Betad skogsmark i Fröjel, Gotland. Foto: Fabian Mebus/RAÄ (CC BY)

Kurs om skötsel av skogsbete

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverkets fortsätter sin gemensamma satsning på Skötsel av kulturpräglad natur – kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning i odlingslandskapet. Årets kurser handlar om skötsel av skogsbetesmarker.

Kurserna är en del av myndigheternas långsiktiga arbete med att bättre integrera natur- och kulturmiljövård vid skydd och förvaltning  av natur- och kulturmiljöer.

Kurser 2018 – Skogsbete

Årets kurser kommer att handla om skogsbeten, d.v.s. trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten antagligen Sveriges största naturbetesmark areellt sett. Idag är skogsbeten väldigt ovanliga men mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.

Kurserna syftar till att öka kunskapen om hur skogsbeten kan skötas och restaureras för att på bästa sätt ta tillvara biologiska och kulturhistoriska värden. Vi kommer att kombinera ekologisk, historisk kunskap och praktiska förutsättningar för att tillsammans diskutera skötsel och restaurering i de skogsbeten vi besöker.

Kursledare är Anna Westin och Tommy Lennartsson från Centrum för biologisk mångfald (CBM). Kurserna kommer att kosta cirka 4 500 kronor (inklusive kursmaterial, mat och logi).

Anmälan

Gå till anmälan här (anmälan görs via CBM:s webbplats)

Mer information

Läs mer om kursplan, förra årets kurser, m m här  

Evenemangsinformation

Plats: Uppland
Start:
Slut: