Nyhetsarkiv

Ny rapport om illegal handel med kulturföremål

I regleringsbrevet för 2016 fick vi följande uppdrag:

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka åtgärder och initiativ som har vidtagits för att förebygga och förhindra illegal handel med kulturföremål. Av redovisningen ska även berörda myndigheters insatser framgå.

I media har vi kunnat följa hur oersättliga delar av kulturarvet förstörs i samband med konflikterna i Mellanöstern och Nordafrika. Även den illegala handeln med kulturföremål har uppmärksammats, inte minst beroende på den koppling som tycks finnas mellan denna handel och finansiering av terrorverksamhet. FN:s säkerhetsråds resolutioner har resulterat i att den svenska regeringen utfärdat sanktioner mot handel med kulturföremål från Syrien och Irak. Ett flertal svenska myndigheter arbetar för att förebygga och förhindra handeln.

Kort sammanfattning av rapportens innehåll:

  • Samverkan mellan de myndigheter som arbetar med frågor som rör illegal handel med kulturföremål har stärkts, liksom samverkan med de delar av privat sektor och civilsamhälle som berörs av frågorna.
  • Fortsatt internationell samverkan inom ramen för det nordiska samarbetet samt inom EU och Unesco.
  • Utbildningsinsatser riktade till personer som arbetar med frågorna har genomförts.
  • En rad informationsåtgärder riktade till dels allmänheten och dels personer verksamma inom konst- och antikbranschen har genomförts.
  • Seminarier och konferenser har anordnats.
  • Forskning har initierats.
  • Några myndigheter har sett över sin organisation för att bättre kunna hantera dessa frågor.
  • Beslag av illegalt utförda föremål från Syrien/Irak har gjorts.

Länk till rapporten Illegal handel med kulturföremål i Samla

Läs mer om skydd mot illegal handel med kulturarv på raa.se

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: