Köp Birka Studies

Birka på Björkö i Mälaren är sedan vikingatiden en välkänd handelsplats. Redan på 1600-talet och senare på 1870-talet utfördes arkeologiska undersökningar där. Den senare undersökningen genomfördes av Hjalmar Stolpe och gravfynden från hans undersökningar har publicerats i Vitterhetsakademiens serie Birka 1-5. Materialet från Svarta Jorden är publicerat i AUN 48 och 49.

Under efterkrigstiden kom ett stort antal liknande platser runt Östersjön och i Västeuropa att grävas ut och kunskaperna om de tidiga stadsbildningarna i Nordeuropa ökade väsentligt.

Stolpes material från undersökningen av Svarta Jorden på Björkö (Birka) gav inte svar på hur själva staden hade sett ut. Det blev därför under andra halvan av 1900-talet intressant att göra nya undersökningar på Björkö, denna gång med Björn Ambrosiani som grävledare. Resultaten från dessa undersökningar finns nu publicerade i serien Birka Studies. Av särskild vikt för förståelsen av Birkas framväxt, kronologi och kontakter med omvärlden är de stratigrafiska volymerna 9 och 10, medan volymerna 6–8 behandlar specialproblem i det arkeologiska materialet.

Prislista för Birka Studies:

Vol 6 (2004)  Eastern Connections Part Two: Numismatics and Metrology   120 pp.   250 SEK + porto/postage

Vol 7 (2001)  Bengt Wigh: Animal Husbandry in the Viking Age Town of Birka and its Hinterland  169pp.  371 SEK + porto/postage 

Vol 8 (2003)  Eva Andersson: Tools for Textile Production from Birka and Hedeby  165 pp.  371 SEK + port/postage

Vol 9 (2013)  Björn Ambrosiani: Stratigraphy: Vol. 1, Part 1: The Site and the Shore; Part 2: The Bronze Caster’s Workshop   328 pp.    424 SEK + porto/postage

Vol 10 (2021)  Björn Ambrosiani: Stratigraphy: Vol. 2 Part 3: The Later Part of the Birka Period ; Part. 4: The Finds   398 pp.        424 SEK + porto/postage

Köp/Order

Skicka din beställning till, bibl@raa.se

Bg: 5052-3620

To order a volume, please email, bibl@raa.se

Bank: Danske Bank
SWIFT/BIC: DABASESX
IBAN: SE4312000000012810112614

Tax (VAT), but not postage, is included in the price.

Buy Birka Studies

Birka, on the island of Björkö in Lake Mälaren, is a well-known trading center with a history dating back to the Viking era. Excavations were conducted here already in the seventeenth century, and in the 1870s Birka was again subject to extensive archaeological investigations, led by Hjalmar Stolpe. The documentation from Stolpe’s excavations in the cemeteries was published by the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, in the series Birka : Untersuchungen und Studien. The findings from the Black Earth area have been published in AUN 48 and 49.

During the Postwar period a significant number of similar sites were discovered throughout the Baltics and in Western Europe, and the knowledge of the early urbanization and city development in Northern Europe was consequently added to significantly.

Stolpe’s studies of the Black Earth area at Björkö (Birka) did not offer any conclusive results on how the city might have once looked. This called for new excavations, which were conducted during the second half of the twentieth century, this time under the leadership of Björn Ambrosiani. The results from these excavations have been published in Birka Studies (1–10). Volumes 9 and 10, which feature results from stratigraphic studies, highlight the emergence and chronology of Birka and its contacts with the outside world, whereas volumes 6 through 8 address special problems in the archaeological materials.

 

Slutsålt/Out of stock

Vol 1 (1992) Early Investigations and Future Plans 134pp

Vol 2 (1995) Excavations in the Black Earth 1990  134pp

Vol 3 (1994) The Twelfth Viking Congress 320pp

Vol 4 (1997) Environment and Vikings 275pp

Vol 5 (2001) Eastern Connections Part One:  The Falcon Motif   92 pp

Vols. 1-5 är inte längre tillgängliga för försäljning /  Vols. 1-5 are not any more available for purchase