Nyhetsarkiv

Heritage science och en europeisk infrastruktur

Utökat internationellt samarbete. Mobila laboratorier för att undersöka kulturarv på olika platser i Europa. Ökad tillgång för kulturarvsfrågor i storskaliga forskningsanläggningar och elektronacceleratorer. Ökad tillgång till referenssamlingar och forskningsresultat. Tvärvetenskap. State-of-the-art. Sådana är visionerna för E-RIHS.

Vad är E-RIHS?

I Europa pågår sedan flera år ett systematiskt arbete med att utveckla en forskningsinfrastruktur för kulturarvet, E-RIHS, European Research Infrastructure for Heritage Science.

Syftet med E-RIHS är att genom en europeisk infrastruktur skapa samarbeten som stödjer tolkning, bevarande, dokumentation och förvaltning av kulturarvet. Detta sker genom utveckling av fasta och mobila laborativa resurser, fysisk tillgång till samlingar och arkiv samt digitalt tillgängliga kulturarvsdata.

Nuläget

I januari 2017 initierades en treårig beredningsfas för etablering av E-RIHS, med stöd från European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) och EU-kommissionen, som en ny del i den europeiska forskningsinfrastrukturen.

Hittills medverkar 16 länder i uppbyggnadsarbetet och upprättandet av nationella nätverk för genomförandet. Sverige, Danmark, Rumänien och Österrike är för närvarande observatörer. Riksantikvarieämbetet är kontaktorgan för Sverige.

Arbetet utgår från IPERION-CH, Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, en del av Horizon 2020, samt ARIADNE, Digital Infrastructures for Archaeological Research. Samarbete sker också med ICCROM, JPI (Joint Programming Initiative) DARIAH-EU, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, ICCROM, med flera andra organisationer.

Kickoff i Florens

I slutet av mars gick det formella startskottet för uppbyggnaden av E-RIHS. Som värd för mötet stod Italien, som också tagit på sig att leda arbetet. Omkring 60 deltagare från 20 europeiska länder träffades i ett historiskt kloster i centrala Florens, en möjlig lokal för etablering av den sammanhållande noden.

Från svensk sida deltog Stefan Nilsson och Marei Hacke från Riksantikvarieämbetet och Jacob Thomas från Göteborgs universitet.
Under mötet presenterades E-RIHS övergripande koncept att skapa internationell tillgång till fasta och mobila laborativa resurser, samlingar, arkivmaterial och kulturarvsdata. Utöver tillgången till anläggningar och tjänster planeras också för kompetenshöjande insatser genom E-RIHS Academy. Mötet gick också igenom projektets arbetsstruktur inom olika områden, bland andra projektstyrning, ekonomi, juridik, kommunikation och implementering.

Aktuellt läge i Sverige

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Göteborgs universitet fått FoU-medel för att samla berörda svenska aktörer till en strategisk 2-dagars workshop under hösten 2017. Syftet med workshoppen är att diskutera naturvetenskap och forskning för kulturarvet, behov och utveckling av en nationell infrastruktur, behov av en gemensam svensk strategi samt möjligheterna för Sverige att ansluta sig till E-RIHS.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: