Nyheter
Foto: ( CC BY)

Ny sammanställning över kulturmiljövårdens riksintressen

I rapporten Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen har Riksantikvarieämbetet samlat olika uppgifter om de drygt 1500 miljöer som pekas ut som riksintressanta för kulturmiljövården.

Rapporten har tagits fram för att ge en överblick över de riksintressen som finns för kulturmiljövården och beskriver även på olika sätt den variation och bredd som dessa miljöer representerar.

Den nya rapporten kan, förutom att ge läsaren svar på hur många riksintressen som finns för kulturmiljövården, ge uppgifter om hur stora ytor riksintressena sträcker sig över och vilka typer av kulturmiljöer de består av. I rapporten redovisas även analyser som gjorts av befintlig riksintresseinformation tillsammans med annan data, exempelvis markanvändningsdata, tätortsareal, befolkningsmängd och data om olika skyddade kulturmiljöer.

Bred bild av landets historia

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för att peka ut och lämna uppgifter om de områden som bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövården. De utpekade miljöerna ska tillsammans ge en bred bild av landets historia och vara miljöer som är av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv. Riksantikvarieämbetet har även ett uppsiktsansvar över hushållningen med kulturmiljöer i landet. Ett sådant ansvar förutsätter att Riksantikvarieämbetet har kunskaper om utpekade kulturmiljöer. Denna rapport kan ses som ett led i uppsiktsansvaret.

Vill du ta del av hela sammanställningen finns rapporten tillgänglig i DiVA.

Kontakt:
Lena Olsson, lena.olsson@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: