Förhallen till Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården i Stockholm. Foto: ( CC BY)

Nationell strategi för världsarvsarbetet

”Världsarven visar vägen till en hållbar och fredlig värld”. Så lyder den vision som ingår i den nationella strategi för världsarvsarbetet som Riksantikvarieämbetet tagit fram på uppdrag av regeringen. I korthet ska den nationella strategin ge en samlad beskrivning av hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskonvention idag och hur arbetet ska inriktas framöver.

Uppdraget har genomförts av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet och i dialog med andra berörda myndigheter, kommuner och aktörer inklusive förvaltare av världsarv.

Läs och ladda ner den nationella världsarvsstrategin

Genomförandet av världsarvsstrategin är ett långsiktigt arbete. En strategiperiod på tio år under perioden 2020–2030 har satts för genomförandet. Respektive myndighet och aktör ansvarar för genomförandet av strategin inom sitt ansvarsområde. Riksantikvarieämbetet avser utforma en handlingsplan för strategins genomförande i dialog med berörda aktörer. Ansvariga aktörer bör överväga behovet av att utforma egna handlingsplaner som preciserar hur de ytterligare kan bidra till att strategin genomförs.

Strategin innehåller en ny vision och övergripande mål, de viktigaste utvecklingsområdena i världsarvsarbetet och tydliggöranden om hur utvecklingsområdena bör mötas.

De övergripande målen är:

 • Agenda 2030-målen genomsyrar allt världsarvsarbete i Sverige
 • Arbetet med världsarv i Sverige är förebildligt i fråga om att hållbart bevara, använda och utveckla natur- och kulturmiljöer
 • Sverige är aktiv i det internationella arbetet, verkar för att konventionen är ett effektivt och trovärdigt redskap inom Unesco och lyfter världsarvens betydelse för Agenda 2030-målen
 • Världsarvsarbetet präglas av samarbete, samverkan, dialog och lokalt medbestämmande

Utvecklingsområdena är:

 • Bättre ta till vara världsarvens potential att bidra till samhällsutvecklingen och Agenda 2030-målen
 • Bättre kunskap om världsarv, världsarvskonventionen och vad världsarvsarbetet innebär
 • Mer samlad och tydlig kommunikation och information om världsarven och världsarvsarbetet och bättre kommunikation om världsarvsarbetets globala koppling
 • Förbättrad katastrofberedskap och beredskap för klimatförändringar för världsarven
 • Mer utvecklat arbete med världsarvens förvaltningsplaner
 • Tydligare processer och behov av samråd samt bra underlag vid planerade förändring i eller i anslutning till världsarv
 • Tydligare ansvar och roller och mer enhetlig organisering
 • Tillfällig satsning på världsarvssamordnarna
 • Fortsatt aktivt deltagande i internationella samarbeten

Läs mer om världsarvsstrategins utvecklingsområden

Mer att läsa

Läs och ladda ner den nationella världsarvsstrategin
Ansvar och roller inom världsarvsarbetet
Handlingsplan för världsarvsstrategin