Nyheter
Vårflytt med ren, Sjöfallet. Foto: ( PDM)

Vad händer med kulturarvet i ett förändrat klimat?

Temperaturförändringarna på jorden drabbar de arktiska ekosystemen först och kulturlandskapet och urfolkens livsvillkor förändras drastiskt.

Vad säger aktuell forskning och vilka åtgärder behövs? Hur tar vi hand om kulturarvet under dessa nya förutsättningar?

Hur påverkar klimatförändringarna kulturlandskapet?

Under klimatkonferensen Nordic Conference on Climate Change Adaption (NOCCA) 2018 i Norrköping presenterades aktuell forskning, resultat och önskade åtgärder inom kulturarvsområdet. Påverkan på kulturlandskapet drabbar både kulturarvet och den biologiska mångfalden. Samtidigt får vi ny kunskap om människors och djurs tidigare liv i Arktis genom arkeologiska fynd som kommer i dagen vid issmältningen. Frågeställningar utgick från klimatförändringarnas konsekvenser för kulturarvet i de nordligaste delarna av Norden. Hur ska vi ta tillvara de föremål och den nya kunskap vi får genom att föremål tinar fram ur snölegor och glaciärer? Hur förebygger vi nedbrytning och skador?

Mer om kulturarvet från konferensen NOCCA 2018

Samarbetsprojekt om nordliga kulturmiljöer

Adapt Northern Heritage är ett samarbetsprojekt mellan ett antal aktörer från Irland, Island, Norge, Ryssland, Skottland och Sverige. Kulturmiljöerna i arktiska miljöer kan vara otillgängliga och outforskade och kan kräva stora resurser för vård och underhåll. Projektet syftar till att bygga upp resurser och kontaktytor för att underlätta det resurskrävande arbetet och för att säkra kulturmiljöerna för kommande generationer. Ett konkret mål är att stärka och utveckla förvaltningen av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. I projektet ska verktyg tas fram för att göra riskbedömningar och åtgärdsplaner på plats. Man ska också bygga nätverk mellan förvaltare, sakkunniga och brukare av kulturarvet.

Mer om projekt Adapt Northern Heritage

Klimathandlingsplan tas fram

Vid årsskiftet träder en ny förordning om klimatanpassning i kraft, som innebär att drygt 30 myndigheter ska anpassa samhället för framtida klimatförändringar. Myndigheterna ska nu bland annat göra klimat- och sårbarhetsanalyser och senast i januari 2020 ska de presentera varsin handlingsplan. Riksantikvarieämbetet är en av myndigheterna som arbetar med en klimathandlingsplan.

Mer om klimatanpassningsarbetet (Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: