Nyhetsarkiv
Regleringsbrevet för 2018 har anlänt till Riksantikvarieämbetet. Foto: ( PDM)

Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2018

Riksantikvarieämbetet har fått sitt regleringsbrev för budgetåret 2018. Regleringsbrevet kommer från regeringen och anger vilka mål och ekonomiska ramar som ska gälla för myndigheten kommande år. Det innehåller även de anslag som riksdagen beviljat för myndighetens verksamhet.

Som vanligt är stora delar sig lika från tidigare år, men regleringsbrevet för 2018 innehåller även några förändringar och nya uppdrag.

Nya uppdrag

Flera nya uppdrag ges Riksantikvarieämbetet, bland annat sådana som anges i kulturarvspropositionen som riksdagen antog under året. Bland nyheterna nämns här några uppdrag, för hela regleringsbrevet se länk i slutet av artikeln:

  • Riksantikvarieämbetet ska bland annat analysera och redovisa vilka effekter den kyrkoantikvariska ersättningen haft för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Uppdraget redovisas senast den 30 september 2018.
  • Riksantikvarieämbetet ska undersöka och redovisa förutsättningarna för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet. Redovisas senast den 31 oktober 2018.
  • Riksantikvarieämbetet ska utarbeta en vägledning för museernas arbete med mänskliga kvarlevor. Uppdraget ska genomföras i samråd med de centrala museerna och Sametinget. Redovisas i samband med myndighetens årsredovisning 2019.
  • Riksantikvarieämbetet ska utarbeta en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar där det kan finnas särskilda etiska skäl för återlämnande. Även detta uppdrag ska  genomföras i samråd med de centrala museerna och Sametinget. Redovisas i samband med myndighetens årsredovisning 2019.
  • Riksantikvarieämbetet ska följa upp och redovisa hur den nya museilagen tillämpas. Uppdraget sker i dialog med Riksförbundet Sveriges museer. Redovisas senast april 2019.

Förändrade anslag

Riksantikvarieämbetets anslag höjs i förhållande till 2017 med 46,5 miljoner och Riksantikvarieämbetets ramanslag för 2018 är därmed knappt 260 miljoner kronor. Höjningen är i nivå med det anslag som tidigare beviljades den numera nedlagda myndigheten Riksutställningar, från vilken Riksantikvarieämbetet övertog flera uppgifter.

Som tidigare aviserat höjs även Kulturmiljövårdsanslaget med 25 miljoner kronor till 262,5 miljoner kronor. Därutöver öronmärks åtta miljoner kronor till arbetslivsmuseer och åtta miljoner kronor till bidrag till kulturarvsarbete.

Länk till regleringsbrev 2018

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: