Arkeologi i Sverige 1991-2005

Arkeologi i Sverige 1991-2005 är en databas som omfattar nio län över arkeologiska utredningar och undersökningar som utförts just mellan dessa år.

Från och med år 2006 anmäls arkeologiska undersökningar via en digital slutredovisningsblankett vars information kan återfinnas i databasen Fornsök om den rör en fornlämning. Före 1991 publicerades Arkeologi i Sverige som tidskrifter i en bokserie som går tillbaka ända till 1964. Dessa går att söka i Vitalis – Vitterhetsakademiens biblioteks huvudkatalog. Bokformen upphörde då man ville ha en digital version för att snabbt kunna söka statistik och sammanställningar över arkeologiska undersökningar på en plats eller inom en kategori fornlämningar.

Arkeologi i Sverige 1991-2005

I databasen Arkeologi i Sverige finns nio län registrerade och är tillgängliga för nedladdning. Materialet tillgängliggörs i form av länsvis ordnade databaser samt sammanställning av dessa i rapporter (pdf) som du kan ladda ner via länkarna som du hittar längre ner på sidan. Databasen finns tillgänglig i två format, Microsoft Access (mdb) och Openoffice Base (odb). Mer information om databasens upplägg och olika dataformat hittas i dokumentet ”Användarmanual AIS.rtf”.

Databasen Arkeologi i Sverige

Informationen i databasen Arkeologi i Sverige baseras på blanketterna Anmälan av utförd arkeologisk undersökning och Anmälan av utförd arkeologisk utredning, som undersökarna skickat in omedelbart efter avslutat fältarbete. Blankettens uppgifter rörande diarienummer, undersökare, arkeologiska objekt, fynd, datering och resultat har inkluderats i databasen. Blanketterna innehåller även uppgifter som ej inkluderats, till exempel information kring typ av exploatering, uppdragsgivare, undersökt volym och yta.

Arkeologi i Sverige vänder sig i första hand till verksamma inom kulturarvs och kulturmiljösektorn. Användaren av Arkeologi i Sverige bör beakta följande:

Många undersökningar har inte rapporterats in till Riksantikvarieämbetet, databasen är således inte heltäckande.

När en fornlämning berörs av en exploatering är det uppdragsarkeologiska fältarbetet normalt uppdelat i tre steg, särskild utredning, arkeologisk förundersökning, särskild undersökning. Stundom kan alla tre stegen finnas med som separata poster i databasen, andra gånger har endast något av dessa moment inrapporterats.

Varje post i databasen återger kunskapsläget vid en specifik tidpunkt, det vill säga efter fältarbetet och innan materialet bearbetats och tolkats. Samma fornlämning kan dessutom ha berörts av senare undersökningar som förändrat tolkningen av lämningen.

Informationen på de ursprungliga blanketterna är av ojämn kvalitet, vilket därmed också gäller uppgifterna i databasen.

I den mån äldre undersökningar anmäls i efterskott kan de här tillgängliga databaserna komma att uppdateras.