Nyhetsarkiv

Proposition för en samlad kulturarvspolitik överlämnad till riksdagen

I dag överlämnade regeringen propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) till riksdagen. I propositionen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar.

Regeringen föreslår bland annat en särskild museilag med syfte att skapa ett långsiktigt ramverk för museerna som självständiga kunskapsinstitutioner. Lagen omfattar det allmänna museiväsendet och förtydligar att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i kulturmiljölagen och en förstärkning av Riksantikvarieämbetets roll som samlande kulturarvsmyndighet. Riksantikvarieämbetet ska bland annat få samordningsansvar för museifrågor och kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs hela propositionen här.

En kortversion av propositionen Kulturarvspolitik finns att läsa här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: