Metallsökare

Den 1 januari 2018 infördes ansökningsavgifter för metallsökare. Med anledning av detta har därför Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare förändrats (KRFS 2018:4). De nya reglerna träder i kraft från och med 1 december 2018.

Vad säger lagen?

Gällande bestämmelser för metallsökare finns i 2 kap. 18-20 §§ kulturmiljölagen.

Kort vad lagen säger om metallsökare

Metallsökare, eller metalldetektor, definieras i kulturmiljölagen som ”en apparat som kan användas för att på elektronisk väg spåra metallföremål under markytan”. Har du en apparat som träffas av denna definition krävs vanligen ett tillstånd från länsstyrelsen för att få användas.

När du söker tillstånd behöver länsstyrelsen få veta var du tänker använda metallsökaren och varför du tänker använda den dvs. vad du ska leta efter.

Som privatperson kan du få tillstånd inom väl avgränsade områden och under en begränsad tid.

Vanligtvis får du inte något tillstånd för att söka på eller i närheten av fornlämningar eller där det är risk för att träffa på fornlämningar eller fornfynd. Som privatperson får du inte heller tillstånd för att söka efter fornfynd dvs. föremål som är äldre än 1850.

Vad behöver jag tänka på om jag vill använda en metallsökare?

Tillstånd från länsstyrelsen

Som privatperson behöver du ha ett tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en metallsökare. Detta gäller också om du är företagare och tänker använda metallsökaren i din verksamhet.

Du kan få tillstånd inom väl avgränsade områden och under en begränsad tid.

Som privatperson kan du inte få tillstånd för att söka efter fornfynd.

Vanligtvis får du inte något tillstånd för att söka på eller i närheten av fornlämningar eller där det är risk för att träffa på fornlämningar eller fornfynd.

Villkor i ett tillstånd

För att säkerställa att metallsökare inte används i strid motkulturmiljölagen kan länsstyrelsen föra in villkor för tillståndet. Villkoren kan se olika ut beroende på syftet med metallsökaranvändningen och vilket område som berörs av ett tillstånd.

Det kan exempelvis vara villkor om att sökandet ska avbrytas och kontakt med länsstyrelsen ska tas om fornfynd påträffas eller att en redovisning av vad som hittas ska inlämnas till länsstyrelsen. Det är därför viktigt att läsa hela tillståndsbeslutet för att se vilka krav som länsstyrelsen ställer på dig som får ett tillstånd.

Tillstånd från markägare

Enligt allemansrätten kan du i viss utsträckning använda annans mark, främst genom att färdas över den, åtminstone till fots, och under kortare tid uppehålla dig där.

Om fornfynd hittas

Om du hittar föremål som du misstänker kan vara fornfynd bör du snarast kontakta länsstyrelsen.
Se mer om vad som gäller för fornfynd här

Andra lagar som ska följas

Beslut om metallsökaranvändning som fattas enligt kulturmiljölagen har bäring även på annan lagstiftning, exempelvis andra bestämmelser i kulturmiljölagen och lagen om hittegods. Har du fått tillstånd till att använda och medföra metallsökare har du ett eget ansvar att ta reda på och känna till vad som gäller enligt andra lagar och förordningar. Många gånger lägger länsstyrelsen in viss information om andra lagar som en upplysning i beslutet.

Föreskrifter och allmänna råd

Bestämmelser om fornlämningsförklaring och metallsökare finns i föreskrifterna i Kulturrådets författningssamling (KRFS 2016:1) ändrad genom (KRFS 2018:4).

Riksantikvarieämbetets verkställighetsföreskrifter och allmänna råd är huvudsakligen en reglering och ett förtydligande av nuvarande praxis. Syftet med Riksantikvarieämbetets bestämmelser är att göra reglerna tydligare och enklare att tillämpa, förstå och följa. De bedöms leda till större effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet i tillämpningen av kulturmiljölagen.

Föreskrifterna syftar bland annat till att göra länsstyrelsens tillämpning av kulturmiljölagens bestämmelser mer enhetlig över landet. Föreskrifterna har därför tydliga krav på vad en ansökan ska innehålla, liksom på hur länsstyrelsens beslut ska vara utformade. I kraven på ansökan ingår bland annat att kartan som visar det område där metallsökare önskar användas, ska ha god kvalitet.

Ett annat krav på ansökan är att den behöver innehålla ett samtycke från markägaren i de fall då den som använder metallsökaren önskar gräva upp föremål på annans mark. För de företagare som använder metallsökare i näringsverksamhet i syfte att t.ex. leta efter kablar och tankar, görs betydande regelförenklingar genom att de kan få generella tillstånd för större områden och längre tidsperioder.

Vem är det som beslutar om nya föreskrifter?

Det gör vi, Riksantikvarieämbetet.

Vilken är Riksantikvarieämbetets roll?

Vi har ett överinseendeansvar över kulturminnena i landet och i det här sammanhanget innebär det att vi beslutar om föreskrifter, allmänna råd och vägledningar rörande kulturmiljölagen (1988:950). Vi har rätt att överklaga de flesta beslut som fattas i enlighet med lagen.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Kulturmiljölagen