Nyhetsarkiv
Variationsrika miljöer mellan skog och jordbruksmark är viktiga för många växter och djur. Foto: ( CC BY)

Värdefulla skogsbryn bör skötas bättre

Brynet mellan jordbruksmark och skog är viktigt för att skapa möjligheter för produktionsutveckling och ge bättre miljö för djur och växter. Det visar en analys som bland annat Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet står bakom.

I dag består många övergångszoner av tvära övergångar mellan skogs- och jordbruksmark och inte av variationsrika bryn med olika arter lövträd, buskar i olika ålder och höjd och gläntor. De variationsrika brynmiljöerna är betydelsefulla för många växter och djur, och är också en del av kulturarvet och landskapsbilden. Bland annat gynnar dessa miljöer nyttodjur som bidrar med pollinering och biologiskt växtskydd till åkermarkens grödor. De kan också ge vindskydd, skydda skogsplantor mot frost och gynna viltvården i landskapet.

Förslag till åtgärder

Det är Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning som tillsammans gjort den aktuella analysen på uppdrag av Miljömålsrådet. Analysen har resulterat i flera förslag till åtgärder för att skapa och sköta fler värdefulla brynmiljöer i dessa övergångszoner. Bland annat handlar det om att skogssektorns arbete med hänsynskrävande biotoper behöver fortsätta och att de möjligheter till ersättning som finns för skötseln behöver bli mer kända. Andra förslag handlar om att uppmärksamma brynmiljöerna inom rådgivning, nyckelbiotopsinventering och forskning.

Delat ansvar för miljöerna

Övergångszonerna mellan skogs- och jordbruksmark är ett gemensamt ansvar de myndigheter som nu samverkat kring de utmaningar och möjligheter som finns för att bevara, skapa och sköta bryn.

Mer information

Resultatet av analyserna har sammanställts i en rapport: Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark 

Sveriges miljömål 

Målen för Agenda 2030

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: