Nyhetsarkiv
Gravfält på Björkö-Birka. Foto: ( CC BY)

Ny standard om övervakning av fornlämningsområden på väg – din kompetens behövs!

Norge leder arbetet med en ny europeisk standard om övervakning av fornlämningsområden. Nu är det möjligt att anmäla sitt intresse att delta i utvecklingsarbetet.

På Riksantikvaren i Norge arbetar Jens Rytter som ansvarar för arbetet med att vidareutveckla en redan befintlig norsk standard, NS 9451:2009: Kulturminner – Krav til miljøovervåking og undersøkelse av kulturlag.

Vi kontaktade Jens för att få mer information om arbetet. Den befintliga standarden ska ligga till grund för en europeisk CEN-standard med arbetsnamnet ”Monitoring of cultural deposits”. Målet med den uppdaterade standarden är en gemensam europeisk kunskapsbas och möjlighet till för hur kulturlager ska bevaras ”in situ”. En europeisk standard med gemensam begreppsapparat kommer att underlätta arbetet med att utbyta kunskap inom förvaltning och forskning.

Fokus i standarden kommer att ligga på formulering av riktlinjer för dokumentation av bevarandetillståndet av kulturlager. Riktlinjerna specificerar kraven på övervakning av kulturlagren. Mycket av arbetet kommer därför att behandla vilka parametrar som ska ingå i dokumentationen för bevarande och tillstånd. Standarden kommer att ha en lägre detaljnivå än den ursprungliga norska, men de länder som så önskar kan lägga till egna bilagor med nationella detaljkrav

Vill du vara med i det europeiska samarbetet för att ta fram ”Monitoring of cultural deposits”? Kontakta: Mia Lindberg på SIS, Swedish Standards Institute, mia.lindberg@sis.se.

Läs mer om standardiseringsarbetet: Bevarande av kulturarv

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: