De 16 miljömålenDe 16 miljömålen

Riksantikvarieämbetet ökar takten i miljömålsarbetet

Antal kommentarer: 2

Under 2017 genomför Riksantikvarieämbetet ett fyrtiotal åtgärder med syftet att öka takten i miljömålsarbetet. Vi deltar även tillsammans med sexton andra myndigheter i miljömålsrådets gemensamma ansträngningar för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Idag, den 1 mars, publicerar Riksantikvarieämbetet och miljömålsrådet förteckningar över årets åtgärder.

Åtgärderna handlar om att göra det möjligt att nå de miljömål som har preciseringar om kulturmiljöer. Men de handlar också om att i Riksantikvarieämbetets dagliga verksamhet minska påverkan på klimat, bidra till god luftkvalitet och minska gifter i vår gemensamma miljö.

God bebyggd miljö, levande skogar och levande sjöar prioriterade

Under 2017 är åtgärder som bidrar till en god bebyggd miljö, levande skogar, sjöar och vattendrag prioriterade i vår egen verksamhet. Vi slutför vår handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I samverkan med Skogsstyrelsen vidtar vi flera olika åtgärder med syfte att minska skador som uppstår på fornlämningar i skogsbruket. Vi stärker också vägledningen till de som har ansvaret att arbeta fram underlag om kulturmiljöer inför planering av och i ansökningar om tillstånd för vattenverksamhet. Samtidigt arbetar vi naturligtvis vidare med åtgärder för de övriga tretton miljömålen.

Gemensamma ansträngningar för havsmiljön och jordbrukslandskapen

Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Boverket och länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Kemikalieinspektionen medverkar vi i att genomföra olika åtgärder för havsmiljön. Här har Riksantikvarieämbetet ansvar för att utreda skador på skeppsvrak och andra kulturmiljöer på havets botten. Vi medverkar även i ett gemensamt arbete med att stärka den hävdberoende, biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

Kontakt:
Michael Frisk, Kulturmiljöavdelningen

Dela sidan på

Kommentarer (2)

  1. Hej,
    äntligen är RAÄ med på den här banan, jag har länge saknat den kulturhistoriska aspekten på miljöfrågorna. T.ex. möjlighet för kommuners bygglovavdelningar att tvinga fram sparande av ekonomibyggnader som ständigt åsidosätts i kulturmiljöarbetet, för att det är så svårt att motivera utifrån annat än gestaltning och historia. Men för den biologiska mångfalden, inklusive ugglor och fladdermöss är de äldre ekonomibyggnaderna i synnerhet lador, och för svalor i synnerhet ladugårdar och kor, extremt viktiga, minst lika viktiga som hävdade slåtterängar och hamlade alléträd. Om ni på myndighetshåll kunde försöka propsa på en koppling mellan Lagen om kulturmiljö och PBL, gärna med lite miljökvalitetsmått, så får vi enormt stort stöd ute på fältet.

    1. Hej Marie, tack för dina synpunkter. Vi tar med oss dem i den fortsatta samverkan med myndigheterna i miljömålsrådet.
      Vänliga hälsningar Michael

Lämna en kommentar