Index för statistic/facet

Lista över de index som fungerar med statistic, statisticSearch och facet metoderna

Entitet

En entitet är ett sökbart objekt i K-samsök. Det kan vara ett utgrävt eller utställt föremål, en fornlämning, ett konstverk, en bild, en bok, en händelse eller något annat som en producent i ABM-sektorn levererar till K-samsök. En entititet implementeras som en RDF-resurs med persistent URI på formatet domän/institution/tjänst/id, t ex http://kulturarvsdata.se/raa/fmis/12345. Följande element är egenskaper för resursen Entity.

serviceName Namn på tjänsten som data levereras från, t ex object om det är en föremålsdatabas eller media om det är bilder. Namnet kan väljas fritt
serviceOrganization Institutionen som levererar tjänsten, t ex SHM eller RAÄ
collection Namn på samlingen som objektet tillhör
theme Tema för objektet. Teman kan användas som urval tvärs över institutionerna. Det kan vara kortsiktiga teman som ett jubileumsår för en uppfinnare eller långsiktiga teman som ”material lämpligt för skolans tidiga årskurser”. Teman kan definieras lokalt men även globalt: http://kulturarvsdata.se/resurser/Theme
subject ämnesavgränsning, t ex Arkeologi. Om inga ämnen finns angivna så träffas objektet av alla sökningar oavsett ämnesavgränsning i sökningen. Listan på ämnen hittar du här: http://kulturarvsdata.se/resurser/Subject
mediaType Avgränsning av mediatyper enligt MIME (typ/subtyp), t ex image/gif. Om inga mediatyper finns angivna så träffas objektet av alla sökningar oavsett avgränsning i sökningen. Listan på mediatyper hittar du här: http://www.iana.org/assignments/media-types/
dataQuality Beskrivningsnivå, Rådata eller Bearbetad. Med bearbetade data avses sådana data som anpassats särskilt för en bred publik. Listan hittar du här: http://kulturarvsdata.se/resurser/DataQuality
itemType Typ av objekt, t ex Föremål. Listan på objekttyper hittar du här: http://kulturarvsdata.se/resurser/EntityType
itemClass Objektets klass, kategorisering eller klassifikation. Om det finns en klassificeringsresurs s å används det här elementet. En klass eller kategorisering är en ändlig, definierad lista av värden. Exempel: itemClass=[itemAuth]#Redskap”
itemMotiveWord Ord som förekommer som beskrivning av ett motiv i ett bild- eller m ålningsobjekt t ex itemMotiveWord="djur"
itemMaterial Material som objektet best år av, t ex sten
itemTechnique Teknik för att producera objektet, t ex slipad
itemColor Färg som präglar objektet, t ex blå
itemLicense Licens för objektet (ej tillhörande eller relaterade bilder)

Tider

Elementen för tid beskriver ett visst sammanhang för entiteten, t ex Tillverkad. Det kan finnas flera sådana sammanhang definierade för en entitet. Följande element är tidsrelaterade egenskaper för ett Context.

contextType Sammanhang enligt ändlig lista. Sammanhanget gäller för tider, platser och personer/organisationer. Listan på sammanhang hittar du här: http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType
fromPeriodName Tidpunkt eller start på tidsintervall
toPeriodName Tidpunkt eller slut på tidsintervall. Används tillsammans med fromPeriodName
fromPeriod Tidpunkt eller start på tidsintervall, i form av URI för perioden.
fromPeriodId Tidpunkt eller start på tidsintervall (kod). Detta är ett alternativ till fromPeriodName. Utgår – använd fromPeriod istället.
toPeriod Tidpunkt eller slut på tidsintervall, i form av URI för perioden.
toPeriodId Tidpunkt eller slut på tidsintervall (kod). Detta är ett alternativ till toPeriodName. Utgår – använd toPeriod istället.
periodAuth Auktoritet för perioder, t ex SHM. Används tillsammans med fromPeriodId och toPeriodId. Utgår – använd fromPeriod och toPeriod istället.
eventName Namn på en händelse

Platser

Elementen för platser beskriver ett visst sammanhang för entiteten, t ex upphittad. Det kan finnas flera sådana sammanhang definierade för en entitet. Följande element är platsrelaterade egenskaper för ett Context.

placeTerm Plats-ID hos auktoritet, i form av URI.
placeTermId Plats-ID hos auktoritet. Utgår – använd placeTerm istället.
placeTermAuth Auktoritet för plats-ID. Används tillsammans med placeTermId. Utgår – använd placeTerm istället.
continentName Kontinent
county geoF:county Länskod
province geoF:province Landskapskod
municipality geoF:municipality Kommunkod
parish geoF:parish Sockenkod
countryName Landsnamn
countyName geoF:county Länsnamn
provinceName geoF:province Landskapsnamn
municipalityName geoF:municipality Kommunnamn
parishName geoF:parish Sockennamn

Personer/Organisationer

Elementen för personer eller organisationer beskriver ett visst sammanhang för entiteten, t ex producerad. Det kan finnas flera sådana sammanhang definierade för en entitet. Följande element är person- eller organisationsrelaterade egenskaper för ett Context.

firstName foaf:firstName Förnamn
organization foaf:organization Organisationsnamn, om även personnamn anges innebär det att personen tillhör organisationen
title foaf:title Titel, t ex disponent. Listan på titlar hittar du här: http://kulturarvsdata.se/resurser/Title
gender foaf:gender Kvinna eller man, anges som K eller M
actor Auktoritet för en agent (person, organisation…), i form av URI.
nameId Auktoriserat ID. Utgår – använd agent istället.
nameAuth Auktoritet för namn, t ex KB. Används tillsammans med nameId. Utgår – använd agent istället.