Så behandlar vi personuppgifter för anställda vid Riksantikvarieämbetet

Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) är den EU-förordning som från och med den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen (1998:204), PuL, som tidigare var den lag som reglerade behandling av personuppgifter i Sverige. Personuppgifter är sådant som kan kopplas till en levande person, alltså till exempel namn, adress, personnummer med mera.

När en myndighet eller organisation samlar in dina personuppgifter, antingen från dig själv eller från någon annan, ska du få information om vad syftet är och vilka rättigheter du har i samband med att dina personuppgifter behandlas. Därför lämnar Riksantikvarieämbetet nedanstående information.

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00, e-post: registrator@raa.se

Besöksadress Stockholm: Storgatan 41, 114 55 Stockholm
Postadress: Box 1114, 621 22 Visby

Besöksadress Visby: Artillerigatan 33A, 621 38 Visby
Postadress: Box 1114, 621 22 Visby

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är Sofia Kullman. Kontakta på dataskyddsombud@raa.se

Uppgifterna har vi samlat in för att det behövs för anställningen och den lagliga grunden för behandlingen hos oss är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Behandlingen gäller dina personuppgifter avseende:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • Titel
  • Lön
  • Bestakod
  • Organisationstillhörighet

Uppgifterna har inhämtats från dig själv, rekryterande chef, rekryteringssystem alternativt personalsystem.

Uppgifterna kan komma att finnas i it-system och handlingar som är relevanta för din anställning. Uppgifterna kan komma att lämnas vidare inom organisationen samt vid utlämnande av allmän handling. I ditt arbete kan det också vara så att du ska föra ut information till allmänheten. Dina personuppgifter kan därför komma att visas mer publikt, exempelvis i form av kontaktuppgifter på hemsidan, foton från evenemang med mera.

Om du vill veta mer om hur länge dina personuppgifter sparas, vänd dig till dataskyddsombudet.

Du har rätt att hos Riksantikvarieämbetet få information om vilka uppgifter som behandlas om dig. Du har också möjlighet att begära att personuppgifterna rättas eller raderas, göra en invändning mot behandlingen eller begära en begränsning av behandlingen.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten och klaga på Riksantikvarieämbetets behandling av dina personuppgifter.