Nyhetsarkiv
Ett antal lås modell äldre
Lås i samlingar. Museerna har ett uppdrag att samla. I en ny publikation undersöker Riksantikvarieämbetet olika aspekter av museernas samlande. Foto: (CC BY)

Museernas uppdrag att samla och dokumentera kan bli mer synligt

Att museer samlar tar de flesta för givet. En av slutsatserna i en ny publikation från Riksantikvarieämbetet är att samlande är viktigt och kan synliggöras mer.

I publikationen ger Riksantikvarieämbetet en introduktion till museernas samlande och undersöker hur synligt museernas uppdrag att samla är. Studien har initierats av Riksantikvarieämbetet och bygger på myndighetens programpunkt på branschföreningen Sveriges Museers Vårmöte 2023: ”Samla och dokumentera – ett hållbart koncept över sekel”.

Samlingar är en del av samhällets kulturella kapital

Museer har samhällets uppdrag att samla och göra urval ur en mångfald av föremål, företeelser och berättelser. Samlande och urval är grunden i museernas verksamhetskoncept och syftet är att ge människor tillgång till källmaterial, kunskap och upplevelser. Detta koncept har varit hållbart och viktigt för samhället i mer än 200 år.

Det saknas uppföljning av museernas samlande

I publikationen framkommer att museer fortsatt samlar och utvecklar sina samlingar på olika vis. Samhället kan därför räkna med museerna som en fortsatt långsiktig och viktig funktion för ett starkt kunskapssamhälle. Däremot finns det i Sverige ingen samlad uppföljning av museernas samlande och dokumentation. Det som på nationell och regional nivå i första hand följs upp genom statistik är museernas ekonomi, personal och förmedlingsarbete.

Uppföljning av samlande och dokumentation

Det framhålls att det finns risk att delar av museernas grunduppdrag blir osynliga när ingen uppföljning efterfrågas. Uppföljning och utvärdering behövs i alla verksamheter. Kännedom om samlandet behövs för att stärka museernas roll inom bevarande av kulturarv och framförallt inom kunskapsuppbyggnad.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: