( CC BY)

Återblick Höstmöte 2013

Temat 2013 var ”Kulturarvet i samhällsutvecklingen”. Vi diskuterade bland annat vilka möjligheter och utmaningar det innebär att allt mer information om kulturarvet finns på nätet.

Höstmöte 2013 gick av stapeln i Stockholm/Solna den 5-7 november. Temat tog särskilt upp frågor kring planering, roller och ansvar och tillväxt. Vi ville lyfta angelägna ämnen för dig som arbetar med kulturarv och kulturmiljö eller på annat sätt är engagerad i hur kulturarvet kan bidra i samhällsutvecklingen.

Tema

Roller, ansvar och tillväxt – Kulturarvet i samhällsutvecklingen
Kulturarvet uppmärksammas alltmer som en strategisk utvecklingsfaktor för ett hållbart samhällsbyggande. Tas kulturmiljön tillvara i kommuner och regioner och hur löser vi tillsammans när intressen kolliderar? Och vilka nya möjligheter och utmaningar innebär det att allt mer information om kulturarv finns tillgängligt på nätet?

Kulturarvets förutsättningar är i ständig förändring, nya kulturarv bildas samtidigt som samhället omvandlas. I områden med hög tillväxttakt ställs höga krav på avvägningen mellan bevarande och utbyggnad. Men vem bestämmer takten? Andra områden har motsatt problematik och söker vägar för att öka sin attraktionskraft. Hur hittar man balansen, hur mycket får kulturarvet kosta och vad kostar det oss att inte ta det tillvara?

Det finns många goda exempel på den kraft som kulturarvet skapar men det finns också problemområden som myndigheter, kommunala och regionala aktörer tillsammans behöver identifiera och diskutera i kreativ dialog och samverkan, så att kulturarvet är en självklar del i samhällsutvecklingen. Det vill vi göra på Höstmöte 2013.

Bambuser

På Bambuser kunde man följa oss live under Höstmötet 2013 i Stockholm. (Sändningen borttagen.)

Här har vi samlat (i förekommande fall) presentationer i pdf-format för de föredrag som visades vid Höstmöte 2013.

OBS!
Vill du återanvända presentationerna för annat än eget bruk ber vi dig kontakta respektive föreläsare för tillstånd.

Finns inte den presentation du söker publicerad på den här sidan så kontakta respektive föredragshållare för tillgång.

Länklista till presentationer

Onsdagens huvudtalare
Solna stad – gamla och nya kulturarv. Anders Ekengren, stadsbyggnadskommunalråd och Caroline Strand, biträdande näringslivschef Solna stad. (pdf)

En hållbar förvaltning av kulturarvet – en nödvändig förutsättning för utveckling. Nils Ahlberg, fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap och ordförande i Svenska ICOMOS. (pdf)

Kulturarvet i samhällsutvecklingen. Kerstin Nilermark, samhällsbygnadschef Höganäs kommun. (pdf)

Från hot till möjlighet – kulturvård 3.0. Christer Gustafsson, professor Uppsala universitet. (pdf)

Public archaeology in the digital age. Lorna Richardson, Centre for Digital Humanities, University of London. (pdf)

Kulturarv, vems kulturarv? Qaisar Mahmood, chef för Riksantikvarieämbetets samhällsavdelning. (pdf)

Torsdagens seminarier

Seminarium 1: Ska alla vara med?
Anna Arnberg, Göran Gruber – Ska alla vara med? (Pdf?
Krister Olsson, Elin Berglund – Medborgare, kulturmiljö och planering (pdf)

Seminarium 2: Att störa homogenitet
Birgitta Larsson – Ett annat Stockholm (Pdf)
Kristina Hellqvist – Projekt människovärde (pdf)

Seminarium 3: Värdering och urval
Cissela Genetay, Ulf Lindberg – Värdering och urval (pdf)

Seminarium 4: Kulturmiljövårdens gemensamma satsning på digital information
Marcus Smith – Digitala Arkeologiska Processer (pdf)
Thomas Eriksson – Undersökningar och digitala register (Powerpoint)
Presentation Trafikverket: Den som gräver en grop åt andra … Men vad fanns däri? (Presentationen är uppdelad i tre delar av utrymmesskäl.)
Del 1.Hallesjö, Lundborg, Spijkerman – Den som … (pdf)
Del 2.Hallesjö, Lundborg, Spijkerman – Den som … (pdf)
Del 3.Hallesjö, Lundborg, Spijkerman – Den som … (pdf)

Seminarium 5: Kulturvärden i praktiken
Maria Ros, Annika A Bjerking – Bevarandevärt i domstolsprövning (pdf)
Danielsson, Rönn, Swedberg – Styrmedel och kompensationsåtgärder (pdf)
Ingvar Hedenrud – Den privata kulturmiljövården (pdf)
Urban Nilsson – Kulturarvet i samhällsutvecklingen (pdf)
Paul Hansson – Kulturvärden i praktiken i praktiken (pdf)

Seminarium 10: Kulturmiljövårdens riksintressen
Emy Lanemo, Ulf Lindberg, Karin Schibbye – Kulturmiljövårdens riksintresse (pdf)