Pågående regelarbeten och domstolsprocesser

Här informerar vi om Riksantikvarieämbetets pågående arbete gällande föreskrifter, allmänna råd, överklaganden och andra domstolsprocesser samt författningsförslag.

Har du frågor om pågående ärenden se kontakt under respektive ärende, eller kontakta vår chefsjurist Maria Westergren.

Fornminnen 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) (KML)

Allmänna råd om fornlämningsbegreppet

Riksantikvarieämbetet arbetar med allmänna råd om fornlämningsbegreppet. Den 14 januari 2020 skickade vi förslaget på remiss till berörda myndigheter m.fl. Remissvar ska lämnas senast den 31 mars 2020 (dnr. 02054-2016). Projektet arbetar nu vidare med begreppet fornlämningsområde under remisstiden samt med att ta fram en fornlämningslista.

Ärendekontakt: Verksjurist Anna Hult, anna.hult@raa.se

Tillstånd till ingrepp i fornlämning som inte finns

Länsstyrelsen lämnade tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Riksantikvarieämbetet har överklagat beslutet (dnr RAÄ-2019-2847) till förvaltningsrätten med angivande av följande: Länsstyrelsens har således enligt Riksantikvarieämbetets mening beslutat om ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. 12 § KML och ålagt sökanden kostnadsansvaret för schaktningsövervakningen trots att det inte finns någon känd fornlämning på den aktuella platsen. Beslutet saknar grund varför det bör upphävas.

Ärendekontakt: Verksjurist Anna Hult, anna.hult@raa.se

Metallsökartillstånd – en avgift för tio områden istället för tio avgifter

Avgift för ansökan om tillstånd till metallsökare infördes 2018. Enligt kulturmiljöförordningen (1988:1188) ska varje geografiskt avgränsat område behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Riksantikvarieämbetet har till förvaltningsrätten överklagat ett beslut som tagit ut endast en avgift för tio områden (dnr RAÄ-2019-2054).

Ärendekontakt: Verksjurist Maria Barkin, maria.barkin@raa.se

Byggnadsminnen 3 kap. KML

Nybyggnation av konferensanläggning

Länsstyrelsen gav tillstånd till ändring av byggnadsminne genom nybyggnation av konferensanläggning. Riksantikvarieämbetet överklagade beslutet (dnr RAÄ-2019-1750) i första hand på den grunden att det saknades villkor om antikvarisk medverkan och dokumentation.

Ärendekontakt: Verksjurist Maria Barkin, maria.barkin@raa.se

Kyrkliga kulturminnen 4 kap. KML

Ny ingång som bryter symmetri

Länsstyrelsen har avslagit församlingens ansökan om tillstånd till upptagande av en ny ingång för att möjliggöra för rullstolsburna personer att besöka kyrkan ifråga. Församlingen överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten som avslog överklagandet, varpå församlingen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet.  Riksantikvarieämbetet överklagade  domen till Högsta förvaltningsdomstolen som beviljade prövningstillstånd. Grunden för överklagandet var att den nya ingången skulle bryta kyrkans orörda symmetri, minska de kulturhistoriska värdena och förvanska kyrkans karaktär. I sitt överklagande pekade Riksantikvarieämbetet också på att det fanns andra tillgänglighetslösningar som inte var lika skadliga för kulturmiljön. Högsta förvaltningsdomstolen instämde i Riksantikvarieämbetets bedömning att åtgärden skulle minska det kulturhistoriska värdet och ansåg dessutom att de skäl som församlingen angav för att vilja göra ändringen inte vägde tyngre än kulturmiljövårdens intressen. Överklagandet bifölls och församlingen får således inte utföra åtgärden (se vidare Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 25 februari 2020 i mål nr. 1488-18). Högsta förvaltningsdomstolens dom får inte överklagas.

Ärendekontakt: Verksjurist Maria Barkin, maria.barkin@raa.se

Solceller på koppartak

Myndigheten har även överklagat ett beslut om att tillåta solceller på Säffle kyrkas koppartak (dnr RAÄ-2019-1938. Det finns, enligt Riksantikvarieämbetet, möjlighet att i stället förlägga solcellerna till församlingshusets tak.

Ärendekontakt: Verksjuristen Nils Åberg, nils.aberg@raa.se

Ny nödutgång trots att föreläggande saknas

Länsstyrelsen gav tillstånd till att ta upp en nödutgång på Kalmar kyrka. Riksantikvarieämbetet överklagade beslutet (dnr RAÄ-2019-271) eftersom det saknas föreläggande enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor om upptagning av nödutgång. Förvaltningsrättens dom avvaktas.

Ärendekontakt: Verksjurist Nils Åberg, nils.aberg@raa.se

Verkställighetsföreskrifter om kyrkliga kulturminnen

Arbete pågår med att ta fram nya föreskrifter om begreppen kyrkotomt m.m. (dnr RAÄ-2018-2740).

Ärendekontakt: Verksjurist Nils Åberg, nils.aberg@raa.se

Skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål 5 kap. KML

Misstänkt försök till smuggling av antik möbel

Riksantikvarieämbetet begärde överprövning av beslut om nedläggning av förundersökning som gällde misstänkt försök till smuggling av en antik möbel (RAÄ-2018-3215). Förundersökningen har därefter återupptagits. Frågan gäller bland annat om det är möjligt att lämna in ansökan om tillstånd och undgå straffrättslig verkan efter att tulldeklaration har inlämnats.

Ärendekontakt: Verksjurist Maria Barkin, maria.barkin@raa.se

Återlämnande av kulturföremål

Boken NIPPON som stals från KB

Boken som kallas för Nippon stals från Kungliga biblioteket och fördes ut från Sverige till ett auktionshus i Tyskland. Där såldes den till ett antikvariat i Nederländerna. Riksantikvarieämbetet bedriver nu en process i nederländsk domstol för att boken ska återlämnas till Sverige. Riksantikvarieämbetet begär att boken ska återlämnas till Sverige utan ersättning. Riksantikvarieämbetets talan avslogs i första instans eftersom rätten ansåg att talan var preskriberad. Riksantikvarieämbetet har överklagat domen (RAÄ-2016-876). Den 7 april 2021 avslogs överklagandet även i andra instans.

Ärendekontakt: Verksjurist Maria Barkin, maria.barkin@raa.se

Verkställighetsföreskrifter enligt Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

Arbete pågår med att ta fram verkställighetsföreskrifter om länsstyrelsens förberedelser för att utmärka kulturegendom och för att förse vissa personer med kännetecken och identitetskort. Beslut om nya föreskrifter är planerat till senast i december 2020 (dnr RAÄ-2019-1324).

Ärendekontakt: Verksjurist Maria Barkin, maria.barkin@raa.se

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Lagar