Nyhetsarkiv

Att ta tillvara kulturvärden vid ökat byggande

Kommunerna behöver bättre förutsättningar för att ta hand om bebyggelsens kulturvärden när byggandet ökar. Det visar Riksantikvarieämbetets nya rapport Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser.

I rapporten framkommer bland annat att två av tre kommuner som ingått i studien bedömer att de saknar de förutsättningar som de behöver för att kunna ta hänsyn till kulturvärden. Det framkommer även att vissa av de senaste årens borttagna krav om bygglov för flera åtgärder, exempelvis för så kallade attefallshus, har ökat kommunernas behov av kulturmiljöprogram för att de ska kunna ta hänsyn till kulturvärden.

Fyra förutsättningar lyfts i rapporten fram som särskilt viktiga för att kommunerna ska kunna ta tillvara kulturvärdena i bebyggelsen. Dessa är: formellt skydd i detaljplaner eller områdesbestämmelser, aktuella kulturmiljöprogram, tillgång till antikvarisk kompetens och att kulturvärden redovisas i översiktsplaner.

Behovet av formellt skydd

I de fall där byggtakten ökar bedömer Riksantikvarieämbetet att behoven förstärks av att kulturvärden är formellt skyddade och att kulturvärden finns beskrivna i översiktsplaner. Myndigheten bedömer även att avsaknaden av aktuella kulturmiljöprogram och en otillräcklig tillgång till antikvarisk kompetens kan göra det svårare för kommunerna att ta hänsyn till kulturvärden.

Riksantikvarieämbetet föreslår en särskild satsning inom bidraget till kulturmiljövård för att ta fram kommunala kulturmiljöprogram. Detta skulle kunna ha en positiv effekt på hänsynen till kulturvärden i den kommunala planeringen och bygglovsprocessen. Dessutom föreslår Riksantikvarieämbetet att Boverket vidareutvecklar stödet till kommunerna för hur de kan se över sina översiktsplaner med fokus på kulturvärden. Riksantikvarieämbetet kommer även att utvärdera hur kommuner värnar kulturvärden genom formellt skydd.

Rapportens resultat baseras på en enkät skickad till 77 kommuner, intervjuer med nio stadsbyggnadskontor samt en analys av hur kulturvärden beskrivs i översiktsplaner.

Du hittar rapporten här i DiVA.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: