Personarkiv (enskilda arkiv)

Antikvarisk-topografiska arkivet förvarar mer än 200 privata (enskilda) arkiv och samlingar. Det är material från privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar. Personerna har på ett eller annat sätt haft anknytning till verksamheter kring kulturarvet. Samlingarna är av varierad storlek och karaktär och innehåller ofta material kring arbete och forskning, men här finns också handlingar och foton av mer privat karaktär.

Här finns arkiv, samlingar och enstaka handskrifter från enskilda personer, liksom från några gårdar och föreningar. Vitterhetsakademien började redan 1786 bygga upp en handskriftssamling, som ökat sedan dess. Samlingen deponerades 1975. Delar av det äldre materialet är fortfarande ämnesmässigt uppställda och redovisade i den s.k. handskriftskatalog, närmast efter bibliotekens indelning (topografi, genealogi, numismatik, runologi etc.). Undan för undan sammanförs och förtecknas handlingar, som blivit splittrade på sådana ämnen, så att sammanhang och ursprung framgår. Det finns några handskriftssamlingar, som består av solitära handskrifter, vilka inte har något sammanhang med andra arkivalier. Den största av dem är Vitterhetsakademiens handskriftssamling. Det finns även en mindre samling medeltida handskrifter.
För att söka i arkiven, följ (röda) länken  till Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD). (Svart text, oförtecknade arkiv eller del av annat arkiv)

1878 års etnografiska utställning (1877 – 1879): Korrespondens, verifikationer, föremålsförteckningar samt kvitton över föremålen

AB Libraria (1923-2005) Libraria Konsthantverk, textilföretag som konserverade och nyproducerade främst kyrkliga textilier.
Adlerbeth, Gudmund Jöran (1751-1818), friherre, riksantikvarie, statsråd: se Götiska förbundet.
Adlerbeth, Jacob (1785-1844), friherre, expeditionssekreterare: se Götiska förbundet.
Adlerstam, Linus (1810 – 1891) kapten och postmästare i Arvika: förteckning över fornfynd och fyndplatser i Värmland.
Adlerfelt, Per (1680-1743), friherre, generalmajor, rikskansliråd: ”Collectio Adlerfeltiana”, samling av politiska avskrifter.
Ahlqvist, Abraham (1794-1844), kyrkoherde: se Löfgren, Nils Isak.
Almqvist, Bror E (1864-1940), arkitekt, grafiker: Akvareller och teckningar av arkitektur.
Almqvist & Cöster (cirka 1920-1968) förlag Helsingborg: Samlingen består av cirka 30 000 vykort.
Ambrosiani, Sune (1874-1950), intendent: Korrespondens, anteckningar i kulturminnesvård, arkeologi, etnologi m.m.
Anckarsvärd, Michael Gustaf (1792-1878) militär: 1826, album med reproduktioner av målningar med Gotlandsmotiv.
Andersson, Aron (1919-1984), förste intendent, professor: Manuskript, korrespondens m.m.
AREA – Archives of European Archaelogy  (1998 – 2008): Projektet Archives of European Archaeology (förkortat AREA) initierades 1997 av en grupp europeiska arkeologer i syfte att belysa arkeologins historia och dess betydelse för nationella, kulturella och politiska föreställningar.
Arne, Ture J (1879-1965), professor: Korrespondens, dagböcker, arkeologiska anteckningar och manuskript (bl.a. rörande Ryssland och expeditionen till Shah Tepé), fotografier av Guillaume Berggrén (Per Vilhelm Berggren) från Turkiet m.m.
Arnell, Bertil (1918-1982) samlare: Fotografier på gods och gårdar.
Arwidsson, Greta (1906-1998), professor: Korrespondens, arkeologiska anteckningar och excerpter m.m.
Ascheberg, Christian Ludvig (1662-1720), greve, generallöjtnant, och Ascheberg, Margareta [g. Barnekow]:
se Brahearkivet.
Asinekommittén: Under åren 1922, 1924, 1926 och 1930 bedrevs svenska arkeologiska undersökningar i Asine på Peloponnesos i Grekland.
Asklund, Bror (1896-1969), professor, statsgeolog: Studier och anteckningar rörande vårdkasar, Rök- och Möjebrostenarna m.m.

Bagge, Axel (1894-1953), förste intendent: Handlingar rörande stenåldersboplatser, korrespondens m.m. Även handlingar efter greve C.D. Reventlow och fil. dr Knut Kjellmark.
Bagge, Jonas (1800-1869), professor, föreståndare för Rikets ständers banks sedeltryckeri: Korrespondens, dagbok, handlingar rörande sedeltryckeriet och Bagges privata värdepapperstryckeri, sedelskisser m.m. Även handlingar efter Bagges söner, kungl. sekreteraren och föreståndaren för riksbankens sedeltryckeri Pehr Olof Bagge (1832-1872) och föreståndaren för riksbankens sedeltryckeri Jacob Bagge (1848-1892).
Bellander, Olof Rudolf (1794-1873), kontraktsprost: Antikvariska och topografiska anteckningar, ortnamnssamlingar, excerpter.
Berch, Carl Reinhold (1706-1777), arkivsekreterare (”riksantikvarie”): Numismatiska, medaljhistoriska, genealogiska och biografiska anteckningar och samlingar.
Berggrén, Guillaume [Berggren, Per Vilhelm] (1835-1920), fotograf: se Arne, Ture J.
Berlin, Johan August (1851-1912), läkare, botanist: Anteckningar om svenska medeltidsmynt.
Berlin, Karl Anton (1871-1924), lektor, arkitekt: Handlingar rörande äldre byggnader.
Berthelson, Bertil (1901-1985) konsthistoriker, antikvarie: Korrespondens
Biörnstad, Arne (1924-2012) Museiman- Nordiska museet och Skansen
Björnståhl-Rudbeck-papper: Handlingar efter orientalisten professor Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779) och friherre Carl Fredrik Rudbeck: Anteckningar, avskrifter, korrespondens m.m. Häri ingår även arkivfragment efter superintendenten Johan Esberg, lagmannen Anders Grönwall och familjen Wallenstierna.
Blees samling (?) Nordisk tidskrift Om Svenskarna i Korkis (Finland)
Blomqvist, Ragnar (1901-1983), stadsantikvarie: Anteckningar, fotografier m.m. rörande främst kyrkor i Småland.
Boije af Gennäs, Sten (1852-1936), fil.lic., rektor: Antikvariska anteckningar, främst rörande runinskrifter, viss korrespondens.
Bonde, Beata (1659-1739), g.m. friherre Jacob Spens: se Stafsäterarkivet
Borgström, Ferdinand Ludvig (1821-1846) Botanist, etnolog: Innehåller handlingar rörande resa i Värmland & Dalsland, 1845. Innehåller även handlingar om lingvistik.
Brahe-arkivet: Godshandlingar, processhandlingar, räkenskaper m.m. 1643-1739 rörande riksdrotsen greve Per Brahe (1602-1680), riksamiralen greve Nils Brahe (1633-1699), generalmajoren greve Abraham Brahe (1669-1728), Hugo Hamilton, ätterna Torstensson, Wittenberg, Hamilton samt Malcolm Hamilton, Gustaf Hammarberg, Christian Ludvig Ascheberg och Margareta Ascheberg. 8 vol. Handlingarna redovisas t.v. i ATA:s handskriftskatalog.
Branting, Agnes (1862-1930), textilkonstnärinna och konservator: Korrespondens, skisser m.m.
Brate, Erik (1857-1924), lektor: Korrespondens, handlingar rörande runinskrifter.
Brunius, Carl Georg (1792-1869), professor, arkitekt: Korrespondens, ritningar, beskrivningar rörande byggnadsföretag, arkeologiska beskrivningar av hällristningar m.m.
Brusewitz, Gustaf Henrik (1812-1899) konstnär: Handlingar rörande Södra Råda kyrka. 
Bruzelius, Nils Gustaf (1826-1895), rektor, fornforskare: Korrespondens, arkeologiska anteckningar m.m.
Bröderna Moberg (1930-1997), företag: Dokumentation av orgelrestaureringar och orgelbyggnationer.
Bugge, Sophus (1833-1907) språk- och litteraturforskare, folklorist, runolog. Arkivet innehåller handlingar rörande runristningar på Pireuslejonet.
Burensköld, Fale: se Lohe-Burensköld.
Burman, Fale Abrahamsson (1758-1809), rektor: Resor i Jämtland. Dagboksanteckningar från åren 1793-1802

Wilhelm Camitz’ samling: Brev 1677-1683 från riksrådet och ambassadören greve Bengt Gabrielsson Oxenstierna (1623-1702) till ambassadören Johan Larsson Olivecrantz rörande fredskongressen i Nijmegen.
Cederbom, Bengt Olof (1827-1899): En beskrivning över Tådene och Tranums gamla kyrkor.
Cedercreutz, Herman (1684-1754), riksråd, president, ambassadör: Samling rapporter till K. M:t från Ryssland 1722-1725, 1727. 
Cederlund, C.O (?) Hällkistor och hegebyhögar
Centralkommittén för Gustav Adolfs-fonden (1930 – 1936) Med anledning av 300-årsminnet av det svenska riksantikvarieämbetets tillkomst år 1930 företogs en insamling, avsedd att bilda en Gustav-Adolfs-fond för de svenska kulturminnesmärkenas vård: Protokoll, insamlingslistor, utgående skrivelser m.m. 
af Chapman, Fredric Henric (1721-1808), viceamiral, skeppsbyggmästare: Arkivfragment bestående av brev m.m. från fältmarskalken greve Augustin Ehrensvärd (1710-1772).
Christiernin, Johan (1745-1811), kamrerare (identifikationen trolig): Numismatiska förteckningar och beskrivningar.
Ciampi, Sebastiano (1769-1847), abbé, italiensk professor: Brev från orientalisten David Åkerblad (1763-1819), avskrifter av historiska handlingar efter 1500- och 1600-talen.
Curman, Carl (1833-1913), professor: Fotografier från Västkusten, Stockholm, Dalarna m.m.
Curman, Sigurd (1879-1966), riksantikvarie: Korrespondens, handlingar efter Curmans verksamhetsområden.

Dahr, Elias (1896-1985), fiskeriintendent, byråchef, osteolog: Arbetspapper från osteologiska undersökningar på Gotland.
Dahlbäck, Sigurd (1866-1932), advokat, författare: Korrespondens, anteckningar från arkeologiska undersökningar i Norrland m.m.
Den äldre och medeltida handskriftssamlingen (1300-1800): Pergamentbrev, sigill, runkalendrar m.m. 
Dendrokronologiska sällskapet (1976-1986): Protokoll, korrespondens, skrivelser, anslagsansökningar, revisionsberättelser, verksamhetsberättelser.
Dybeck, Richard (1811-1877), hovrättsnotarie, fornforskare: Korrespondens, arkeologiska anteckningar, folkloristiska uppteckningar (bl.a. ballader och tonsättningar) m.m.

Eckhoff, Per Emil (1846-1923), antikvarie: Korrespondens, räkenskaper rörande Vega-utställningen 1880, släkthandlingar, antikvariska anteckningar och excerpter m.m. Även handlingar härrörande från revisor Per Wilhelm Ekhoff (1809-1896) och Wilhelmina Eckhoff.
Edlund, Nils David (1867-1930), överstelöjtnant, fornforskare: Beskrivningar, uppmätningar, anteckningar rörande fornlämningar, särskilt fornborgar och stensträngar, i Östergötland.
Ehrén, Svenolov (f. 1927), konstnär: Originalillustrationer till Klindt-Jensen, Vikingarnas värld (1967).
Eisen, Gustavus A. [Aug. Gustav] (1847-1940), zoolog, fornforskare: Anteckningar, manuskript, avbildningar av pärlor och glasföremål.
Ekdahl, Nils Johan (1799-1870), kyrkoherde, fornforskare: Inventeringsberättelser och anteckningar från Gotland och Norrland, insamlade arkivalier och avskrifter, bl.a. efter lektor Fale Burman och auditör Erik Tryggdahl.
Ekelunds vykortssamling Fotografier/Vykort på profana byggnader, stadsmiljöer och kyrkor
Eketorpsundersökningen: De arkeologiska undersökningarna av Eketorps borg på Öland pågick mellan åren 1964 och 1974. Arkivet sträcker sig  mellan åren 1931-1999.
Ekman, Otto Christian (1791-1866), provinsialläkare, fornforskare: Arkivfragment bestående av några brev till Ekman, bl.a. från C.J. Thomsen, och manuskript.
Elmstedt, Carl, informator: Arkivfragment bestående av sju brev från Gustaf, prins av Vasa (1799-1877).
Ennes, Barthold Anders (1764-1841), major, fornforskare: Arkivfragment bestående av några runstensavbildningar från Småland samt ortskartor från fälttåg i Finland och Skåne 1763-1801.
Erici, Einar (1885-1965), läkare, orgelforskare: Korrespondens, handlingar rörande kyrkoorglar.
Esberg, Johan (1665-1734), superintendent: Arkivfragment, se Björnståhl-Rudbeck-papper
Estham, Inger (1928-2016) textilhistoriker. Arkivet innehåller Esthams forskningsmaterial inom olika textila ämnen, excerpter till publikationer, hennes föreläsningar, korrespondens och bildmaterial. Oförtecknat men det finns en grovförteckning. 
Eurén, Axel (1803-1879), hovpredikant, lektor: Arkivfragment bestående av brev från Bror Emil och Emil Hildebrand.

Faith-Ell, Harald (1888-1971), tecknare, fotograf: Teckningar m.m.
Falkenberg, Fredrik (1865-1924), arkitekt: Korrespondens, skisser och ritningar rörande kyrkobyggnader.
Fant, Erik (1889-1971), arkitekt: Ritningar, beskrivningar, korrespondens rörande byggnadsrestaureringar
m.m., huvudsakligen kyrkor. Provisorisk förteckning.
Flodström, Isidor (1856-1939), kommerseråd: Anteckningar m.m. rörande asaläran.
Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnad (1976-1987): Dagböcker, ritningar m.m.
Foyska autografsamlingen: George Foys (1777-1837) samling autografer
Frödin, Otto (1881-1953), förste antikvarie: Anteckningar, excerpter m.m. rörande Alvastra, Tanum, Lidingö, Asine (Turkiet) m.m.
Föreningen Sankt Sigfrids Kyrkas Vänner (1964-1986): Protokoll, korrespondens, kassaböcker, verifikationer. 

Gahn, Märta (1891-1973), textilkonstnärinna: Beskrivningar och skisser till kyrkliga textilier.
Gejvall-Seger, Birgit, (1914-2010), svensk konsthistoriker och författare. Sigtuna kloster, utgrävningar 1950-1952, anteckningar, skisser, ritningar, fotografier
Goldschmidt, Adolph (1863-1944), tysk konsthistoriker: Anteckningar och skisser rörande inventarier och utsmyckningar i kyrkor.
Gråberg af Hemsö, Jacob (1776-1847), påvlig greve, skriftställare, konsul, kammarherre, överbibliotekarie: Manuskript till historiska, språkhistoriska m.m. uppsatser och skrifter.
Grönwall, Anders (1671-1758), professor, lagman: Arkivfragment, se Björnståhl-Rudbeck-papper.
Gustawsson, Karl Alfred (1897-1997), överantikvarie: Korrespondens, tjänstehandlingar, excerpter m.m.
Göransson, Johan (1712-1769) präst och fornforskare: 1750, Provtryck av träsnitten i Bautil Uppland
Götiska förbundet och Jacob Adlerbeth: Förbundshandlingar, manuskript och anteckningar i antikvariska och filologiska ämnen, dikter och tonsättningar, Adlerbeths korrespondens m.m., förbundets handskriftssamling med bl.a. två karolinska dagböcker. Även handlingar efter Gudmund Jöran Adlerbeth och Per Wilhelm Tholander.

Hagelberg, Carl och Johan Gustaf Liljegren (1699-1758 och 1791-1837) :Gravstenar i Vadstena klosterkyrka
Hammarlund, Gunnar (1910-1974), ingenjör: Beskrivningar, korrespondens, ritningar, hållfasthetsdiagram från byggnadsarbeten i främst kyrkor.
Hamner, Johan Wilhelm (1870-1950), apotekare: Arbetshandlingar rörande gotländska gravstenar.
Hedell, Ludvig (1844-1923), osteolog: Arbetsmaterial m.m. Provisorisk förteckning.
Hedin, Nathan (1880-1969) hembygdsförbundet: Fornminnen i Värmland.
Hedvig Elisabet Charlotta (1759-1818), Sveriges drottning: Arkivfragment, se Eleonora Lindencreutz’ samling.
Hennerberg, Carl (1871-1932), bibliotekarie, organist: se Wester, Bertil.
Hermansen, Cajus (1872-?) kapten: Manus på skrift rörande utgrävningen av en massgrav efter det slag 1361 då Valdemar Atterdag erövrade Gotland och Visby.
Hildebrand, Bror Emil (1806-1884), riksantikvarie: Korrespondens, koncept, anteckningar m.m.
Hildebrand, Hans (1842-1913), riksantikvarie: Korrespondens, koncept, anteckningar m.m.
Hildebrandska släktpapper: Brev från B. E. Hildebrand till Ebba Gustafva Hildebrand, f. af Wirsén (1813-1899); från Hildebrand Hildebrandsson (1744-1811), Lovisa Hildebrand, f. Mörck (1769-1859), Isaac Hildebrand (1793-1858) till Hildebrand Hildebrandsson (1791-1858); från Lovisa Hildebrand till B.E. Hildebrand; från B.E. Hildebrand till Lovisa Hildebrand; från Hans Hildebrand till Elin Hildebrand, f. Martin (1845-1922).
Hilfeling, Carl Gustaf Gottfrid (1740-1823), konduktör, dansk antikvitetsritare, fornforskare: Arkivfragment bestående av resedagböcker, lösa handlingar (bl.a. rörande Kiviksgraven).
Historiska Museets Vänner, HMV (1967-2012) förening för historieintresserade: Protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsregister, medlemsresor, fotografier m.m. 
Hjorth, Ragnar (1887-1971), byggnadsråd: Korrespondens, anteckningar, ritningsskisser.
Hoke, Anna Maria (1911-1986), textilkonstnärinna: Korrespondens, skisser m.m.
Humanistiska fonden (1929-1959) Humanistiska fonden stödde de humanistiska och teologiska vetenskapsområdena genom att ge anslag för studieuppgifter eller fortsatt vetenskapligt arbete och forskning: Protokoll, skrivelser, korrespondens, räkenskaper m.m. 
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof (1818-1889), chargé d’affaires, generalkonsul, etnolog: se Sohlman, August.
af Håkansson, Anders (1749-1813), friherre, landshövding, president: Arkivfragment bestående av brev från Gustaf III 1790-1792, se Eleonora Lindencreutz’ samling.
Håkansson, Gunnar (1886-1944), direktör, hembygdsforskare: Anteckningar och excerpter rörande personhistoria, kyrkobyggnaders historia m.m.
Hökerberg, Otar (1882-1960), arkitekt: Fotografier, ritningar rörande främst kyrkobyggnader.

Isaksson, Olov (1931-1998) Museichef Statens historiska museum, professor: Korrespondens och tidningsklipp.

Janse, Olov (1892-1985), professor: Manuskript, anteckningar rörande romersk järnålder, östasiatiska kulturer m.m.
Janse, Otto (1867-1957), antikvarie: Korrespondens, familjehandlingar, arkeologiska och antikvariska anteckningar m.m. Även handlingar efter Carin Janse, f. Lundborg, och Märta Janse, f. Leijonhufvud, tidigare gift Eckhoff.
Johnsson, Pehr (1873-1963) hembygdsforskare: Anteckningar och utdrag från kyrkböcker inom Östra och Västra Göinge härad.
Jungner, Hugo (1881-1940), lektor: Anteckningar m.m. rörande Västergötlands runstenar.
Jörgensen, Johan Andreas (1840-1908) museiman, arkeolog: Redogörelse för en arkeologisk resa i östra Skåne och Blekinge sommaren 1885.

Karlinder, Karl Alexis (1863-1945), läroverksadjunkt: Anteckningar, excerpter m.m., bl.a. från utgrävningar i Altuna socken, Uppland.
Kihlborg, Brita (Nenne Kihlborg) (1945- ) tjänsteman Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer: Handlingarna berör restaureringen och förfalskningen av kalkmålningarna i Mariakyrkan (Marienkirche) i Lübeck 1948, av Dietrich Fey och Lothar Malskat.
Kinberg, Hjalmar (1820-1908), professor, zoolog: Anteckningar, excerpter rörande ”arkäologisk zoologi”.
Kjellmark, Knut (1866-1944), folkskoleinspektör, fornforskare: Korrespondens, anteckningar rörande fornminnen m.m. Se även Bagge, Axel
Klindt-Jensen, Ole (1918-1980) professor arkeologi Aarhus: Korrespondens, utgrävningsrapporter m.m.
Kulturhistoriskt lexikon (1956-1978) arkivet är delvis förtecknat: Korrespondens
Källström, Olle (1900-1983), landsantikvarie: Arbetshandlingar rörande renässanssilver.

Laboratoriet för isotopgeologi, C14-laboratoriet (1953-1998): Protokoll, loggbok, register, analysrapporter m.m. 
Larsen, Hjalmar (1896-1961), fil.lic., intendent: Anteckningar m.m. rörande stenåldersfornlämningar på Dal, svenska hällkistor m.m.
Letterstedtska föreningen (1875-1907) En föreningen för industri, vetenskap och konst grundades genom en donation av industrimannen och generalkonsuln Jacob Letterstedt 1862 : Protokoll, räkenskapshandlingar.
Libraria Konsthantverk AB, även kallad AB Libraria (1917-2005) Omfattar skisser, beställningar, textilprover, fotografier och till och med en och annan mässhake.
Lidén, Johan Wilhelm (1797-1862), läkare fornforskare: Korrespondens, anteckningar om Ölandsskrock, några förvärvade handskrifter m.m.
Liljegren, Johan Gustaf (1791-1837), professor, riksantikvarie, kansliråd, riksarkivarie: Korrespondens, antikvariska och historiska anteckningar m.m. Delvis förtecknat. En serie med brev finns förtecknat. 
Lilljekvist, Fredrik (1863-1932), byggnadsråd: Handlingar rörande Strängnäs domkyrka och Stockholmsutställningen 1897.
Lindberg, Johan  Adolf (1839-1916), professor, medaljkonstnär: Korrespondens, skisser, myntförslag m.m.
Lindberg, Erik (1873-1966), medaljkonstnär: Korrespondens, skisser, medaljförslag m.m.
Lindblom, Andreas (1889-1977), professor: Korrespondens, dagböcker, konsthistoriska anteckningar m.m.
Lindegren, August (Agi) (1858-1927), arkitekt: Ritningar och beskrivningar till byggnadsföretag, huvudsakligen kyrkor.
Lindencreutz, Eleonora: Bl.a. brev från Gustaf III till friherre Anders af Håkansson; Hedvig Elisabet Charlottas dagbok 1818.
Lindgren, Torgny (1905-1984), bankokommissarie: Excerpter och tidningsurklipp rörande mynt- och sedelhistoria.
Lindqvist, Sune (1887-1975, Arkeolog Arkivet innehåller teckningar, ritningar, fotografier, beskrivningar, anteckningar och korrespondens rörande bokverket Gotlands Bildsteine
Lindström, Gustaf [Gösta] (1905-1989), konstnär, konservator: Arbetsbeskrivningar, korrespondens m.m. rörande byggnadsrestaureringar.
Ling, Jan: Studier i L.C. Wiedes vissamling.
von Linné, Carl (1707-1778), professor, botanist: Arkivfragment bestående av diplom m.m. 
Ljung, Sven (1906-1968), fil. dr, historiker: Korrespondens 1948-1968.
von Lohe-Burensköld, Fale Henrik (1739-1779), kammarherre: Arkivfragment bestående av brev från rikshistoriografen m.m. Anders Schönberg d.y. (1737-1811).
Lovén, Gustaf (1856-1935), handelsman: Anteckningar m.m. rörande några socknar i Uppland.
Lundberg, August Waldemar (1836-1907), ingenjör, arkitekt, direktör, fornvän: Korrespondens, skisser och beskrivningar rörande kyrkor m.m.
Lundberg, Einar (1889-1978), byrådirektör: Beskrivningar och ritningar rörande nybyggnader och restaureringar av byggnader.
Lundberg, Erik (1895-1969) arkitekt och konsthistoriker: Utgrävningen av Vreta kloster 1916-1923
Lundin, Carl Leopold (1874-1960), dekorationsmålare, konservator: Arkivfragment bestående av teckningar och negativ.
Läffler, Fritz (Fredrik) (1847-1921), professor: Korrespondens, handlingar rörande runinskrifter m.m.
Löfgren, Nils Isak (1797-1881), kontraktsprost: Korrespondens, beskrivningar med ritningar och teckningar över kyrkor i Småland och på Öland m.m. Även handlingar efter kyrkoherde Abraham Ahlqvist.
Löfström, Karl (1881-1963), revisor, person- och ordenshistoriker: Korrespondens, manuskript, excerpter.
Lötstam, Gunnar (1927-1990), ekonom: Arbetsmaterial rörande karolinsk bildkonst m.m.

Malmström, August (1829-1901), målare: se Sohlman, August.
Montelius, Oscar (1843-1921), riksantikvarie: Korrespondens, manuskript, arkeologiska anteckningar, fotografier m.m. Även hans hustru Agda Montelius’, f. Reuterskiölds, (1850-1920) handlingar. Se även Montelius-Reuterskiöld
Münster, Friedrich (1761-1830), dansk biskop, fornforskare: Arkivfragment bestående av brev från överstekammarjunkaren greve Edvard Fredrik von Saltza (1775-1859).

Nerman, Birger (1888-1971), professor, museidirektör: Laveringar till Die Vendelzeit Gotlands (1969), handlingar efter utgrävningar i Lettland.
Nilson, Alfred & Bo Wildenstams arkiv (1888-1953 och 1918-1995) far och son, konservatorer: Manuskript, korrespondens, konserveringsverksamhet, fotografier m.m 
Nilsson, Pål-Nils (1929-2002) fotograf, filmare. Arkivet innehåller fotografier från 1950-tal till 1980-tal. Många av fotografierna finns tillgängliga i Riksantikvarieämbetets söktjänst. 
Nordin, Fredrik (1852-1920), dövstumskoleinspektör, fornforskare: Antikvariska anteckningar från Gotland och Västergötland.
Nordström, Sven och Erik (1801-1887 och 1818-1907), orgelbyggare: Orgelritnings- och mensurbok innehållande mensurdiagram, detaljritningar och ett fåtal uppmätningar av orglar, som bröderna byggt eller ombyggt under åren 1839-1887.
Noreen, Ärland (1888-1970), arkitekt: Restaureringsförslag, anteckningar rörande Venngarns slott.
Norling, Gustaf Christian (1807-1870), kamrerare: Excerpter och anteckningar rörande K. M:ts orden.

Odelqvist-Kruse, Anna-Lisa (1925-2000), textilkonstnärinna: Textilskisser m.m.
Odencrants, Reinhold (1903-1961), landsantikvarie: Arbetshandlingar rörande fornlämningar och gårdar i Västergötland m.m.
Oldeberg, Andreas (1892-1980), förste antikvarie: Korrespondens, arbetshandlingar rörande forntida och medeltida metallteknik.
Olivecrantz, Johan Larsson (1633-1707) kansliråd, ambassadör: se Camitz’ samling.
Olsson, Martin (1886-1981), professor, riksantikvarie: Korrespondens, excerpter, manuskript, restaureringshandlingar m.m.
Oscar II (1829-1907), Sveriges konung: Arbetspapper till ett krigshistoriskt arbete m.m.

Pipping, Hugo (1864-1944), språkforskare och professor i nordisk filologi: En inventering från 1902 med tolkningar av Gotländska runstenar

Reuterskiöld, Agda (1850-1920), g.m. Oscar Montelius, verksam inom kvinnorörelsen: se Montelius, Oscar och Montelius-Reuterskiöld
Reventlow, Christian Detlev (1842-1908), dansk greve, possessionat: se Bagge, Axel.
Ringströms glasmästeri (1886-? ): Skisser till glasmålningar m.m.
Roland, Anders (1879-1926), arkitekt: Anteckningar, ritningar m.m. rörande bl.a. byggnadsarkeologiska undersökningar.
Roosval, Johnny (1879-1965), professor: Korrespondens, dagböcker, konsthistoriska anteckningar m.m.
Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957), fotograf: Fotografier från svenska landskap och städer, ofta tagna för Svenska turistföreningen.
Rudbeck, Carl Fredrik (1755-1814), friherre, major: se Björnståhl-Rudbeck-papper.
Rydh, Hanna (1891-1964), arkeolog, riksdagsledamot, och Schnittger, Bror: Korrespondens, arkeologiska och numismatiska anteckningar m.m.
Rääf i Småland, Leonard Fredrik (1786-1872), kammarjunkare, fornforskare: Korrespondens, diplomatarieavskrifter, folkloristiska uppteckningar.

