Visby Ringmur 1995
Visby Ringmur 1995 Foto: ( CC BY)

Del av Visby ringmur restaurerades 2019

Strax norr om Österport i Visby genomfördes en uppmärksammad restaurering av ett rasat murparti 2013-2015. En bit söder om denna murdel har ett annat parti av muren rasat och ska nu restaureras.

Bakgrund

Den aktuella murdelen rasade redan 1863, troligtvis från samma höjd som angränsande murpartier. Först någon gång i början av 1900-talet staplades muren upp igen och då som en kallmur, det vill säga utan bruk mellan stenarna.

I början av 1920-talet anlades en tillbyggnad från den angränsande grannfastigheten ut över muren. På 1970-talet var den återuppförda muren i dåligt skick. Därför säkrades muren genom att ett betongstöd gjöts samtidigt som en terrass anlades från grannfastigheten.

Nu har denna betongförstärkning spruckit och stenar i den underliggande muren har långsamt rasat ut vilket innebär att den befintliga terrassen också har underminerats.

Vad görs?

Visby ringmur ägs av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Ringmuren är en skyddad fornlämning enligt kulturmiljölagen och det är Länsstyrelsen Gotland som har det praktiska ansvaret för att se till att lagen följs. Andra parter som berörs av murraset är fastighetsägarna i murpartiets direkta närhet. Alla parter är överens om att en restaurering måste genomföras, arbetet är projekterat och upphandlat.

Restaureringsarbetet kommer att utföras i två etapper. Den första etappen innebär att tillbyggnaden som står på muren demonteras och att markområdet säkras mot ras genom att en stödkonstruktion uppförs. Detta möjliggör nedmontering av den rasade murdelen och arkeologisk utgrävning av den befintliga terrassen. Den andra etappen består av själva återuppbyggandet av muren.

Första etappen har genomförts hösten 2019 och den följande etappen planeras till våren 2020.