Vinter, snö och ren
Ren som stödutfodras Foto: ( CC BY)

Metoder för klimat- och sårbarhetsanalyser för kulturarv

Klimat- och sårbarhetsanalyser inom kulturarvsområdet används för att få en bättre beredskap att hantera påverkan från klimatförändringar. Här hänvisar vi till några exempel på sådana analyser och metoder för län, kommuner och förvaltare.

Klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv

”Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” publicerades år 2016. Rapporten togs fram inom ett samarbetsprojekt där länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, samt Västarvet och Kulturmiljö Halland deltog. Metoder för analys av klimatpåverkan i ett länsperspektiv testades och utvärderades och resultaten och samarbetena från det projektet har varit till nytta i länens vidare arbete. Utredningsarbetets upplägg har gjorts i enlighet med Svensk standard SS-ISO 31000:2009 Riskhantering – principer och riktlinjer. Sedan 2017 finns en etablerad arbetsgrupp som jobbar med frågor om kulturarv och klimatförändringar i dessa två län.

Rapporten ”Stigande vatten och kustnära kulturmiljöer” från 2013 finns också och kan ses som en slags förstudie till det ovan beskrivna arbetet, men gäller enbart Västra Götalands län. Den innehåller en översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys för hur en stigande havsnivå kommer att påverka den kustnära bebyggelsen år 2100.

Projektet har också utarbetat ett GIS-baserat kartverktyg som är tillgängligt publikt. Det ska fungera som ett kunskapsunderlag för kulturarvssektorn och i det kommunala planeringsarbetet.

Arbetet som pågår inom det här samarbetet är ett bra exempel på både genomförande och organisation. Länen har sedan tagit arbetet vidare i sitt stöd till kommunerna och på så vis skapat möjligheter att få med frågor om klimatanpassning och kulturmiljöer i planeringsarbetet.

Västra Götalands län: klimat- och sårbarhetsanalyser i alla kommuner

I utvecklingen av Västsverige-projektet, Kulturarv för framtida generationer, har Västra Götaland också gjort en kommunvis genomgång av klimatpåverkan av kulturarv. Den gjordes 2019 och 2020. Målet var att ge en mer detaljerad bild av klimatpåverkan som behövs för att kunna ta frågorna vidare i den kommunala planeringen.

Jönköping: Kartläggning av prioriterade kulturmiljöer i händelse av översvämning

I Jönköping stad har en inventering av kulturmiljöer genomförts som ett förarbete för kartläggning av prioriterade kulturmiljöer i händelse av översvämning vid extrema flöden. I rapporten Översiktlig kulturhistorisk inventering Jönköping stad beskrivs metoden man använt. Kartor som visar det beräknade högsta flödet användes och de områden i staden som var inom den gränsen inventerades översiktligt med fokus på kulturhistoriska värden i stadsrummet. Befintliga kartor med kulturmiljöer och skyddad bebyggelse togs med som underlag och kompletterades med inventering på plats.

Adapt Northern Heritage (ANH)

I Bartjan, ett samiskt sommarviste i Jämtland, gjordes en klimat- och sårbarhetsanalys som en del av Interreg-projektet Adapt Northern Heritage. Här hittar du Climate Risk Management Plan for Bartjan. Inom det internationella projektet togs även andra klimat- och sårbarhetsanalyser fram för kulturmiljöer i Skottland, Irland, Island, Ryssland och Norge, du hittar alla exempel här. Stiftelsen Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, har också publicerat rapporten Samiska kulturmiljöer i ett förändrat klimat från arbetet som utfördes på plats i Bartjan.

Inom projektet deltog också Riksantikvaren i Norge. ANH:s metod för riskbedömning finns beskriven i den norska vägledningen Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak (Värdera risk och planera anpassningsåtgärder). De norska fallstudierna genomfördes i kommunen Aurland i Västnorge och i en industriell miljö på Svalbard.

Aurland kommun ligger i ett område som är utsatt för faror som översvämning, ras, skred och erosion. Sannolikheten att de inträffar har ändrats till följd av klimatförändringen. Dessutom ökar skaderisker när klimatet blir våtare och varmare t.ex. mögel, röta och skadedjur som kan skada material t.ex. husbock. I rapporten Aurland Kommune: Kulturminner og klima – risikovurdering og planlegging av tiltak går det att läsa om utredningen och hur den används där.

Gruvbyn Hiorthhamn på Svalbard omfattar ett stort område med många lämningar och föremål. Området är också en levande livsmiljö för turism och friluftsliv. De påfrestningar som har identifierats på platsen är biologisk nedbrytning av trä, jorderosion som påverkar byggnadsfundament, stranderosion och mänsklig påverkan – slitage från turism. I rapporten Svalbard, Hiorthamn Kulturmiljø: Kulturminner og klima – risikovurdering og planlegging av tiltak går det att läsa om utredningen och hur den har använts.

ANH-metoden har använts i flera väldigt olika kulturmiljöer och anpassningar har krävts utifrån platsernas olika förutsättningar.

Metodstöd för klimatanpassning av statlig egendom

Naturvårdsverket tillsammans med Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Kronoberg, Norrbotten samt Uppsala län undersökte hur uppdraget med att klimatanpassa statlig egendom borde genomföras. Enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete ska myndigheter som förvaltar eller underhåller statlig egendom anpassa denna till effekterna av ett förändrat klimat. I rapporten Metodstöd för klimatanpassning av statlig egendom är metoden beskriven. Den tar utgångspunkt i en övergripande modell för klimat-och sårbarhetsanalys av ett fastighetsbestånd i fem olika steg: kontext, identifiering av klimatrelaterade risker, analys, utvärdering samt genomförande. Under respektive steg finns en kortare beskrivning av genomförandet och länkar till fördjupad information. Varje steg följs av ett praktiskt exempel som grundas i erfarenheter insamlade av arbetsgruppen. Arbetet med att ta fram metodstödet genomfördes inom ramen för Myndighetsnätverket för klimatanpassning under år 2019.

Även om metodstödet är riktat mot förvaltare av statlig egendom finns det tips på arbetssätt som kan vara användbara även för andra förvaltare.

Ornässtugan: Statens fastighetsverk har testat metodstödet

Statens fastighetsverk har testat metodstödet för klimatanpassning av statlig egendom på Ornässtugan. Här kan du läsa mer om det, och hittar också länk till rapporten om nedbrytningsprocesser och framtida hot mot byggnaden.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Klimat