Salin, Bernhard (1861-1931) riksantikvarie: Manuskript, arbetshandlingar.
Salvén, Erik (1889-1980), landsantikvarie: Arkivfragment bestående av korrespondens m.m.
af Schmidt, Karl August (1840-1902), amanuens: Topografiska, arkeologiska, genealogiska och biografiska anteckningar och avskrifter.
Schnittger, Bror (1882-1924), antikvarie: se Rydh, Hanna.
Schück, Adolf (1897-1958) docent, Vitterhetsakademiens bibliotek och Antikvarisk-topografiska arkivet: Handlingar rörande Baltikum, aktionen för Finland, korrespendens m.m 
Schönberg, Anders  (d.y.), (1737-1811), var svensk historiker, rikshistoriograf och riksheraldiker. Korrespondens
Segerstedt, Albrekt (1844-1894), skolman, publicist: Anteckningar om finnbefolkningen i mellersta Sverige och sydöstra Norge, folkloristiska uppteckningar, mest från Värmland.
Seton, Alexander (1768-1828), fornforskare: Arkivfragment bestående av korrespondens m.m.
Sjöbeck, Mårten (1886-1976), fotograf: Fotografier av svenska landskap m.m., ofta tagna för Statens järnvägar.
Skjöldebrand, Anders Fredrik (1757-1834), general, överståthållare, statsråd: Korrespondens, memoarer, handlingar rörande Kungl. Teatern m.m.
Sohlman, August (1824-1874), huvudredaktör: Anteckningar, skisser rörande kyrkobyggnader. Även handlingar av G. O. Hyltén-Cavallius och skisser av August Malmström.
Stavsäter-arkivet: Jordeböcker, arvshandlingar, korrespondens m.m. efter Jacob Spens, Beata Bonde, Daniel Sparrsköld, Hedvig Christina Spens, Didrik Henrik Taube, Hedvig Maria Taube, Fredrik Ulrik Hamilton, Fredrik Edvard Hamilton, Sofia Helena Hamilton och Constantia Lovisa Vilhelmina Hamilton.
Stenberger, Mårten (1898-1973), professor: Korrespondens, fyndregister m.m.
Stephens, George (1813-1895), fornforskare: Arkivfragment bestående av korrespondens m.m.
Stereofotografier (1901-1904): De flesta korten i samlingen visar vyer från olika städer i södra Sverige, med torghandel, hamnmiljöer, parker, byggnader och andra motiv.
Stiernflycht: Arkivfragment bestående av brev från 1600-talet rörande ätten Stiernflycht.
Stiernstedt, August Wilhelm (1812-1880), friherre, riksheraldiker: Samling av manuskript rörande mynt.
Stiftelsen Margareta Biörnstads fond (1993- ) stiftelse: Protokoll, stadgar, räkenskaper m.m. 
Stolpe, Hjalmar (1841-1905), professor: Arkeologiska anteckningar, undersökningsberättelser m.m.
Sundberg, Emil (1863-1952), justitieråd: Bilder och uppgifter rörande svenska kyrkor.
Sundel, Olof (1764-1829), arkivsekreterare: Biografiska och språkhistoriska excerpter och avskrifter m.m.
Swanlund, Gottfrid (1865-1914), bokhandlare: Fotografier från Linköping med omgivningar, familjefotografier.
Swartling, Ingrid (1919-1972) antikvarie: Manuskript, korrespondens, fotografier m.m.
Svenska arkeologiska samfundet (1929-2001): Korrespendens, handlingar rörande stipendier, ledamöter, m.m 
Svenska Fornminnesföreningen (1869- ) förening: Protokoll, årsberättelser, matriklar, skrivelser, korrespondens m.m.
Svensson, Oscar, konservator: Korrespondens och fotografier rörande byggnadsrestaureringar.
Säve, Carl (1812-1876), professor: Korrespondens, handlingar rörande runinskrifter m.m.
Säve, P.A (1811-1887) forn- och hembygdsforskaren: Akvarellerade planscher till bandet ”Gotländska fornlemningar”.
Sällskapet Färglådan (1874-1894) festsällskap: Protokoll, medlemsförteckning, matsedlar m.m.
Sällström, Folke (1908 – 1998) museiman och sångpedagog: Manuskript, licentiatavhandling m.m. 
Söderberg, Sven (1849-1901), professor: Korrespondens, anteckningar rörande runinskrifter m.m.

Tham, Pehr (1737-1820), överintendent: Korrespondens, politiska, filologiska, arkeologiska anteckningar och manuskript.
Tholander, Per Wilhelm (1770-1815), skolmästare: se Götiska förbundet.
Thomsen, Christian Jürgensen (1788-1865), danskt konferensråd, museidirektör, forn- och myntforskare: Arkivfragment bestående av brev från Liljegren, professorerna Sven Nilsson (1787-1883) och Johan Henrik Schröder (1791-1875).
Thorén, Sixten: Manuskript till del I och II av ”Folkungadrottningen Blanche av Namur”.
Thordeman, Bengt (1893-1990), riksantikvarie: Korrespondens, manuskript, excerpter.
Thorsätra gårds arkiv (1822-1954): Handlingarna från 1800-talet är främst ämnesordnade medan 1900-talshandlingarna i huvudsak är kronologiskt ordnade.
af Tibell, Gustaf Wilhelm (1771-1832), generallöjtnant, president:Genealogiska anteckningar, handlingar rörande Svenskt diplomatarium m.m.
Tinnberg, Knut (1878-1948), amatörarkeolog: Handlingar rörande boplatser i Norrland, korrespondens.
Tryggdahl, Erik (1722-1792), regementsauditör: se Ekdahl, Nils Johan.
Tynnelsö säteri (1722-1885) gårdsarkiv: Handlingar rörande Tynnelsö samt huset på Riddarholmen.
Törngren, Pehr Henrik (1908-1965), läkare, psykolog: Anteckningar m.m. rörande svenska gravvårdar, porträttgravvårdar och ”släktminnen”, särskilt i Skåne.
Törnquist, Albert (1819-1898), professor, arkitekt: Byggnadsritningar, teckningar.

af Ugglas, Carl R. (1884-1946), friherre, förste antikvarie: Korrespondens, manuskript, excerpter.
Upmark, Gustaf (1844-1900), intendent: Arbetshandlingar efter inventering av Sotholms härad.

Wahlstedt, Axel (1867-1943), fältläkare, numismatiker: Korrespondens, manuskript, anteckningar.
Wahlström, Per (1776-1854), kansliråd: Arkivfragment.
Wallenberg, Berit (1902-1995) Fil. lic. konsthistoriker och arkeolog. Samlingen består av mer än 25 000 fotografier; filmnegativ, originalkopior och diabilder, men även vissa manuskript och anteckningar
Wallenstierna: Arkivfragment, se Björnståhl-Rudbeck-papper.
Wallin, Sigurd (1882-1968), fil.lic., intendent: Manuskript, excerpter m.m. rörande svenska kyrkor.
Wallman, Johan (1792-1853), lektor, fornforskare: se Götiska förbundet och Löfgren, Nils Isak.
Warmenius, Sture: Diabildsamling omfattar omkring 90 000 bilder.
Wedberg, Johan Otto (1826-1912) En av Svenska Numismatiska Föreningens grundare: Korrespondens, klippsamling
Wester, Bertil (1902-1976), fil. dr: ”Samlingen Kyrkorglar i Sverige”: korrespondens, manuskript, excerpter m.m. Häri ingår även handlingar efter Carl Fredrik Hennerberg och arkivet efter Kyrkosångens vänners orgelråd 1931-1940.
Vesterlund, Elsa (1930-1980), konsertpianist och orgelintresserad: Handlingar rörande orglar och kyrkor.
Westlund, Per-Olof (1905-1974), avdelningsdirektör: Arbetspapper rörande bl.a. Gripsholms slott, Villagatan [Stockholm] och familjen Rettig.
Wildenstam, Bo (1918-1995) konservator, se Nilson, Alfred & Bo Wildenstams arkiv
Wiede, Levin, Christian (1804-1882), stiftsbibliotekarie, kyrkoherde: Uppteckningar av folklore, ballader m.m.
Vitterhetsakademiens Birka-kommitté (1968-1989): En kommitté för fortsatt publicering av ”framlidne professor Holger Arbmans Birkapublikationer”.
Wollin, Nils G. (1892-1964), professor: Manuskript, excerpter m.m.

Zachrisson, Inger(1936- ) docent i arkeologi, förste antikvarie emerita vid Statens Historiska Museum: Samisk arkeologi. Handlingar rörande arkeologiskt arbete, samiska rättsprocesser och utredningar, publikationer, diabilder m.m. 
Zachrisson, Sune (1932-2020) museiman, landsantikvarie
Zettervall, Helgo (1831-1907) arkitekt, tecknare och målare: Kontaktfotografier uppsatta på planscher.

Åberg, Nils: (1888 – 1957), arkeolog, ledamot i Vitterhetsakademien:
Åmark, Mats (1882-1973), domkyrkosyssloman: Anteckningar och excerpter rörande kyrkklockor m.m.

Österlund, John (1875-1953), konstnär, konservator: Handlingar rörande kyrkorestaureringar m