutsdatum datum för länsstyrelsens beslut. Om du har öppnat ett uppdragskort för ett uppdrag som har status Importerat eller för ett uppdrag av typen Inventering, Utredning utan KML-beslut eller Övrig fältregistrering så kan det finnas ytterligare information under denna balk.

Lämningar

Här visas de lämningar som har berörts av uppdraget.

Rapporter och dokumentationsmaterial

De rapporter, publikationer eller annat material som är kopplade till uppdraget listas här som klickbara länkar som går direkt till materialet i Arkivsök.

Fyndfördelning

Om det framkommit arkeologiska fynd inom uppdraget så är rutan i bockad före Det finns fynd att fördela på uppdraget. Om fynden är fördelade via beslut av Riksantikvarieämbetet visas information om beslutet och var fynden förvaras.


Ordlista

Fornlämning

: Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. De kan till exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor, kvarnar, kulturlager i medeltida städer. I kulturmiljölagen anges vad som är en fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet.

Fornreg: Fornreg är ett webbaserat registrerings- och sökverktyg för yrkesverksamma att registrera den fornminnes- och uppdragsinformation som lagras i Kulturmiljöregistret.

Fornsök: Fornsök är en webbaserad söktjänst öppen för alla att söka information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Grävda ytor: Områden som har schaktats och undersökts arkeologiskt.

Kulturmiljölagen (KML): Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

Kulturmiljöregistret (KMR): Kulturmiljöregistret är ett samlingsnamn för det IT-system där Riksantikvarieämbetet tar emot, lagrar och tillgängliggör geografisk kulturmiljöinformation.

Lämningsgeometrier: De ytor, linjer eller punkter som representerar lämningens utbredning.

Lämningstyp: En lämningstyp håller samman lämningar av en viss typ eller art, oftast med utgångspunkt i vilken verksamhet eller bruk som lämningen är en rest efter eller spår av.

Lämningstypslistan: Lämningstypslistan listar alla lämningstyper som används i Fornsök.

Motivering till antikvarisk bedömning: Används för att i text utveckla hur den antikvariska bedömningen har gjorts.

Sweref 99 TM: Kulturmiljöregistret använder sig av Sweref 99 TM som enda koordinatsystem, vilket är ett projicerat koordinatsystem för att ange geografiska positioner i Sverige.

Undersökningsområde: Det område inom vilket undersökningen sker, baseras på det område som länsstyrelsen uppger. Se bild nederst i ordlistan.