Nyhetsarkiv

Riksantikvarieämbetet har svarat på Riksintresseutredningen

Riksantikvarieämbetet har nu svarat på Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling. Myndigheten delar utredningens problembeskrivning men anser att den i förslag på lösningar lägger för stort fokus på att ändra systemet i sig snarare än att tydliggöra ansvar och roller.

Miljö- och energidepartementet har skickat ut Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) på remiss. Den 28 februari gick remisstiden ut och här kommer en sammanfattning av Riksantikvarieämbetets huvudsakliga synpunkter utifrån hur förslagen kan förväntas medföra konsekvenser ur kulturmiljösynpunkt.

Tydligare ansvar och roller snarare än systemförändring

Riksantikvarieämbetet delar utredningens bedömning att dagens riksintressesystem inte i alla delar fungerar som avsett. Riksantikvarieämbetet delar däremot inte i utredningens syn på hur man bäst kommer till rätta med problemen i dagens tillämpning. Utredningens förslag handlar mer om systempåverkande regelförändringar. Riksantikvarieämbetet anser att de problem som utredningen tar upp snarare löses genom förändringar och åtgärder inom ramen för dagens riksintressesystem genom att exempelvis tydliggöra ansvar, roller och utgångspunkter för berörda aktörer, än genom ändringar av systemet i sig.

Riksantikvarieämbetet tillstyrker därför utredningens förslag i de delar som rör tydligare roll- och ansvarsfördelning, krav på aktualitet och tydlighet i kriterier och beskrivningar

Riksantikvarieämbetet motsätter sig några av förslagen i utredningen. Bland annat att alla områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken ska omprövas och beslutas formellt. Myndigheten anser inte heller att det är motiverat med ett undantag där regeringen ska ges möjligheten att besluta om företräde för ett väsentligt allmänt intresse före ett riksintresse i 3 kap. miljöbalken.

För hela remissvaret med Riksantikvarieämbetets synpunkter följ länken

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: