Fältbesök i kulturreservatet Atoklimpen, VästerbottenFältbesök i kulturreservatet Atoklimpen, VästerbottenFoto: Fabian Mebus (CC BY)

Ökad samverkan kring natur- och kulturreservat

Antal kommentarer: 1

Riksantikvarieämbetet genomför under 2017 ett flertal aktiviteter för att stärka arbetet med förvaltning av kulturreservat och för att utveckla samverkan med naturvården. Flera av aktiviteterna görs i samarbete med Naturvårdsverket. Bland annat startas en gemensam satsning på kompetensutveckling om skötsel av kulturpräglad natur.

I kölvattnet av regeringsuppdraget om utvecklad samverkan kring natur- och kulturreservat

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fick i sina regleringsbrev för verksamhetsåret 2015 ett uppdrag om samverkan kring natur- och kulturreservat (läs mer här). Uppdraget slutredovisades i mars 2016 med den gemensamma skrivelsen Förvaltning av natur- och kulturreservat. I skrivelsen presenteras flera utvecklingsområden för att stärka samverkan kring förvaltning av natur- och kulturreservat. Myndigheterna går nu vidare med ett antal av de identifierade utvecklingsområdena.

Workshop om natur- och kulturreservat

Chefer och medarbetare från Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten kommer i mars 2017 att träffas för en två dagars workshop på Gotland. På dagordningen står både konkreta frågor om tillämpning av natur- och kulturreservatsinstrumenten och mer strategiska frågor om gemensamma målbilder och handlingsvägar för bevarande och förvaltning av värdefulla natur- och kulturlandskap.

Satsning på kompetensutveckling om skötsel av kulturpräglad natur

Som ett led i att stärka samverkan mellan natur- och kulturmiljövård på länsstyrelserna gör Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU en satsning på Skötsel av kulturpräglad natur i form av en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och kulturpräglade naturmiljöer. Det övergripande syftet med satsningen är bevarande och skötsel av kulturmiljövärden och biologiskt kulturarv i landskapet. Detta ska nås genom att integrera natur- och kulturmiljövårdens perspektiv och att lära sig mer om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia.

De första kurserna kommer att handla om skötsel av slåttermark och äger rum den 20–21 juni i Östergötlands län (torra slåttermarker) och den 31 augusti–1 september i Örebro län (våta slåttermarker). Kursledare kommer vara Anna Westin och Tommy Lennartsson från CBM. Läs mer om satsningen här.

 

Dela sidan på

Kommentarer (1)

  1. Hej,
    Jag läser med intresse ert senaste nyhetsbrev. Det jag personligen saknar är emellertid utvecklingen av den typ av kulturmiljöer som befinner sig i hårt exploaterat jordbruksland såsom i Skånes landsbygd och där kulturarvet – i den mån det bevarats/skötts – snarare präglas av 1960-talelts stora svenska moderniseringsvåg vad gäller byggt bostadsbestånd och -kultur. Och dess problem/möjligheter. Jag erbjuder mig därför att om intresse finns erbjuda ett seminarium på plats i tätortsnära landsbygd för dryftande av dessa ting tillsammans med ev. expert från RAÄ samt lokalt landskapskonventionsaktör(er) kring dessa frågor!
    Med vänliga landskapshälsningar
    Eva Salevid
    tel 0703768864

Lämna en kommentar