Visby Ringmur 1995
Visby Ringmur 1995Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Del av Visby ringmur restaureras

Strax norr om Österport i Visby genomfördes en uppmärksammad restaurering av ett rasat murparti 2013-2015. En bit söder om denna murdel har ett annat parti av muren rasat och ska nu restaureras.

Bakgrund

Den aktuella murdelen rasade redan 1863, troligtvis från samma höjd som angränsande murpartier. Först någon gång i början av 1900-talet staplades muren upp igen och då som en kallmur, det vill säga utan bruk mellan stenarna.

I början av 1920-talet anlades en tillbyggnad från den angränsande grannfastigheten ut över muren. På 1970-talet är den återuppförda muren i dåligt skick. Därför säkras muren genom att ett betongstöd gjuts samtidigt som en terrass anläggs från grannfastigheten.

Nu har denna betongförstärkning spruckit och stenar i den underliggande muren har rasat ut vilket innebär att den befintliga terrassen också har underminerats.

 Vad görs?

Visby ringmur ägs av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Ringmuren är en skyddad fornlämning enligt kulturmiljölagen och det är Länsstyrelsen Gotland har det praktiska ansvaret för att se till att lagen följs. Andra parter som berörs av murraset är fastighetsägare och Gotlands museum, som ger antikvariskt stöd kring frågor som rör ringmuren. Alla parter är överens om att en restaurering måste genomföras och ett projekteringsarbete har därför satts igång för att förbereda återuppbyggnaden.

Restaureringsarbetet kommer att utföras i två etapper. Den första etappen innebär att tillbyggnaden som står på muren demonteras och att markområdet säkras mot ras genom att en stödkonstruktion uppförs. Detta möjliggör nedmontering av den rasade murdelen och utgrävning av den befintliga terrassen. Den andra etappen består av själva återuppbyggandet av muren.

Första etappen planeras till hösten 2018 och den följande etappen till våren 2019.